Norske spørreundersøkelser

Søk i undersøkelser Søk i spørsmål/variabler

Antall treff: 25

 • Normaliseringsideologiens barn. En nasjonal studie av minoritetsungdoms karrierer i skole og arbeidsliv, 2003
 • Dette datasettet er hentet fra forskningsprosjektet "Normaliseringsideologiens barn. En nasjonal studie av minoritetsungdoms karrierer i skole og arbeidsliv", gjennomført i perioden fra 2001 til 2003 av forskningsstiftelsen FAFO. Målet med prosjektet har vært å gi en oversikt av de forskjellige as…
 • Idrett, fritid og levekår 1987
 • Denne undersøkelsen er foretatt i tilknytning til prosjektet "Idrett, fritid og levekår" ved Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon (FAFO). Formålet var å kartlegge variasjonen i befolkningens deltakelse i ulike fritidsaktiviteter, med særlig vekt på fysisk utfoldelse. Akti…
 • Yrkesfaglig satsing 1993
 • Denne undersøkelsen ble gjennomført av SSB blant personer i helse- og sosialsektoren og enkelte andre yrkesgrupper innen kommunal sektor, for å kartlegge omfanget av og behovet for yrkesfaglig opplæring. Yrkesgruppene var hjemmehjelpere, hjelpepleiere, pleieassistenter, barnehageassistenter, merkan…
 • Kontantstøttens konsekvenser for barn i innvandrerfamilier, 2000
 • Det er en uttalt offentlig målsetting å stimulere til økt barnehagebruk blant barn med etnisk minoritetsbakgrunn. Da kontantstøtten ble innført ble den kritisert for å kunne virke i motsatt retning. Bekymringen var at minoritetsforeldre nå ville ta barna ut av barnehagen av økonomiske årsaker. Dett…
 • Arbeids- og bedriftsvandringer i et utvidet Europa: Inkludering i det gode arbeidslivet? 2009
 • Telefonintervju av daglig leder i bedrifter med ti eller flere ansatte om bedriftens bruk av arbeidskraft fra de nye EU-landene. Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse i perioden 26. januar-4. april 2009 i tre bransjer: bygg og anlegg, utvalgte industribransjer og hotell og restaurant. …
 • Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen: Endringer i reguleringsformer og bedriftenes arbeidskraftsstrategier, 2006
 • Åpningen av markedene for arbeid, tjenester, kapital og varer mellom høy- og lavkostland i Europa skaper nye handlingsbetingelser for virksomheter og arbeidstakere både i gamle og nye EU/EØS-land. Grenseoverskridende endringer i mønstrene for bedrifts- og arbeidsmobilitet påvirker tilpasninger og r…
 • HMS-tilstanden i Norge 2007
 • Undersøkelsen setter fokus på helse-, miljø- og sikkerhetstilstanden (HMS) ved norske arbeidsplasser. Spørsmålene som er inkludert i spørreskjemaet er både knyttet til den enkelte arbeidstakers situasjon og til eventuelle HMS-problemer/ tiltak som er iverksatt på arbeidsplassen. Ønskes tilgang …
 • Undersøkelse blant AFP-Pensjonister 1993
 • Undersøkelsen ble gjennomført av Statistist sentralbyrå på oppdrag for et regjeringsoppnevnt utalg som skulle utrede overgang fra yrkesaktivitet til pensjon. Utvalget ble oppnevnt samtidig med revidert nasjonalbudsjett 1993. Foruten dokumentasjonsrapporten finst det en Fafo-rapport: Utgang fra arb…
 • IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008
 • Prosjektet vil belyse følgende hovedproblemstillinger:1) Hvilke offentlige virkemidler er utformet for å nyttiggjøre seg IKT-baserte hjelpemidler som kan fremme sysselsetting av funksjonshemmede i Norge, Storbritannia, Nederland og Danmark?2) Hvordan er diffusjonssystemet organisert i komparasjonsl…
 • Grenseoverskridende arbeid, 1994
 • Formålet med prosjektet var å studere sosial dumping i kjølvannet av EØS-avtalen. Fokus ble satt på endringer i norsk regelverk for arbeidsinnvandring i forbindelse med EØS-avtalen, og konsekvenser for utenlandske arbeidstakere i offshore og oljerelatert bygg- og anleggsbransje. Det ble innhentet …