Organizational survey - for statistical usage (Data_Org2005Stat)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Organisasjonsundersøkelse - statistikkbruk (Data_Org2005Stat)

Denne tabellen er tilrettelagt for statistisk analyse. Identifikasjon og kommentar til utfyller av spørreskjemaet er fjernet.

Noen felter i spørreskjemaet er ment for registrering av numerisk informasjon, f eks antall ansatte. Respondenten har i enkelte tilfelle skrevet inn tekst i slike felt, f eks ca 50. I slike tilfeller er ca fjernet samtidig som informasjonen blir lagt i et nytt felt. Dette fordi statistikkprogram som forventer nummeriske verdier ikke kan behandle tekst. Den opprinnelige variabelen (som kan inneholde tekst) ligger i sin opprinnelige rekkefølge, mens numeriskkonverterte felter ligger sist i datasettet. De numeriskkonvertere har fått en C i tillegg i det korte feltnavnet.

Datakvaliteten og svarprosent er redgjort for i den generelle dokumentasjonen.

Kodebok Kodebok

Untitled Document

IdNummerIdentitetsnummer
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Identitetsnummeret er det samme som er brukt i de gamle organisasjonsundersøkelsene.

Untitled Document

A1Antall personmedlemskap
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Tallet inkluderer støttemedlemmer og medlemmer som er indirekte medlemmer gjennom foreininger og lag.

Untitled Document

A1_bAntall bedriftsmedlemskap
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Inkluderer støttemedlemmer.

Untitled Document

A1_cAntall andre landsomfattende organisasjoner som er medlem
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Inkluderer støttemedlemmer.

Untitled Document

A1_dAntall andre medlemmer
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Denne blir brukt når medlemskategoriene i A1, A1_b, og A1_c ikke er dekkende for organisasjonen. I A2 blir denne kategorien spesifisert.

Untitled Document

A2Dersom medlemmer i kategorien annet (jfr. A1_d) - spesifikasjon av kategorien
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Text

Untitled Document

A3Antall arbeidsplasser i medlemsbedrifter (jfr. A1_b)
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

A4Medlemskap i andre norske organisasjoner som ivaretar deler av eget arbeidsfelt eller interesseområde
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

A5Antall medlemskap i andre norske organisasjoner som ivaretar deler av eget arbeidsfelt eller interesseområde
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

B1Rangering av gruppeinteresser: De nåværende medlemmers interesser
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Gruppene fra spørsmål B1 til B1_d er rangert slik at den viktigste er angitt ved 1, den nest viktigste ved 2 osv.

Untitled Document

B1_bRangering av gruppeinteresser: Nåværende og potensielle medlemmers interesser
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Se dokumentasjon av B1

Untitled Document

B1_cRangering av gruppeinteresser: Befolkningsgrupper som ikke tilhører organisasjonens medlemskrets
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Se dokumentasjon av B1

Untitled Document

B1_dRangering av gruppeinteresser: Hele samfunnet
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Se dokumentasjon av B1

Untitled Document

B2Rangering av strategier: Søke innflytelse på politikernes beslutninger
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Strategiene fra spørsmål B2 til B2_e er rangert slik at den viktigste er angitt ved 1, den nest viktigste ved 2 osv.

Untitled Document

B2_bRangering av strategier: Søke innflytelse på forvaltningens/embets- og tjenestemennenes beslutninger
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Se dokumentasjon av B2

Untitled Document

B2_cRangering av strategier: Søke høye medlemstall og et høyt aktivitetsnivå blant medlemmene
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Se dokumentasjon av B2

Untitled Document

B2_dRangering av strategier: Søke innflytelse på bedrifters beslutninger
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Se dokumentasjon av B2

Untitled Document

B2_eRangering av strategier: Søke støtte i befolkningen
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Se dokumentasjon av B2

Untitled Document

C1Kontakt med sentrale offentlige myndigheter - regelmessig
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

C2Kontakt med Stortinget / stortingskomiteene - regelmessig
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

C2_bKontakt med stortingsrepresentanter / partigrupper - regelmessig
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

C2_cKontakt med regjeringen - regelmessig
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

C2_dKontakt med departementene - regelmessig
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

C2_eKontakt med direktorat / ytre etater - regelmessig
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

C3Kontakt med Stortinget / stortingskomiteene - hyppighet
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Daglig
2 Ukentlig
3 Månedlig
4 Årlig

