Oversikter og tabeller

Ingen oversikter og tabeller er tilrettelagt.

Datasett

Informasjon om datasett under

'Datasett' inneholder detaljert informasjon om datagrunnlaget i arkivet. 'Oversikter og tabeller' til venstre er basert på disse datasettene.

Spesielle merknader til datasettene under :

Alfabetisk liste over variablar i 1992-undersøkinga:

Variabel - namn
ANT_ANSA ANTALL ANSATTE
ANT_MEDL ANTALL MEDLEMMER
BOKNR
D_R NAVNET P. ORGANISASJONEN
FORKORT
GATEADR
KATEGORI
KONTROLL
NAVN NAVNET P. ORGANISASJONEN
NAVN1
NAVN2
NAVN3
NAVN4
NAVN5
NAVN6
NAVN7
NAVNB
NR_AAR1
NR_AAR2
NR_AAR3
NR_AAR4
NR_AAR5
NR_AAR6
NR_AAR7
MER NAVNET P. ORGANISASJONEN
MERB
NYTTNR NAVNET P. ORGANISASJONEN
NYTTNRB
OPPLAG1
OPPLAG2
OPPLAG3
OPPLAG4
OPPLAG5
OPPLAG6
OPPLAG7
POSTADR
RETUR
S3 TILSL. NOEN NORSK HOVED-/FELLESORGANISAS
S4 TILSL. ANDRE NORSKE ORGANISASJONER
S5 BYGD OPP MED GEOGRAFISKE UNDERENHETER
S6 ULIKE ETATS-/BRANSJEFORENINGER INNENFOR
S9 TOTALT ANTALL HELTIDSANSATTE
S12 ARBEIDSPLASSER I MEDLEMSBEDRIFTER
S15 KONTAKT MED SENTRALE OFF. MYNDIGHETER
S21 TILSLUTTET INTERNASJONAL ORGANISASJON
S10A ANTALL MEDLEMMER - PERSONER
S10B ANTALL MEDLEMMER - BEDRIFTER
S10C ANTAL MEDLEMMER - ORGANISASJONER
S10D ANTALL MEDLEMMER - ANDRE
S11A FORDELING I PROSENT - KVINNER
S11B FORDELING I PROSENT - MENN
S13A 1.LANDSOMFATTENDE MEDLEMSORGANISASJON
S13B 2.LANDSOMFATTENDE MEDLEMSORGANISASJON
S13C 3.LANDSOMFATTENDE MEDLEMSORGANISASJON
S13D 4.LANDSOMFATTENDE MEDLEMSORGANISASJON
S13E 5.LANDSOMFATTENDE MEDLEMSORGANISASJON
S13F 6.LANDSOMFATTENDE MEDLEMSORGANISASJON
S16A1 REGELM. KONTAKT MED STORTINGET/ST.KOMIT.
S16A2 BETYDNINGEN AV KONTAKT MED STORT/ST.KOM
S16A3 HYPPIGHETEN AV KONTAKT MED STORT/ST.KOM
S16B1 REGELM. KONTAKT MED STORTINGSREP/PARTIGR
S16B2 BETYDNINGEN AV KONTAKT MED ST.REP/PARTIG
S16B3 HYPPIGHETEN AV KONTAK MED ST.REP/PARTIGR
S16C1 REGELMESSIG KONTAKT MED REGJERING
S16C2 BETYDNINGEN AV KANTAKT MED REGJERING
S16C3 HYPPIGHETEN AV KONTAKT MED REGJERING
S16D1 REGELMESSIG KONTAKT MED DEPARTEMENTENE
S16D2 BETYDNINGEN AV KONTAKT MED DEPARTEM.
S16D3 HYPPIGHETEN AV KONTAKT MED DEPARTEM.
S16E1 REGELM. KONT. MED DIREKTORAT/YTRE ETATER
S16E2 BETYDN. AV KONT. MED DIREKT/YTRE ETATER
S16E3 HYPPIGH. AV KONT. MED DIREKT/YTRE ETATER
S17A KONTAKT MED UTENRIKSDEPARTEMENTET
S17B KONTAKT MED BISTANDSDEPARTEMENTET
S17C KONTAKT MED N.RINGSDEPARTEMENTET
S17D KONTAKT MED FISKERIDEPARTEMENTET
S17E KONTAKT MED KIRKE-UTD. OG FORSKNINGSDEP
S17F KONT. MED ARBEIDS- OG ADMINISTRASJONSDEP
S17G KONTAKT MED KULTURDEPARTEMENTET
S17H KONTAKT MED KOMMUNALDEPARTEMENTEM
S17I KONTAKT MED SAMFERDSELSDAPERTEMENTET
S17J KONTAKT MED STATSMINISTERENS KONTOR
S17K KONTAKT MED HANDELSDEPARTEMENTET
