Kulturpolitiske sitat - tekststreng

(Klikk på navnet for å få biografiske opplysninger om politikeren)

Sitat av: Olai Ingemar Eikeland
Parti: Senterpartiet
Dato: 20/11/1961
Tema: Kulturpolitiske synspunkter

Bev. til ungdoms- og idretssarb. og samf.hus

[...] [E]g er komen til at eg er samd i at det er rett å setja dette vilkåret for statsstønad at det blir gjort klårt at det ikkje er høve til for eit fleirtal i andelslaget å setje forbod mot bestemte programpostar eller møteformer for eit anna lag. Det er det som er utslagsgjevande for meg, at dette andelslag av fleire sjølvstendige lag. Eg trur trass i alt at det er rett at det blir sett dette vilkåret for å få statsstønad at det ikkje er høve til ved fleirtalsvotering å setje bom for [...] eit eller fleire av dei andre laga i deira møteverksemd eller møteform.

Forhandlinger i Stortinget 1961, s. 607

 

Kilde: Arkiv med sitat om kulturpolitikk ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data