Untitled Document

C3_bKontakt med stortingsrepresentanter / partigrupper - hyppighet
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Daglig
2 Ukentlig
3 Månedlig
4 Årlig

Untitled Document

C3_cKontakt med regjeringen - hyppighet
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Daglig
2 Ukentlig
3 Månedlig
4 Årlig

Untitled Document

C3_dKontakt med departementene - hyppighet
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Daglig
2 Ukentlig
3 Månedlig
4 Årlig

Untitled Document

C3_eKontakt med direktorat / ytre etater - hyppighet
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Daglig
2 Ukentlig
3 Månedlig
4 Årlig

Untitled Document

C4Kontakt med Stortinget/ stortingskomiteene - betydning
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Svært stor
2 Nokså stor
3 Nokså liten
4 Svært liten

Untitled Document

C4_bKontakt med stortings-representanter/ partigrupper - betydning
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Svært stor
2 Nokså stor
3 Nokså liten
4 Svært liten

Untitled Document

C4_cKontakt med regjeringen - betydning
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Svært stor
2 Nokså stor
3 Nokså liten
4 Svært liten

Untitled Document

C4_dKontakt med departementene - betydning
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Svært stor
2 Nokså stor
3 Nokså liten
4 Svært liten

Untitled Document

C4_eKontakt med direktorat/ ytre etater - betydning
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Svært stor
2 Nokså stor
3 Nokså liten
4 Svært liten

Untitled Document

C5_1Viktigste departement: Arbeids- og sosialdepartementet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C5_2Viktigste departement: Barne- og familiedepartementet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C5_3Viktigste departement: Finansdepartementet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C5_4Viktigste departement: Fiskeri- og kystdepartementet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C5_5Viktigste departement: Forsvarsdepartementet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C5_6Viktigste departement: Helse- og omsorgsdepartementet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C5_7Viktigste departement: Justis- og politidepartementet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C5_8Viktigste departement: Kommunal- og regionaldepartementet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C5_9Viktigste departement: Kultur- og kirkedepartementet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C5_10Viktigste departement: Landbruks- og matdepartementet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C5_11Viktigste departement: Miljøverndepartementet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C5_12Viktigste departement: Moderniseringsdepartementet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C5_13Viktigste departement: Nærings- og handelsdepartementet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C5_14Viktigste departement: Olje- og energidepartementet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C5_15Viktigste departement: Samferdselsdepartementet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C5_16Viktigste departement: Utdannings- og forskningsdepartementet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C5_17Viktigste departement: Utenriksdepartementet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C5_18Viktigste departement: Statsministerens kontor
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

C6Kontakt med Arbeiderpartiet - hyppighet
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ukentlig
2 Månedlig
3 Årlig
4 Sjeldnere eller aldri

Untitled Document

C6_bKontakt med Fremskrittspartiet - hyppighet
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ukentlig
2 Månedlig
3 Årlig
4 Sjeldnere eller aldri

Untitled Document

C6_cKontakt med Høyre - hyppighet
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ukentlig
2 Månedlig
3 Årlig
4 Sjeldnere eller aldri

Untitled Document

C6_dKontakt med Kristelig Folkeparti - hyppighet
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ukentlig
2 Månedlig
3 Årlig
4 Sjeldnere eller aldri

Untitled Document

C6_eKontakt med Senterpartiet - hyppighet
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ukentlig
2 Månedlig
3 Årlig
4 Sjeldnere eller aldri

Untitled Document

C6_fKontakt med Sosialistisk Venstreparti - hyppighet
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ukentlig
2 Månedlig
3 Årlig
4 Sjeldnere eller aldri

Untitled Document

C6_gKontakt med Kystpartiet - hyppighet
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ukentlig
2 Månedlig
3 Årlig
4 Sjeldnere eller aldri

Untitled Document

C6_hKontakt med Venstre - hyppighet
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ukentlig
2 Månedlig
3 Årlig
4 Sjeldnere eller aldri

Untitled Document

D1Representasjon i utvalg, råd, styre, komite eller kommisjon oppnevnt av regjering eller departement
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

D2Antall utvalg, råd, styre, komite eller kommisjoner organisasjonen er representert i
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

D3Navn på utvalg 1
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

D3_bNavn på utvalg 2
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

D3_cNavn på utvalg 3
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

D3_dNavn på utvalg 4
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

D4Navn på utvalg, flere enn 4
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

