Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Einar Hovdhaugen
Parti: Senterpartiet
Dato: 01/03/1968
Tema: Kunstnerisk kvalitet

Opprett. av utvalg til vurdering og utdeling av statens kunstnertipend

Elles vil eg presisere at det må vere ein udiskutabel føresetnad ved vurderinga av tildeling av stipend at berre kunstnarlege omsyn må telje. Politiske og moralske synsmåter må i det heile ikkje kome inn i vurderinga. […] Vi bør ut frå eit heilskapssyn på kunstnarstønaden søkje å finne fram til ordningar som sikrer den modne kunstnar slike arbeidsvilkår og økonomiske vilkår at han kan yte sitt beste som kunstnar, og vi må finne fram til ei betre ordning for eldre kunstnarar.

Forhandlinger i Stortinget 1968, s. 2754

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data