Andre ressurser med data

Database for statistikk om høgre utdanning - DBH

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er et datavarehus som samler informasjon om alle aspekt ved virksomheten på norske universiteter og høgskoler - studenter, forskning, økonomi, selskapsdata med mer. DBH er et oppdragsprosjekt som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) utfører på vegne av universitets- og høgskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet (KD).

DBH sine nettsider >>

SSB - Utdanning

SSB har hovedansvaret for innsamling, utarbeiding og formidling av norsk offisiell statistikk. Når det gjelder utdanningsstatistikk tilbyr de data på ulike utdanningsnivåer, institusjoner, forskning ved universitet og høgskoler, samt analyser, standarder og dokumentasjon på emnet.

SSB sin nasjonale utdanningsdatabase >>

Lånekassen – Statistikk

Statistisk om utdanning i Norge, hovedsakelig knyttet til utdanningsfinansiering, studieprogresjon og norske studenter i utlandet. Hovedfokuset er elever og studenter i videregående og høyere utdanning.

Lånekassen sine nettsider >>

Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)

Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) samler inn en omfattende mengde data om grunnskolen i Norge. Det samles inn drøyt 100 opplysninger om hver eneste grunnskole. GSI videreformidler informasjon om følgende tema: elevtall, årstimer, ressurser, spesialundervisning, språklige minoriteter, målform, fremmedspråk, fysisk aktivitet, leksehjelp, SFO og PPT.

Grunnskolens Informasjonssytem sine nettsider>>

 

Andre ressurser med informasjon om utdanningsforskning

Norges forskningsråd - NFR

Norges forskingsråd har ansvar for å øke kunnskapsgrunnlaget og fremme grunnleggende og brukerstyrt forsking, og innovasjon. Institusjonen skal også arbeide for å fremme internasjonalt forskingssamarbeid. Deres visjon er å være i front for norsk forskning, der forskning skal være en kraft i utviklingen av det norske samfunnet.

NFR sine nettsider >>

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om grunnskole og videregående opplæring. På deres nettsider formidles resultater og analyser som skal bidra til å gjøre norske skoler bedre.

Utdanningsdirektoratet sine nettsider >>

Kunnskapsdepartementet (KD)

Ansvarlig departement for all utdanning i Norge, inkludert barnehage og SFO. Her finnes man aktuelle lover, stortingsmeldinger, offisielle rapporter, strategier og lignende.

KD sine nettsider >>

forskning.no: Skole og utdanning

En samleside for forskning.nos artikler om skole og utdanning. Inneholder korte artikler om aktuelle nye forskningsfunn eller innspill fra relevante aktører.

forskning.no sine nettsider >>

Stiftelsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

NIFU er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, organisert som en frittstående, selveiende og allmennyttig stiftelse. Forskningsområder omfatter hele det kunnskapspolitiske området - fra grunnopplæring, via høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet.

NIFU sine nettsider >>

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Tematisk spenner ungdomsforskningen ved instituttet svært bredt, og dekker de fleste sidene ved oppveksten og livssituasjonen til både majoritets- og minoritetsungdom. Har en del prosjekter knyttet til utdanning, og en egen temaside for skole.

NOVA sine nettsider >>

Universitetet i Oslo – Læring og utdanning

En oversikt med lenker til de ulike forskningsmiljøene i kategorien ”Læring og utdanning” ved universitetet. Derfra vises det videre til aktuelle publikasjoner, forskergrupper, etc.

UiO sine forskningssider >>

utdanning.no

Informasjonsportal med oversikt over ulike utdanningstilbud og tilknyttede yrkesmuligheter i Norge.

utdanning.no sine nettsider>>

 

Internasjonale lenker

OECD

Samleside med lenker videre til rapporter, undersøkelser, statistikk og lignende. OECD har svært mye utdanningsstatistikk fra medlemslandene, inkludert PISA-databaser.

OECD sin utdanningsstatistikk>>

World Bank - Education

Verdensbankens temasider for utdanning inneholder mange rapporter og mye statistikk om utdanning, spesielt knyttet til forholdet mellom utdanning og utvikling.

Verdensbanken sine nettsider >>

European Commission – Education & Training

Europakommisjonens temasider for utdanning. Inneholder lenker til aktuell EU-politikk, i tillegg til rapporter og studier.

Europakommisjonens nettsider>>

Eurydice – Information on Education System and Policies in Europe

Eurydice-nettverket gir informasjon og analyser av europeiske utdanningssystem og –politikk. Består av 37 nasjonale enheter basert i 33 land (medlemsland i EU, EFTA-land, Kroatia og Tyrkia). Koordinert og administrert av EUs ”The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency” (EACEA).

Eurydice sine nettsider>>

Statistiska centralbyrån – Utbildning och forskning

Det svenske sentrale statistikkbyråets temasider for utdanning og forskning. Samleside med lenker videre til svensk utdanningsstatistikk.

SCB sine nettsider>>

Statistikcentralen – Utbildning

Det finske sentrale statistikkbyråets temasider for utdanning. Samleside med oversikt over finsk utdanningsstatistikk.

Statistikcentralens temaside for utdanning>>

Statistics Iceland – Education

Det islandske sentrale statistikkbyråets temasider for utdanning.

Samleside med oversikt over islandske utdanningsstatistikk>>

Norden.org – Nordisk råd

Nordisk råds temaside for utdanning og forskning. Inneholder oversikt og lenker knyttet til utdannings- og forskningssamarbeid i Norden.

norden.org>>

Skoleporten.com – Forskning og utveckling

Svensk portal for utdanningsforskning

skoleporten.com>>