D5Betydning av representasjon i offentlige utvalg, råd, styrer, komiteer eller kommisjoner
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Svært stor
2 Nokså stor
3 Nokså liten
4 Svært liten

Untitled Document

D6Betydning av representasjon i offentlig utvalg i dag sammenlignet med for fem til ti år siden
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Større
2 Samme
3 Mindre

Untitled Document

D7Betydning av representasjon i offentlig utvalg sammenlignet med mer uformelle kontakter med offentlige myndigheter
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Representasjon i offentlige utvalg har størst betydning
2 Uformelle kontakter har størst betydning
3 Begge deler har samme betydning

Untitled Document

E1Antall saker/utredninger tilsendt på høring fra departementene de siste tre årene
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

E2Antall høringer deltatt i på Stortinget/stortingskomiteene de siste tre årene
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

F1Avdeling/person med ansvar for kontakt med offentlige myndigheter
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

F2Antall med ansvar for kontakt med offentlige myndigheter
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

F3Benyttet eksterne konsulenter/rådgivere/profesjonelle lobbyister i forbindelse med påvirkning av offentlige myndigheter
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Med eksterne konsulenter menes personer som driver konsulent- eller lobbyvirksomhet for forskjellige kunder, men som ikke er tillitsvalgt i eller står i noe fast arbeidsforhold til organisasjonen.

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

F4Antall ganger benyttet eksterne konsulenter/rådgivere/profesjonelle lobbyister i forbindelse med påvirkning av offentlige myndigheter siste tre år
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Se dokumentasjon av F3

Untitled Document

F5Antall ganger eksterne konsulenter/rådgivere/profesjonelle lobbyister deltok i den direkte kontakten med offentlige myndigheter
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Se dokumentasjon av F3

Koder:
1 Ofte
2 Av og til
3 Aldri

Untitled Document

G1Kontakt med media - hyppighet
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Omfatter omtale/intervju/innlegg og lignende, men også generell kontakt som ikke medfører direkte mediedekning.

Koder:
1 Ukentlig
2 Månedlig
3 Årlig
4 Sjeldnere eller aldri

Untitled Document

G2Kontakt med media - betydning
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Svært stor
2 Nokså stor
3 Nokså liten
4 Svært liten

Untitled Document

G3Kontakt med media - betydning i dag sammenlignet med 5-10 år siden
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Større
2 Samme
3 Mindre

Untitled Document

H1Kontakt med Stortinget/ stortingskomiteene - initiativ
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Hvem tar vanligvis initiativet dersom organisasjonen har kontakt med...

Koder:
1 Som oftest egen organisasjon
2 Som oftest Stortinget / stortingskomiteene
3 Omtrent like mye hver

Untitled Document

H1_bKontakt med stortings-representanter/ partigrupper - initiativ
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av H1

Koder:
1 Som oftest egen organisasjon
2 Som oftest stortingsrepresentanter / partigrupper
3 Omtrent like mye hver

Untitled Document

H1_cKontakt med regjeringen - initiativ
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av H1

Koder:
1 Som oftest egen organisasjon
2 Som oftest regjeringen
3 Omtrent like mye hver

Untitled Document

H1_dKontakt med departementene - initiativ
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av H1

Koder:
1 Som oftest egen organisasjon
2 Som oftest departementene
3 Omtrent like mye hver

Untitled Document

H1_eKontakt med direktorat/ ytre etat - initiativ
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av H1

Koder:
1 Som oftest egen organisasjon
2 Som oftest direktorat / ytre etat
3 Omtrent like mye hver

Untitled Document

H1_fKontakt med media - initiativ
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av H1

Koder:
1 Som oftest egen organisasjon
2 Som oftest media
3 Omtrent like mye hver

Untitled Document

H2Gehør for organisasjonens syn i Stortinget/ stortingskomiteene
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Hvor lett/vanskelig vil De si at det er å få gehør for organisasjonens syn…

Koder:
1 Svært lett
2 Nokså lett
3 Nokså vanskelig
4 Svært vanskelig

Untitled Document

H2_bGehør for organisasjonens syn blant stortings-representanter/ partigrupper
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av H2

Koder:
1 Svært lett
2 Nokså lett
3 Nokså vanskelig
4 Svært vanskelig

Untitled Document

H2_cGehør for organisasjonens syn i regjeringen
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av H2

