Jan P. Syses regjering gjekk av 02.11.1990

Indre usemje i regjeringa om tilknytinga til EU. Utløysande årsak var EØS-forhandlingane som starta opp i juni 1990. Senterpartiet på den eine sida og Kristeleg Folkeparti og Høgre på den andre var usamd i korleis tilknytinga skulle ivaretakast.