Norske spørreundersøkelser

Søk i undersøkelser Søk i spørsmål/variabler

Antall treff: 37

 • Den norske verdsettingsstudien for persontransport - gående og syklende, 2007-2010
 • Denne undersøkelsen er en del av "Den norske verdsettingsstudien" som ble gjennomført i perioden 2007-2010 av Transportøkonomisk institutt. Formålet var å framskaffe enhetspriser på spart reisetid og andre tidskomponenter for ulike segmenter av reisende. Enhetsprisene skal brukes i samfunnsøkonomis…
 • Den norske verdsettingsstudien for persontransport - transportmidler, 2007-2010
 • Denne undersøkelsen er en del av "Den norske verdsettingsstudien" som ble gjennomført i perioden 2007-2010 av Transportøkonomisk institutt. Formålet var å framskaffe enhetspriser på spart reisetid og andre tidskomponenter for ulike segmenter av reisende. Enhetsprisene skal brukes i samfunnsøkonomis…
 • Den norske verdsettingsstudien for persontransport - helse og trafikksikkerhet, 2007-2010
 • Denne undersøkelsen er en del av Bølge 2 i "Den norske verdsettingsstudien" som ble gjennomført i perioden 2007-2010 av Transportøkonomisk institutt. Formålet var å framskaffe enhetspriser på realøkonomiske effekter og velferdseffekter som følge av ulykker i transport slik at disse kan anvendes dir…
 • Gransking av ulykker og farlige hendelser i transport: Metodeutvikling og analyse av forutsetninger for læring, 2009
 • Prosjektet består av to hoveddeler. Del 1 er en undersøkelse av metodologiske forutsetninger for at gransking av ulykker skal gi valid kunnskap om årsakssammenhenger. Det vil bli fokusert på betydningen av å bruke en strukturert og standardisert analysemetode samt aggregering av resultater fra fler…
 • Risiko diskrepans: Sikkerhet og risikopersepsjon i ulike transportformer, 2010
 • Prosjektet består av 3 delprosjekter (redusert fra 4 i den opprinnelige søknaden) og hvert delprosjekt omhandler og sammenligner et bredt utvalg transportformer. Prosjektet bygger på et pågående prosjekt i regi av TØI om opplevd utrygghet innen RISIT. Første del er en metodeutvikling knyttet til em…
 • Høyrisikogrupper og høyrisikoatferd i veitrafikken, 2007
 • Prosjektet tar sikte på å finne atferdsmessige forklaringer på høy ulykkesrisiko i veitrafikken, som et grunnlag for målrettede trafikksikkerhetstiltak. I lys av nullvisjonen fokuseres det på atferd som er relatert til risiko for alvorlige ulykker. Bilførere er innblandet i ca. 85% av alle dødsulyk…
 • Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 1997-98, personfil
 • Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 1997-98 er den tredje reisevaneundersøkelsen som er gjennomført i Norge. De to foregående ble gjennomført i 1985 og 1992, mens etterfølgende undersøkelser ble gjennomført i 2001 og 2005. Undersøkelsen omfatter alle typer personreiser, både dagliglivets korte r…
 • Reisevaneundersøkelsen 1984-1985
 • Datasettet er hentet fra den første nasjonale reisevaneundersøkelse (RVU) i Norge, som Statistisk sentralbyrå gjennomførte for Transportøkonomisk institutt i 1984-85. Liknende undersøkelser ble gjennomført i 1991-92 og 1997-98, noe som muliggjør sammenlikninger over tid. Hovedformålet med undersøke…
 • Reisevaneundersøkelsen i Oslo og Akershus 1984-1985
 • Datasettet er hentet fra Reisevaneundersøkelsen i Oslo og Akershus. Oslo/Akershus-undersøkelsen inngår som en del av den første nasjonale reisevaneundersøkelse (RVU) i Norge, som Statistisk sentralbyrå gjennomførte for Transportøkonomisk institutt i 1984-85. Liknende nasjonale undersøkelser ble gje…
 • Reiseliv og endringer i lokale samfunn og kulturer, 1999
 • Formålet var å få en bedre forståelse av de bosattes oppfatninger av endringer forårsaket av turisme i distrikts-Norge, samt preferanser for fremtidig utvikling. Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/]…