Koder:
1 Svært lett
2 Nokså lett
3 Nokså vanskelig
4 Svært vanskelig

Untitled Document

H2_dGehør for organisasjonens syn i departementene
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av H2

Koder:
1 Svært lett
2 Nokså lett
3 Nokså vanskelig
4 Svært vanskelig

Untitled Document

H2_eGehør for organisasjonens syn i direktorat/ ytre etat
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av H2

Koder:
1 Svært lett
2 Nokså lett
3 Nokså vanskelig
4 Svært vanskelig

Untitled Document

H2_fGehør for organisasjonens syn i media
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av H2

Koder:
1 Svært lett
2 Nokså lett
3 Nokså vanskelig
4 Svært vanskelig

Untitled Document

H3Gjennomslag - regjeringen foretatt mindre endringer i forslag/retningslinjer
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Hvor ofte har innspill fra Deres organisasjon ført til…

Koder:
1 Svært ofte
2 Nokså ofte
3 Av og til
4 Aldri

Untitled Document

H3_bGjennomslag - regjeringen foretatt større endringer i forslag/retningslinjer
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av H3

Koder:
1 Svært ofte
2 Nokså ofte
3 Av og til
4 Aldri

Untitled Document

H3_cGjennomslag - regjeringen fremmet forslag i Stortinget
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av H3

Koder:
1 Svært ofte
2 Nokså ofte
3 Av og til
4 Aldri

Untitled Document

H3_dGjennomslag - stortingsrepresentanter stillt spørsmål i Stortinget
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av H3

Koder:
1 Svært ofte
2 Nokså ofte
3 Av og til
4 Aldri

Untitled Document

H3_eGjennomslag - stortingsrepresentanter fremmet Dok 8-forslag i Stortinget
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av H3

Koder:
1 Svært ofte
2 Nokså ofte
3 Av og til
4 Aldri

Untitled Document

H3_fGjennomslag - merknader/kommentarer i innstillinger fra stortingskomiteene
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av H3

Koder:
1 Svært ofte
2 Nokså ofte
3 Av og til
4 Aldri

Untitled Document

H3_gGjennomslag - Stortinget vedtatt mindre endringer i forhold til regjeringens forslag/retningslinjer?
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av H3

Koder:
1 Svært ofte
2 Nokså ofte
3 Av og til
4 Aldri

Untitled Document

H3_hGjennomslag - Stortinget vedtatt større endringer i forhold til regjeringens forslag/retningslinjer
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av H3

Koder:
1 Svært ofte
2 Nokså ofte
3 Av og til
4 Aldri

Untitled Document

I1Avdeling/person med ansvar for kontakt med internasjonale organisasjoner og myndigheter
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

I2Antall med ansvar for kontakt med internasjonale organisasjoner og myndigheter - Norge
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

I2_bAntall med ansvar for kontakt med internasjonale organisasjoner og myndigheter - andre land
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

I3Tilsluttet internasjonal organisasjoner, inklusive nordiske organisasjoner
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

I4Antall medlemskap i internasjonale organisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Inklusive nordiske organisasjoner

Untitled Document

J1Organisasjonens mål og virksomhet påvirket av internasjonale forhold som internasjonale/mellomstatlige forhandlinger, avtaler og organisasjoner
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Svært stor
2 Nokså stor
3 Nokså liten
4 Svært liten

Untitled Document

J2Betydning av FN/underorganisasjoner av FN for organisasjonen
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Hvilken betydning har de følgende internasjonale/mellomstatlige organisasjoner og avtaler for Deres organisasjons mål og virksomhet?

Koder:
1 Svært stor
2 Nokså stor
3 Nokså liten
4 Svært liten

Untitled Document

J2_bBetydning av WTO for organisasjonen
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av J2

Koder:
1 Svært stor
2 Nokså stor
3 Nokså liten
4 Svært liten

Untitled Document

J2_cBetydning av EU for organisasjonen
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av J2

Koder:
1 Svært stor
2 Nokså stor
3 Nokså liten
4 Svært liten

Untitled Document

J2_dBetydning av EØS-avtalen for organisasjonen
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av J2

Koder:
1 Svært stor
2 Nokså stor
3 Nokså liten
4 Svært liten

Untitled Document

J2_eBetydning av Nordisk Råd for organisasjonen
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av J2

Koder:
1 Svært stor
2 Nokså stor
3 Nokså liten
4 Svært liten

Untitled Document

J2_fBetydning av OECD for organisasjonen
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Se dokumentasjon av J2

