Riksforsamlingen våren 1814

Landkretser:

Søndenfjeldske Infanteri-Regiment

       Representanter:
        1. Kommerherre, oberst Johan Daniel Frederik Petersen Ingen partitilknytning.
        2. Musketer Ole Svendsen Ingen partitilknytning.

Vesterlehnske Infanteri-Regiment

       Representanter:
        1. Major Just Henrik Ely Ingen partitilknytning.
        2. Underjæger Osmund Bjørnsen Bercheland Ingen partitilknytning.

Nordenfjeldske Infanteri-Regiment

       Representanter:
        1. Kaptein Peter Blankenborg Prydz Ingen partitilknytning.
        2. Musketer Helge Ellingsen Vaagaard Ingen partitilknytning.

Søndenfjeldske Dragon-Regiment

       Representanter:
        1. Ritmester Eilert Waldemar Preben Ramm Ingen partitilknytning.
        2. Korporal Peder Paulsen Balke Ingen partitilknytning.

Norske Jægercorps

       Representanter:
        1. Kaptein Palle Rømer Fleischer Ingen partitilknytning.
        2. Korporal Nils Dyhren Ingen partitilknytning.

Ingenieur-Brigaden

       Representanter:
        1. Kaptein Henrik Frederik Arild Sibbern Ingen partitilknytning.

Artilleri-Corpset

       Representanter:
        1. Kaptein Peter Motzfeldt Ingen partitilknytning.
        2. Sersjant Hans Haslum Ingen partitilknytning.

Sø-Defensionen

       Representanter:
        1. Kommandør Jens Schou Fabricius Ingen partitilknytning.
        2. Secondløitnant Thomas Konow Ingen partitilknytning.
        3. Underofficer Peter Johnsen Ingen partitilknytning.
        4. Matros Even Thorsen Ingen partitilknytning.

Smaalenenes amt

       Representanter:
        1. Provst Peter Ulrik Magnus Hount Ingen partitilknytning.
        2. Gaardbruker John Hansen Ingen partitilknytning.

Akershus amt

       Representanter:
        1. Kammerherre, generalveiintendant Peder Anker Ingen partitilknytning.
        2. Sorenskriver Christian Magnus Falsen Ingen partitilknytning.
        3. Gaardbruker Christian Christensen Kollerud Ingen partitilknytning.

Akershusiske ridende Jægercorps

       Representanter:
        1. Major Valentin Christian Wilhelm Sibbern Ingen partitilknytning.

Akerhusiske Skarpskytter-Regiment

       Representanter:
        1. Oberstløintnant, bataljonskommandør Frederik Wilhelm Bruenech Stabell Ingen partitilknytning.
        2. Kommandersersjant Zacharias Melleby Ingen partitilknytning.

Christiania

       Representanter:
        1. Professor Georg Sverdrup Ingen partitilknytning.
        2. Toldprokurør Christopher Frimann Omsen Ingen partitilknytning.

Hedemarkens amt

       Representanter:
        1. Amtmand Claus Bendeke Ingen partitilknytning.
        2. Kancellisekretær Anders Aagaard Kiønig Ingen partitilknytning.
        3. Lensmand Ole Olsen Evenstad Ingen partitilknytning.

Christians Amt

       Representanter:
        1. Sorenskriver Lauritz Weidemann Ingen partitilknytning.
        2. Sogneprest Hans Jacob Stabel Ingen partitilknytning.
        3. Proprietær Anders Lysgaard Ingen partitilknytning.

Oplandske Infanteri-Regiment

       Representanter:
        1. Oberst Diderik Hegermann Ingen partitilknytning.
        2. Kommandersersjant Paul Thorsen Harildstad Ingen partitilknytning.

Buskerud amt

       Representanter:
        1. Provst Frederik Schmidt Ingen partitilknytning.
        2. Foged og konstituert amtmand Johan Collett Ingen partitilknytning.
        3. Gaardbruger Christopher Borgersen Hoen Ingen partitilknytning.

Jarlsbergs Grevskap

       Representanter:
        1. Grev Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg Ingen partitilknytning.
        2. Sorenskriver Gustav Peter Blom Ingen partitilknytning.
        3. Gaardbruker, lensmand Ole Rasmussen Apenæs Ingen partitilknytning.

Laurvig Grevskab

       Representanter:
        1. Proprietær, sektionschef Iver Magnussen Hesselberg Ingen partitilknytning.
        2. Skibskaptein Anders Grønneberg Ingen partitilknytning.
        3. Gaardbruker Ole Olsen Amundrud Ingen partitilknytning.