S17L KONTAKT MED FINANSDEPARTEMENTET
S17M KONTAKT MED OLJE- OG ENERGIDEPARTEM.
S17N KONTAKT MED BARNE- OG FAMILEIEDEPARTEM.
S17O KONTAKT MED LANDBRUKSDEPARTEMENTET
S17P KONTAKT MED JUSTISDEPARTEMENTET
S17Q KONTAKT MED FORSVARSDEPARTEMENTET
S17R KONTAKT MED MILJ.VERNDEPARTEMENTET
S17S KONTAKT MED SOSIALDEPARTEMENTET
S18A MEDLEMSKAP KOMITE 1
S18B MEDLEMSKAP KOMITE 2
S18C MEDLEMSKAP KOMITE 3
S18D MEDLEMSKAP KOMITE 4
S18E MEDLEMSKAP KOMITE 5
S18F MEDLEMSKAP KOMITE 6
S18G MEDLEMSKAP KOMITE 7
S18H MEDLEMSKAP KOMITE 8
S22A KONTAKT MED S.STERORGANISASJ. I DANMARK
S22B KONTAKT MED S.STERORG. I FINLAND
S22C KONTAKT MED S.STERORG. I F.R.YANE
S22D KONTAKT MED S.STERORG. P. ISLAND
S22E KONTAKT MED S.STERORG. I SVERIGE
S22F KONTAKT MED S.STERORG. I BELGIA
S22G KONTAKT MED S.STERORG. I ESTLAND
S22H KONTAKT MED S.STERORG. I FRANKRIKE
S22I KONTAKT MED S.STERORG. I ITALIA
S22J KONTAKT MED S.STERORG. I RUSSLAND
S22K KONTAKT MED S.STERORG. I SPANIA/PORTUGAL
S22L KONTAKT MED S.STERORG. I STORBRITANIA
S22M KONTAKT MED S.STERORG. I TYSKLAND
S22N KONTAKT MED S.STERORG. I ANDRE EUROP. LA
S22O KONTAKT MED S.STERORG. I AFRIKA
S22P KONTAKT MED S.STERORG. I MIDT-.STEN
S22Q KONTAKT MED S.STERORG. I .ST-ASIA
S22R KONTAKT MED S.STERORG. .VRIGE ASIAT. LAN
S22S KONTAKT MED S.STERORG. I USA
S22T KONTAKT MED S.STERORG. I CANADA
S22U KONTAKT MED S.STERORG. MELLOM-AMERIKA
S22V KONTAKT MED S.STERORG. S.R-AMERIKA
S23A ORGANISASJONS ENDRING
S2A INGEN ENDRING I ORG.STRUKTUR
S2B1 ORGANISASJONEN OPPL.ST
S2B2 N.R BLE ORG. OPPL.ST ?
S2C1 NAVNEENDRING
S2D1 SAMMENSL.ING MED ANDRE ORGANISASJONER
S2E1
S3A TILSLUTTET HVILKEN HOVED/FELLES ORG.
S3B TILSLUTTET HVILKEN HOVED/FELLES ORG.
S3C TILSLUTTET HVILKEN HOVED/FELLES ORG.
S5A N.R BLE ORG. ETABL. I .ST-NORGE
S5B N.R BLE ORG. ETABL. I VEST-NORGE
S5C N.R BLE ORG. ETABL. I NORD-NORGE
S5D N.R BLE ORG. ETABL. I S.R-NORGE
S5E N.R BLE ORG. ETABL. I MIDT-NORGE
S7A1 ANTALL REPRESENTANTER I STYRET
S7A2 M.TEHYPPIGHETEN TIL STYRET
S7B1 ANTALL REPRESENTANTER I ARBEIDSUTVALG
S7B2 M.TEHYPPIGHETEN TIL ARBEIDSUTVALG
S7C1 ANTALL REPRESENTANTER I REPRESENTANTSKAP
S7C2 M.TEHYPPIGHET TIL REPRESENTANTSKAPET
S7D1 ANTALL REPRESENTANTER I R.DSFORSAMLINGEN
S7D2 M.TEHYPPIGHET TIL R.DSFORSAMLINGEN
S7E1 ANTALL REPR. I ANDRE ORGANER
S7E2 M.TEHYP. TIL TIL ANDRE VALGTE ORGANER
S8A HVILKEN TYPE SENTRALT SEKRETARIAT A)
S8B HVILKEN TYPE SENTRALT SEKRETARIAT B)
S9A1 ADMINISTRASJON ETC. VED HOVEDSEKR-HOVEDK
S9A2 ANNET ARBEID VED HOVEDSEKR-HOVEDKONT
S9B1 ADMINISTRASJON ETC. VED UNDERAVD-DISTRIK
S9B2 ANNET ARBEID VED UNDERAVD-DISTRIKTSKONTO
S9C1 ADIMINISTRASJON ETC. I UTLANDET
S9C2 ANNET ARBEIDE I UTLANDET
STIFTAAR STIFTELSES.R
TELEFAX
TELEFON1
TELEFON2