Koder:
1 Svært stor
2 Nokså stor
3 Nokså liten
4 Svært liten

Untitled Document

J3Andre viktige internasjonale organisasjoner/avtaler organisasjonen
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

J4_1Prøver å øve innflytelse - via norske myndigheter
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

J4_2Prøver å øve innflytelse - via internasjonale organisasjoner som organisasjoner er medlem i
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

J4_3Prøver å øve innflytelse - gjennom påvirkning på internasjonale og mellomstatlige avtaler, forhandlinger og organisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

J4_4Prøver å øve innflytelse - nei
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

K1_1Valgte organer - styre
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

K1_2Valgte organer - arbeidsutvalg
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

K1_3Valgte organer - representantskap
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

K1_4Valgte organer - rådsforsamling
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

K1_5Valgte organer - andre
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

K2Antall representanter i styret
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

K2_bAntall representanter i arbeidsutvalget
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

K2_cAntall representanter i representantskapet
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

K2_dAntall representanter i rådsforsamlingen
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

K2_eAntall representanter i andre valgte organer
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

K4Type sentralt sekretariat
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Eget sekretariat
2 Sekretariat i hovedorganisasjon
3 Sekretariat sammen med andre organisasjoner
4 Formann/sekretær deltidsansatt
5 Sekretariat hos praktiserende jurist
6 Annen deltidsordning
7 Sekretariatsarbeidet utføres på frivillig basis

Untitled Document

K6Antall årsverk utført av hel- og deltidsansatte lønnet over organisasjonens budsjett
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Dette inkluderer hovedssekretariat/hovedkontor, underavdelinger/distriktskontor og utlandet.

Untitled Document

L1Samlede inntekter siste år
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

L2Inntekter - kontingent
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

I % av samlede inntekter

Untitled Document

L2_bInntekter - gaver og innsamlinger
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

I % av samlede inntekter. Gaver inkluderer testamentariske gaver.

Untitled Document

L2_cInntekter - offentlige tilskudd
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Se dokumentasjon av L2

Untitled Document

L2_dInntekter - tilskudd fra hoved/fellesorganisasjon
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Se dokumentasjon av L2

Untitled Document

L2_eInntekter - salg, utleie og annen forretningsvirksomhet
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

I % av samlede inntekter. Salg av billetter, varer, tjenester o.l., utleie av lokaler, utstyr o.l.

Untitled Document

L2_fInntekter - lotterier (inkludert spilleautomater)
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Se dokumentasjon av L2

Untitled Document

L2_gInntekter - annet
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Se dokumentasjon av L2

Untitled Document

L3Inntekter - annet. Spesifisering av kategori
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1Organisasjonens navn
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_bForkortelse av navn
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_cStiftelsesår
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_dPostboks el. gateadresse
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_ePostnummer
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_fPoststed
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_gTelefonnummer
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_hInternettadresse
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_iE-post adresse
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_jViktigste publikasjon
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O1_kOrganisasjonsnummer
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

O2_1Kategorier organisasjon hører hjemme i: Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_2Kategorier organisasjon hører hjemme i: Industri, håndverk
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_3Kategorier organisasjon hører hjemme i: Handel
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_4Kategorier organisasjon hører hjemme i: Bank og forsikring, transport og service
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_5Kategorier organisasjon hører hjemme i: Arbeidsgiverorganisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_6Kategorier organisasjon hører hjemme i: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_7Kategorier organisasjon hører hjemme i: Produktivitet og teknikk
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_8Kategorier organisasjon hører hjemme i: Vitenskap, kultur, internasjonalt arbeid
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_9Kategorier organisasjon hører hjemme i: Humanitære- og sosiale organisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_10Kategorier organisasjon hører hjemme i: Idretts-, ungdoms- og fritidsorganisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_11Kategorier organisasjon hører hjemme i: Religiøse organisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_12Kategorier organisasjon hører hjemme i: Politiske parti, opplysningsorganisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O2_13Kategorier organisasjon hører hjemme i: Forsknings- og utviklingsorganisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

O3Kort beskrivelse av organisasjonen, dens formål og virksomhet
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P1_1Geografiske underenheter: på kommune/lokalt nivå
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

P1_2Geografiske underenheter: på fylkes/krets nivå
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

P1_3Geografiske underenheter: på landsdelsnivå
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