Bratsberg Amt

       Representanter:
        1. Kammerherre, amtmand Severin Løvenskiold Ingen partitilknytning.
        2. Justisraad, forhenværende foged Peder Jørgen Cloumann Ingen partitilknytning.
        3. Gaardbruker Tollef Olsen Huvestad Ingen partitilknytning.

Thelemarkske Infanteri-Regiment

       Representanter:
        1. Kaptein Enevold Steenbloch Høyum Ingen partitilknytning.
        2. Kommandersersjant Gullik Madsen Røed Ingen partitilknytning.

Robygdelagets amt

       Representanter:
        1. Sorenskriver Thomas Bryn Ingen partitilknytning.
        2. Gaardbruker Even Torkildsen Lande Ingen partitilknytning.
        3. Lensmand Ole Knudsen Tvedten Ingen partitilknytning.

Nedenæs amt

       Representanter:
        1. Jernverkseier Jacob Aall Ingen partitilknytning.
        2. Sogneprest Hans Jacob Grøgaard Ingen partitilknytning.
        3. Lensmand Thor Reiersen Lilleholt Ingen partitilknytning.

Lister amt

       Representanter:
        1. Kjøbmand Gabriel Jochumsen Lund Ingen partitilknytning.
        2. Foged Jens Erichstrup Ingen partitilknytning.
        3. Gaardbruker, sektionscef Teis Jacob Torkildsen Lundegaard Ingen partitilknytning.

Mandals amt

       Representanter:
        1. Gaardbruker Osmund Andersen Lømsland Ingen partitilknytning.
        2. Gaardbruker Erich Haagensen Jaabæk Ingen partitilknytning.
        3. Gaardbruker Syvert Amundsen Eeg Ingen partitilknytning.

Stavanger amt

       Representanter:
        1. Sogneprest Laurentius Oftedahl Ingen partitilknytning.
        2. Kjøbmand Christen Mølbach Ingen partitilknytning.
        3. Gaardbruker Asgaut Olsen Regelstad Ingen partitilknytning.

Søndre Bergenhus amt

       Representanter:
        1. Sorenskriver Arnoldus von Westen Sylow Koren Ingen partitilknytning.
        2. Sogneprest Georg Burchard Jersin Ingen partitilknytning.
        3. Gaardbruker Brynild Andersen Gierager Ingen partitilknytning.

Bergenhusiske Infanteri-Regiment

       Representanter:
        1. Kaptein, tjenstforrettende major Ole Elias Holck Ingen partitilknytning.
        2. Musketer Niels Johannesen Loftesnes Ingen partitilknytning.

Nordre Bergenhus amt

       Representanter:
        1. Kancelliraad, sorenskriver Lars Johannes Irgens Ingen partitilknytning.
        2. Sogneprest Nicolai Niels Nielsen Ingen partitilknytning.
        3. Gaardbruker Peder Hiermand Ingen partitilknytning.

Romsdals amt

       Representanter:
        1. Amtmand Hilmar Meincke Krohg Ingen partitilknytning.
        2. Provst Jens Stub Ingen partitilknytning.
        3. Gaardbruker Elling Olsen Valbøe Ingen partitilknytning.

Søndre Throndhjems amt

       Representanter:
        1. Sogneprest Jacob Hersleb Darre Ingen partitilknytning.
        2. Sorenskriver Anders Rambech Ingen partitilknytning.
        3. Klokker Lars Larsen Forsæth Ingen partitilknytning.

Første Trondhjemske Infanteri-Regiment

       Representanter:
        1. Kaptein Georg Ulrik Wasmuth Ingen partitilknytning.
        2. Sersjant Daniel Larsen Schevig Ingen partitilknytning.

Andet Throndhjemske Infanteri-Regiment

       Representanter:
        1. Kaptein Jacob E. Lange Ingen partitilknytning.
        2. Sersjant Helmer Andersen Giedeboe Ingen partitilknytning.

Throndhjemske Dragoncorps

       Representanter:
        1. Premierløitnant Frederik Hartvig Johan Heidmann Ingen partitilknytning.
        2. Kvartermester Peter Johnsen Ertzgaard Ingen partitilknytning.

Røraas Bergcorps

       Representanter:
        1. Kaptein Richard Floer Ingen partitilknytning.

Nordre Throndhjems amt

       Representanter:
        1. Provst Hans Christian Ulrik Midelfart Ingen partitilknytning.
        2. Sogneprest Hieronymus Heyerdahl Ingen partitilknytning.
        3. Gaardbruker, skolelærer Sivert Paulsen Bratberg Ingen partitilknytning.

