Avsluttede utdanningsforskningsprogrammer

Kompetanse, utdanning og verdiskapning – KUV (1996 - 2002)

Det overordnede målet for programmet 'Kompetanse, utdanning og verdiskaping' var å frambringe kunnskap som belyser forholdet mellom utdanning og samfunn, med særlig vektlegging av sammenhengen mellom utdanning/opplæring og verdiskaping i arbeidslivet. Programmet spant over alle nivåer i utdanningssektoren og omfattet læring i arbeidslivet. Det ble lagt vekt på å få fram kunnskap som vedrører grupper med en annen kulturell og språklig bakgrunn og deres tilgang til og bruk av utdanning/opplæring.

Programmet hadde to delmål:

 Mer>>

Evaluering av reform 97 – Reform97 (1998 - 2003)

Programmet 'Evaluering av Reform 97' hadde flere formål:

Hovedspørsmål for evalueringen var i hvilken grad reformen ble gjennomført i tråd med mål og intensjoner, og hvordan skolene kunne forberedes og videreutvikles i tråd med reformens intensjoner.

Mer>>

Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving – KUPP (1999 - 2004)

De strategiske målene for forskningsprogrammet 'Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving'  var:

Mer..

Kunnskap, utdanning og læring – KUL (2003 - 2007)

Målsetningen til programmet 'Kunnskap, utdanning og læring' var å bygge opp langsiktig kunnskap om utdanning i Norge og det norske utdanningssystemet. Programmet dekket følgende forskningsfelt:

Mer