Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene (NAFOL)

Prosjektperiode: 01/01/2010 - 31/12/2016

Institusjon: Program for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Prosjektleder: Anna-Lena Østern

Program: Praksisrettet FOU i skolen

Sammendrag

Bak NAFOL-søknaden står 22 lærerutdanningsinstitusjoner, med NTNU som vertsinstitusjon. Samlet dekker institusjonene alle typer lærerutdanning, de er godt geografisk fordelt, og utgjør det store flertallet av norske lærerutdanningsinstitusjoner. Ni av ins titusjonene har selv ett eller flere phd-programmer med  relevans for NAFOL. Seks av disse er universiteter, med en betydelig portefølje av NAFOL-relevante phd-programmer.  Ved en tildeling ønsker NAFOL å knytte til seg de resterende lærerutdanningsinstit usjonene i et nettverkssamarbeid. Tematisk vil NAFOL utvikles omkring to hovedområder, begge sentrale for lærerutdanningene og for praksis. Innenfor hvert av disse vil det bli etablert ulike tyngdepunkt, avhengig av hvilke spesialiseringer NAFOL-studenten e velger. De to overgripende områdene er: 1.Fag- og yrkesdidaktikk. Dette området er delvis disiplinorientert, delvis fler- eller tverrfaglig, og står helt sentralt i all lærerutdanning og profesjonsutøvelse. Området omfatter et bredt spekter av tilnærmin ger og innfallsvinkler, tematiske og teoretiske tyngdepunkt, fra barn og unges lek, læring og læringsutbytte, via metodiske perspektiver på utvikling og læring innenfor fag og fagområder, til grunnleggende spørsmål om fagområdenes og fagenes legitimering, utvikling og rolle i barnehage, skole, yrke og lærerutdanning. 2.Læreres samfunnsmandat, profesjonsforståelse og profesjonsutøvelse. Dette området favner vidt, men har praksisfeltet (barnehage, skole, lærerutdanning) som omdreiningspunkt. Forskningen in nenfor området vil kunne se praksis i lys av teori, og med basis i teoretisk kunnskap endre praksis. Forskningen vil også kunne utvikle ny teori på grunnlag av praksiserfaringer, eller den vil kunne stå i spenningsfeltet, i vekslingen mellom teori og prak sis. En overordnet hensikt med dette andre området er å fremme den vitenskapelige identiteten som lærerutdanningene i dag savner.