Bykretser:

Frederikshald

       Representanter:
       1. Kancelliraad, byfoged Carl Adolph Dahl Ingen partitilknytning.

Frederiksstad

       Representanter:
       1. Kancelliraad, byfoged Anders Michael Heiberg Ingen partitilknytning.

Moss

       Representanter:
       1. Auditør, byfoged Gregers Winther Wulfsberg Ingen partitilknytning.

Drammen

       Representanter:
       1. Forhenværende forvalter Nicolai Schejtli Ingen partitilknytning.

Kongsberg

       Representanter:
       1. Bergmester, bestyrer av Kongsberg jernverk Paul Steenstrup Ingen partitilknytning.

Holmestrand

       Representanter:
       1. Sogneprest Hans Hein Nysom Ingen partitilknytning.

Tønsberg

       Representanter:
       1. Grosserer Carl Peter Stoltenberg Ingen partitilknytning.

Laurvig

       Representanter:
       1. Justisraad, byfoged og sorenskriver Christian Adolph Diriks Ingen partitilknytning.

Porsgrund

       Representanter:
       1. Grosserer, stadskaptein Jørgen Aall Ingen partitilknytning.

Skien

       Representanter:
       1. Grosserer Diderik von Cappelen Ingen partitilknytning.

Kragerø

       Representanter:
       1. Auditør, byfoged Christian Hersleb Hornemann Ingen partitilknytning.

Østerrisør

       Representanter:
       1. Kjøbmand, jernverkseier Henrik Carstensen Ingen partitilknytning.

Arendal

       Representanter:
       1. Distriktslæge Alexander Christian Møller Ingen partitilknytning.

Christianssand

       Representanter:
       1. Residerende kapellan Nicolai Wergeland Ingen partitilknytning.
       2. Grosserer Ole Clausen Mørch Ingen partitilknytning.

Stavanger

       Representanter:
       1. Kjøbmand, stadskaptein Peder Valentin Rosenkilde Ingen partitilknytning.

Bergen

       Representanter:
       1. Kancellisekretær, sorenskriver Wilhelm Friman Koren Christie Ingen partitilknytning.
       2. Grosserer Frederik Meltzer Ingen partitilknytning.
       3. Sogneprest Jonas Rein Ingen partitilknytning.
       4. Grosserer Jens Rolfsen Ingen partitilknytning.

Molde

       Representanter:
       1. Byfoged, sorenskriver Frederik Motzfeldt Ingen partitilknytning.

Christianssund

       Representanter:
       1. Kjøbmand John Moses Ingen partitilknytning.

Throndhjem

       Representanter:
       1. Etatsraad, justitiarius I Trondhjems stiftsoverret Andreas Rogert Ingen partitilknytning.
       2. Grosserer Peter Schmidt Ingen partitilknytning.


Det første overordentlige Storting, høsten 1814

Landkretser:

Smaalenenes amt

        Representanter:
        1. Amtmand Valentin Christian Wilhelm Sibbern
        1. Provst Peter Ulrik Magnus Hount
        2. Provst, konsistorialraad Torkild Aschehoug
        3. Byfoged og sorenskriver Samuel William Manthey

Agershus amt

        Representanter:
        1. Kammerraad, kst. Amtmand Poul Christian Holst
        2. Sorenskriver Paul Frederik Michael Heltzen
        3. Biskop Frederik Julius Bech
        4. Sogneprest Jacob Neumann

Christiania

        Representanter:
        1. Kst. politimester, cand.jur Andreas Arntzen
        2. Hovedbestyrer av det Ankerske fideikommis Jacob Nielsen
        3. Professor Niels Treschow
        4. Justisraad, byfoged og sorenskriver Christian Adolph Diriks

Hedemarkens amt

        Representanter:
        1. Kaptein Johan Christopher Ræder
        2. Overretsprokurator, cand.jur Arne Arntzen
        3. Skibskaptein, gaardbruker Anders Steen
        4. Skogeier og Forlikskomissær Hans Hansen (Grundset) Bjølset

        Suppleanter:
        1. Sogneprest Andreas Fredrik Weidemann

Christians Amt

        Representanter:
        1. Sorenskriver Lauritz Weidemann
        2. Proprietær Anders Lysgaard
        3. Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad
        4. Amtmand Ole Hannibal Sommerfeldt

Buskeruds amt

        Representanter:
        1. Amtmand Johan Collet
        2. Provst Frederik Schmidt
        3. Lensmand Jens Gram

Jarlsberg Grevskab

        Representanter:
        1. Grev Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg
        2. Justitiarius i Akershus stiftsoverret Jens Christian Berg