Sammendrag

Det eldre organisasjonsarkivet er ei samling av undersøkingar om landsomfattande, frivillige organisasjonar. Data er samla inn ved hjelp av spørjeskjema for åra 1964, 1971, 1976, 1983 og 1992.

Ytterlegare informasjon om arkivet finst i NSD-rapport nr 86:
Martin-Arne Andersen og Jan-Ståle Lauritsen: Organisasjonsarkivet. Ei brukarrettleiing.

Om

Innhold

Innhaldet av spørjeskjema varierer ein del frå år til år. I hovudsak dekker materialet opplysningar om oppretting, lokalisering, organisasjonsstruktur, administrasjon, styreorgan, medlemmer, publikasjonar, formål og karakter, medlemskap i råd og utval, myndigheitskontakt, finansiering, ressursbruk og internasjonal aktivitet.

Det er også variasjonar i kva for organisasjonar som er med det enkelte år. Kriteria for å ta med ein organisasjon er at den er ein landsomfattande, frivillig- eller interesseorganisasjon som har sin innretning på ikkje-kommersiell basis. Organisasjonane spenner derfor vidt i type aktivitet. Det er ikkje oppnådd svar frå alle organisasjonane kvart år, slik at det ikkje alltid er mulig å følgje ein organisasjons utvikling over tid.

Bakgrunn

NSD har overtatt materialet frå Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo, og Institutt for fiskerifag ved Universitetet i Tromsø. Prosjekta har vært leia av Abraham Hallenstvedt og Jorolv Moen. Arkivet innehelder undersøkingar frå 1964, 1967, 1971, 1976, 1983 og 1992. Enkelte av opplysningane er også gitt ut i bokform.

Datakvalitet

Arkivet egner seg berre til statistiske analyser. Det er manglar ved dataene som gjer det vanskeleg å få ut fullgode opplysningar om enkeltorganisasjonar. Døme på manglar kan vere:

Kilder

Data blei samla inn ved hjelp av spørjeskema.

Om datasettene

Alfabetisk liste over variablar i 1992-undersøkinga:

