Data om det politiske system - PolSys

PolSys omfatter data fra NSDs arkiver om det politiske system. I tillegg til dokumentasjon om de ulike arkivene, databasene og datasettene, er det lagt til rette en rekke oversikter og tabeller samt muligheter (datauttak) til å søke direkte i arkivene.

Storting

Politikerarkivet 1814-1905

Biografisk informasjon: utdanning, yrke, politisk karriere, osv.

Politikerarkivet 1905-1940

Biografisk informasjon: utdanning, yrke, politisk karriere, osv.

Politikerarkivet 1945-d.d.

Biografisk informasjon: utdanning, yrke, politisk karriere, osv.

Politikerarkivet 1814-d.d.

Fellesinformasjon fra de tre tidsavgrensede politikerarkivene (kjønn, alder, partitilknytning m.fl.).

Voteringsarkivet

Stortingsrepresentanters voteringer i enkeltsaker - nyere.

Voteringsarkivet 1814-1940

Stortingsrepresentanters voteringer i enkeltsaker - eldre.

Fraksjonsmerknadsarkivet

Merknader i komitéinnstillinger fordelt på parti.

Dokument 8-arkivet

Private forslag i Stortinget, hvem som fremsetter dem og hvordan de blir behandlet.

Arkiv med sitat om kulturpolitikk

Kulturpolitiske sitater fra stortingsforhandlinger.

Regjering

Statsrådsarkivet

Statsråders utdanning, yrke, politiske aktivitet m.m.

Statssekretærarkivet

Statssekretærers politiske aktivitet m.m.

Parti

Partidokumentarkivet

Valgprogram, prinsipprogram og pressemeldinger i tekstform.

Arkiv over partihistoriske hendinger

Politisk-historiske hendinger.

Valglistearkivet

Partiene sine valgister til stortings-, fylkes- og sametingsvalg.

Forvaltning

Forvaltningsdatabasen

Organisering og endring av departement, ytre etater og verksemder.

Forvaltningslitteraturdatabasen

Litteratur om norsk forvaltning. Også årsmeldinger

Database med oversikt over statsansatte

NSDs oversikt over statsansatte gjør det mulig å følge utviklingen i tallet på statlige arbeidstakere i perioden fra 1950 til 2009.

Spørreundersøkelse om statlig autonomi

Spørreundersøkelse om autonomi og styring i staten.

Spørreundersøkelse om forvaltningens EU-tilpasning

Spørreundersøkelsen om sentraladministrasjonen, avdelingene, arbeidsoppgaver relatert til EU/EØS.

Sentraladministrasjonsundersøkinga 2006

Spørreundersøkelse om tidsbruk, arbeidsrutiner og beslutningsprosesser.

Utvalgsarkivet

Yrkesbakgrunn og organisasjonstilknyting osv. for medlemmer i offentlege styrer, utval og råd.

Embetsmannsarkivet

Embetsmenns karriere i sentraladministrasjonen.

Andre arkiv

Manifestoarkivet

Emneinndeling av setninger i partiprogrammer.

Organisasjonsarkivet

Nasjonale frivillige organisasjoners medlemstall, organisasjonsstruktur, kontakt med offentlige organ m.m. Profileringsinformasjon tilrettelagt for Internett.

Organisasjonsarkivet - eldre

Nasjonale frivillige organisasjoners medlemstall, organisasjonsstruktur, kontakt med offentlige organ m.m. Datagrunnlaget er eldre spørreundersøkelser.

Akademikerarkivet

Blant annet karakterer, politisk stilling for teologer, jurister, medisinere, filologer og realister.

Bedriftsstyrearkivet

Styreverv i banker og de 200 største bedriftene.

Organisasjonsarkivet

Nyheter

Nyheter