Laurvigs Grevskab

        Representanter:
        1. Sogneprest Jacob Bull

Bratsberg Amt

        Representanter:
        1. Foged Marcus Henrik Florentz
        2. Bygmester og gaardbruker Aasmund Saamundsen Norgaard

Raabygdelaugets Amt

        Representanter:
        1. Sorenskriver og byfoged Thomas Bryn

Nedenæs Amt

        Representanter:
        1. Sogneprest Søren Georg Abel
        2. Pers. kapellan Hans Christie Reiersen

Lister Amt

        Representanter:
        2. Sectionsanfører, Skipsreder, gaardbruker, sagbrukseier Peder Jacobsen Bøgvald
        1. Sectionsanfører Teis Jacob Torkildsen Lundegaard

Mandals amt

        Representanter:
        1. Toldinspektør, kammerraad Christen Tidemand
        2. Garvermester Jørgen Jørgensen

Stavanger amt

        Representanter:
        1. Sorenskriver Hans Leierdahl Nansen
        2. Styrmand Eilev Hansen Tothammer
        3. Gaardbruker Nils Trulsen Bru
        4. Gaardbruker, hjelpemann for presten Rasmus Rasmussen Wieland

Søndre Bergenhus amt

        Representanter:
        1. Provst Nils Hertzberg
        2. Sorenskriver Arnoldus von Westen Sylow Koren
        3. Gaardbruker Aad Davidsen Kløve
        4. Gaardbruker Thorbjørn Gundersen Sandvig

Nordre Bergenhus amt

        Representanter:
        1. Provst Nils Griis Alstrup Dahl
        2. Gaardbruker Torger Halvorsen Næss
        3. Kjøbmand Ole Torjersen Svanø
        4. Handelsmand, haandverker Erik Olsen Nord

Romsdals amt

        Representanter:
        1. Postmester Peder Tonning
        1. Amtmand Hilmar Meincke Krohg
        2. Gaardbruker, byggmester, forlikskommissær Elling Olsen Valbøe
        4. Los Lars Olsen Godøe

Søndre Throndhjems Amt

        Representanter:
        1. Tidl. Statsraad Christian Krohg
        2. Lensmand, bygselmand Paul Larsen Forsæth
        4. Residerende kapellan Johan Garmann

        Suppleanter:
        3. Oberstløitnant Ole Krabbe

Nordre Throndhjems Amt

        Representanter:
        1. Provst Svend Busch Brun
        3. Godseier, follougsmand Anders Gotaas

        Suppleanter:
        2. Lensmand, gaardbruker Ole Jacobsen Mehlum

Bykretser:

Frederikshald

       Representanter:
       1. Kjøbmand, trælasthandler, større eiendomsbesidder Wilhelm Hansen

Moss

       Representanter:
       1. Overretsprokurator Herman Peter Vogt Krefting

Drammen

       Representanter:
       1. Sogneprest Søren Tybring
       2. Stadskaptein Iver Andreas Günther Holter

Kongsberg

       Representanter:
       1. Bergmester, bestyrer av Kongsberg jernverk Paul Steenstrup

Tønsberg

       Representanter:
       1. Kjøbmand, forlikskommissær Carl Peter Stoltenberg

Laurvig og Sandefjord

       Representanter:
       1. Provst Johan Frederik Sartz

Skien og Porsgrund

       Representanter:
       1. Stadskaptein Jørgen Aall

Kragerø og Øster-Riisøer

       Representanter:
       1. Kjøbmand, stadshauptmand Henrik Georg Tønder

Arendal

       Representanter:
       1. Distriktskirurg Alexander Christian Møller

Christiansand

       Representanter:
       1. Stiftsprost og sogneprest Christian Sørenssen
       2. Høiesteretsassessor Lorentz Lange

Stavanger

       Representanter:
       1. Told- og konsumtioninspektør Arnt Møglestue

Bergen

       Representanter:
       1. Assessor Edvard Hagerup
       2. Vicekommandant paa Bergenhus Peter Motzfeldt
       2. Handelsmand August Konow
       4. Kancellisekretær, sorenskriver Wilhelm Friman Koren Christie

Christianssund og Molde

       Representanter:
       1. Res.kap Lorentz Angell

Throndhjem

       Representanter:
       1. Direktør for banklaaneinstitution, etatsraad Hans Carl Knudtzon
       2. Oberstløitnant Frederik Christian Otto Hegermann
       3. Residerende kapellan Niels Stockfleth Schultz
       4. Skoleinspektør og lærer Jacob Hersleb Sodemann

 

Kilde: Politikerarkivet 1814-1905 ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data