Variabel - namn
ANT_ANSA ANTALL ANSATTE
ANT_MEDL ANTALL MEDLEMMER
BOKNR
D_R NAVNET P. ORGANISASJONEN
FORKORT
GATEADR
KATEGORI
KONTROLL
NAVN NAVNET P. ORGANISASJONEN
NAVN1
NAVN2
NAVN3
NAVN4
NAVN5
NAVN6
NAVN7
NAVNB
NR_AAR1
NR_AAR2
NR_AAR3
NR_AAR4
NR_AAR5
NR_AAR6
NR_AAR7
MER NAVNET P. ORGANISASJONEN
MERB
NYTTNR NAVNET P. ORGANISASJONEN
NYTTNRB
OPPLAG1
OPPLAG2
OPPLAG3
OPPLAG4
OPPLAG5
OPPLAG6
OPPLAG7
POSTADR
RETUR
S3 TILSL. NOEN NORSK HOVED-/FELLESORGANISAS
S4 TILSL. ANDRE NORSKE ORGANISASJONER
S5 BYGD OPP MED GEOGRAFISKE UNDERENHETER
S6 ULIKE ETATS-/BRANSJEFORENINGER INNENFOR
S9 TOTALT ANTALL HELTIDSANSATTE
S12 ARBEIDSPLASSER I MEDLEMSBEDRIFTER
S15 KONTAKT MED SENTRALE OFF. MYNDIGHETER
S21 TILSLUTTET INTERNASJONAL ORGANISASJON
S10A ANTALL MEDLEMMER - PERSONER
S10B ANTALL MEDLEMMER - BEDRIFTER
S10C ANTAL MEDLEMMER - ORGANISASJONER
S10D ANTALL MEDLEMMER - ANDRE
S11A FORDELING I PROSENT - KVINNER
S11B FORDELING I PROSENT - MENN
S13A 1.LANDSOMFATTENDE MEDLEMSORGANISASJON
S13B 2.LANDSOMFATTENDE MEDLEMSORGANISASJON
S13C 3.LANDSOMFATTENDE MEDLEMSORGANISASJON
S13D 4.LANDSOMFATTENDE MEDLEMSORGANISASJON
S13E 5.LANDSOMFATTENDE MEDLEMSORGANISASJON
S13F 6.LANDSOMFATTENDE MEDLEMSORGANISASJON
S16A1 REGELM. KONTAKT MED STORTINGET/ST.KOMIT.
S16A2 BETYDNINGEN AV KONTAKT MED STORT/ST.KOM
S16A3 HYPPIGHETEN AV KONTAKT MED STORT/ST.KOM
S16B1 REGELM. KONTAKT MED STORTINGSREP/PARTIGR
S16B2 BETYDNINGEN AV KONTAKT MED ST.REP/PARTIG
S16B3 HYPPIGHETEN AV KONTAK MED ST.REP/PARTIGR
S16C1 REGELMESSIG KONTAKT MED REGJERING
S16C2 BETYDNINGEN AV KANTAKT MED REGJERING
S16C3 HYPPIGHETEN AV KONTAKT MED REGJERING
S16D1 REGELMESSIG KONTAKT MED DEPARTEMENTENE
S16D2 BETYDNINGEN AV KONTAKT MED DEPARTEM.
S16D3 HYPPIGHETEN AV KONTAKT MED DEPARTEM.
S16E1 REGELM. KONT. MED DIREKTORAT/YTRE ETATER
S16E2 BETYDN. AV KONT. MED DIREKT/YTRE ETATER
S16E3 HYPPIGH. AV KONT. MED DIREKT/YTRE ETATER
S17A KONTAKT MED UTENRIKSDEPARTEMENTET
S17B KONTAKT MED BISTANDSDEPARTEMENTET
S17C KONTAKT MED N.RINGSDEPARTEMENTET
S17D KONTAKT MED FISKERIDEPARTEMENTET
S17E KONTAKT MED KIRKE-UTD. OG FORSKNINGSDEP
S17F KONT. MED ARBEIDS- OG ADMINISTRASJONSDEP
S17G KONTAKT MED KULTURDEPARTEMENTET
S17H KONTAKT MED KOMMUNALDEPARTEMENTEM
S17I KONTAKT MED SAMFERDSELSDAPERTEMENTET
S17J KONTAKT MED STATSMINISTERENS KONTOR
S17K KONTAKT MED HANDELSDEPARTEMENTET
S17L KONTAKT MED FINANSDEPARTEMENTET
S17M KONTAKT MED OLJE- OG ENERGIDEPARTEM.
S17N KONTAKT MED BARNE- OG FAMILEIEDEPARTEM.
S17O KONTAKT MED LANDBRUKSDEPARTEMENTET
S17P KONTAKT MED JUSTISDEPARTEMENTET
S17Q KONTAKT MED FORSVARSDEPARTEMENTET
S17R KONTAKT MED MILJ.VERNDEPARTEMENTET
S17S KONTAKT MED SOSIALDEPARTEMENTET
S18A MEDLEMSKAP KOMITE 1
S18B MEDLEMSKAP KOMITE 2
S18C MEDLEMSKAP KOMITE 3
S18D MEDLEMSKAP KOMITE 4
S18E MEDLEMSKAP KOMITE 5
S18F MEDLEMSKAP KOMITE 6
S18G MEDLEMSKAP KOMITE 7
S18H MEDLEMSKAP KOMITE 8
S22A KONTAKT MED S.STERORGANISASJ. I DANMARK
S22B KONTAKT MED S.STERORG. I FINLAND
S22C KONTAKT MED S.STERORG. I F.R.YANE
S22D KONTAKT MED S.STERORG. P. ISLAND
S22E KONTAKT MED S.STERORG. I SVERIGE
S22F KONTAKT MED S.STERORG. I BELGIA
S22G KONTAKT MED S.STERORG. I ESTLAND
S22H KONTAKT MED S.STERORG. I FRANKRIKE
S22I KONTAKT MED S.STERORG. I ITALIA
S22J KONTAKT MED S.STERORG. I RUSSLAND
S22K KONTAKT MED S.STERORG. I SPANIA/PORTUGAL
S22L KONTAKT MED S.STERORG. I STORBRITANIA
S22M KONTAKT MED S.STERORG. I TYSKLAND
S22N KONTAKT MED S.STERORG. I ANDRE EUROP. LA
S22O KONTAKT MED S.STERORG. I AFRIKA
S22P KONTAKT MED S.STERORG. I MIDT-.STEN
S22Q KONTAKT MED S.STERORG. I .ST-ASIA
S22R KONTAKT MED S.STERORG. .VRIGE ASIAT. LAN
S22S KONTAKT MED S.STERORG. I USA
S22T KONTAKT MED S.STERORG. I CANADA
S22U KONTAKT MED S.STERORG. MELLOM-AMERIKA
S22V KONTAKT MED S.STERORG. S.R-AMERIKA
S23A ORGANISASJONS ENDRING
S2A INGEN ENDRING I ORG.STRUKTUR
S2B1 ORGANISASJONEN OPPL.ST
S2B2 N.R BLE ORG. OPPL.ST ?
S2C1 NAVNEENDRING
S2D1 SAMMENSL.ING MED ANDRE ORGANISASJONER
S2E1
S3A TILSLUTTET HVILKEN HOVED/FELLES ORG.
S3B TILSLUTTET HVILKEN HOVED/FELLES ORG.
S3C TILSLUTTET HVILKEN HOVED/FELLES ORG.
S5A N.R BLE ORG. ETABL. I .ST-NORGE
S5B N.R BLE ORG. ETABL. I VEST-NORGE
S5C N.R BLE ORG. ETABL. I NORD-NORGE
S5D N.R BLE ORG. ETABL. I S.R-NORGE
S5E N.R BLE ORG. ETABL. I MIDT-NORGE
S7A1 ANTALL REPRESENTANTER I STYRET
S7A2 M.TEHYPPIGHETEN TIL STYRET
S7B1 ANTALL REPRESENTANTER I ARBEIDSUTVALG
S7B2 M.TEHYPPIGHETEN TIL ARBEIDSUTVALG
S7C1 ANTALL REPRESENTANTER I REPRESENTANTSKAP
S7C2 M.TEHYPPIGHET TIL REPRESENTANTSKAPET
S7D1 ANTALL REPRESENTANTER I R.DSFORSAMLINGEN
S7D2 M.TEHYPPIGHET TIL R.DSFORSAMLINGEN
S7E1 ANTALL REPR. I ANDRE ORGANER
S7E2 M.TEHYP. TIL TIL ANDRE VALGTE ORGANER
S8A HVILKEN TYPE SENTRALT SEKRETARIAT A)
S8B HVILKEN TYPE SENTRALT SEKRETARIAT B)
S9A1 ADMINISTRASJON ETC. VED HOVEDSEKR-HOVEDK
S9A2 ANNET ARBEID VED HOVEDSEKR-HOVEDKONT
S9B1 ADMINISTRASJON ETC. VED UNDERAVD-DISTRIK
S9B2 ANNET ARBEID VED UNDERAVD-DISTRIKTSKONTO
S9C1 ADIMINISTRASJON ETC. I UTLANDET
S9C2 ANNET ARBEIDE I UTLANDET
STIFTAAR STIFTELSES.R
TELEFAX
TELEFON1
TELEFON2