P1_4Geografiske underenheter: nei
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

P2Navn på andre landsomfattende organisasjoner som er medlemmer - 1
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P2_bNavn på andre landsomfattende organisasjoner som er medlemmer - 2
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P2_cNavn på andre landsomfattende organisasjoner som er medlemmer - 3
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P2_dNavn på andre landsomfattende organisasjoner som er medlemmer - 4
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P3Navn på andre landsomfattende organisasjoner som er medlemmer - 5 og flere
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P4Medlem av andre norske organisasjoner som ivaretar deler av eget arbeidsfelt eller interesseområde - 1
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P4_bMedlem av andre norske organisasjoner som ivaretar deler av eget arbeidsfelt eller interesseområde - 2
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P4_cMedlem av andre norske organisasjoner som ivaretar deler av eget arbeidsfelt eller interesseområde - 3
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P5Medlem av andre norske organisasjoner som ivaretar deler av eget arbeidsfelt eller interesseområde - 4 og flere
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P6Medlem av internasjonale organisasjoner - 1
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P6_bMedlem av internasjonale organisasjoner - 2
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P6_cMedlem av internasjonale organisasjoner - 3
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

P7Medlem av internasjonale organisasjoner - 4 og flere
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

Q1_1Andre organisasjoner innlemmet
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Endringer siden 1992. Flere svar mulig

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

Q1_2Sammenslått med andre (likeverdige) organisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Se dokumentasjon av Q1_1

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

Q1_3Ny som følge av at en tidligere organisasjon ble delt i flere (likeverdige) organisasjoner
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Se dokumentasjon av Q1_1

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

Q1_4Ny som følge av at den har gått ut fra en annen organisasjon
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Se dokumentasjon av Q1_1

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

Q1_5Deler av organisasjonen er utskilt til ny(e) organisasjon(er)
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Se dokumentasjon av Q1_1

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

Q1_6Endret navn (uten organisasjonsendring)
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Se dokumentasjon av Q1_1

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

Q1_7Organisasjonsendringer - oppløst
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Se dokumentasjon av Q1_1

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

Q1_8Organisasjonsendringer - ingen
Manglende data: -1.0 Variabeltype: Ordinal(multirespons)

Se dokumentasjon av Q1_1

Koder:
0 Ikke-valgt
1 Valgt

Untitled Document

Q2Beskrivelse og tidfesting av organisasjonsendringer
Manglende data: -1.0 Variabeltype:

Untitled Document

R1Profilinformasjon på Internett
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Spørsmål O1-O3, P1-P7 og Q1-Q2

Koder:
1 Ja
2 Nei

Untitled Document

R2Eventuell målform på organisasjonsprofilen
Manglende data: -1.0 , 0.0 Variabeltype: Ordinal

Koder:
1 Bokmål
2 Nynorsk

Untitled Document

A1CAntall personmedlemskap - NUM
Manglende data: Variabeltype:

A1 omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

A1_bCAntall bedriftsmedlemskap - NUM
Manglende data: Variabeltype:

A1_b omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

A1_cCAntall andre landsomfattende organisasjoner som er medlem - NUM
Manglende data: Variabeltype:

A1_c omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

A1_dCAntall andre medlemmer - NUM
Manglende data: Variabeltype:

A1_d omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

A3CAntall arbeidsplasser i medlemsbedrifter (jfr. A1_b) - NUM
Manglende data: Variabeltype:

A3 omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

A5CAntall medlemskap i norske organisasjoner - NUM
Manglende data: Variabeltype:

A5 omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

B1CRangering av gruppeinteresser: De nåværende medlemmers interesser - NUM
Manglende data: Variabeltype:

B1 omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

B1_bCRangering av gruppeinteresser: Nåværende og potensielle medlemmers interesser - NUM
Manglende data: Variabeltype:

B1_b omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

B1_cCRangering av gruppeinteresser: Befolkningsgrupper som ikke tilhører organisasjonens medlemskrets - NUM
Manglende data: Variabeltype:

B1_c omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

B1_dCRangering av gruppeinteresser: Hele samfunnet - NUM
Manglende data: Variabeltype:

B1_d omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

B2CRangering av strategier: Søke innflytelse på politikernes beslutninger - NUM
Manglende data: Variabeltype:

B2 omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

B2_bCRangering av strategier: Søke innflytelse på forvaltningens/embets- og tjenestemennenes beslutninger - NUM
Manglende data: Variabeltype:

B2_b omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

B2_cCRangering av strategier: Søke høye medlemstall og et høyt aktivitetsnivå blant medlemmene - NUM
Manglende data: Variabeltype:

B2_c omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

B2_dCRangering av strategier: Søke innflytelse på bedrifters beslutninger - NUM
Manglende data: Variabeltype:

B2_d omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

B2_eCRangering av strategier: Søke støtte i befolkningen - NUM
Manglende data: Variabeltype:

B2_e omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

D2CAntall utvalg, råd, styre, komite eller kommisjoner organisasjonen er representert i - NUM
Manglende data: Variabeltype:

D2 omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

E1CAntall saker/utredninger tilsendt på høring fra departementene de siste tre årene - NUM
Manglende data: Variabeltype:

E1 omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

E2CAntall høringer deltatt i på Stortinget/stortingskomiteene de siste tre årene - NUM
Manglende data: Variabeltype:

E1 omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

F2CAntall med ansvar for kontakt med offentlige myndigheter - NUM
Manglende data: Variabeltype:

F2 omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

F4CAntall ganger benyttet eksterne konsulenter/rådgivere/profesjonelle lobbyister i forbindelse med påvirkning av offentlige myndigheter siste tre år - NUM
Manglende data: Variabeltype:

F4 omgjort til numerisk variabel. Se dokumentasjon av F3

Untitled Document

F5CAntall ganger eksterne konsulenter/rådgivere/profesjonelle lobbyister deltok i den direkte kontakten med offentlige myndigheter - NUM
Manglende data: Variabeltype:

F5 omgjort til numerisk variabel. Se dokumentasjon av F3

Untitled Document

I2CAntall med ansvar for kontakt med internasjonale organisasjoner og myndigheter - Norge - NUM
Manglende data: Variabeltype:

I2 omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

I2_bCAntall med ansvar for kontakt med internasjonale organisasjoner og myndigheter - andre land - NUM
Manglende data: Variabeltype:

I2_b omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

I4CAntall medlemskap i internasjonale organisasjoner - NUM
Manglende data: Variabeltype:

I4 omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

K2CAntall representanter i styret - NUM
Manglende data: Variabeltype:

K2 omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

K2_bCAntall representanter i arbeidsutvalget - NUM
Manglende data: Variabeltype:

K2_b omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

K2_cCAntall representanter i representantskapet - NUM
Manglende data: Variabeltype:

K2_c omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

K2_dCAntall representanter i rådsforsamlingen - NUM
Manglende data: Variabeltype:

K2_d omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

K2_eCAntall representanter i andre valgte organer - NUM
Manglende data: Variabeltype:

K2_e omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

K6CAntall årsverk utført av hel- og deltidsansatte lønnet over organisasjonens budsjett - NUM
Manglende data: Variabeltype:

K6 omgjort til numerisk variabel. Se dokumentasjon av K6

Untitled Document

L1CSamlede inntekter siste år - NUM
Manglende data: Variabeltype:

L1 omgjort til numerisk variabel

Untitled Document

L2CInntekter - kontingent - NUM
Manglende data: Variabeltype:

L2 omgjort til numerisk variabel. Se dokumentasjon av L2

Untitled Document

L2_bCInntekter - gaver og innsamlinger - NUM
Manglende data: Variabeltype:

L2_b omgjort til numerisk variabel. Se dokumentasjon av L2_b

Untitled Document

L2_cCInntekter - offentlige tilskudd - NUM
Manglende data: Variabeltype:

L2_c omgjort til numerisk variabel. Se dokumentasjon av L2

Untitled Document

L2_dCInntekter - tilskudd fra hoved/fellesorganisasjon - NUM
Manglende data: Variabeltype:

L2_d omgjort til numerisk variabel. Se dokumentasjon av L2

Untitled Document

L2_eCInntekter - salg, utleie og annen forretningsvirksomhet - NUM
Manglende data: Variabeltype:

L2_e omgjort til numerisk variabel. Se dokumentasjon av L2_e

Untitled Document

L2_fCInntekter - lotterier (inkludert spilleautomater) - NUM
Manglende data: Variabeltype:

L2_f omgjort til numerisk variabel. Se dokumentasjon av L2

Untitled Document

L2_gCInntekter - annet - NUM
Manglende data: Variabeltype:

L2_g omgjort til numerisk variabel. Se dokumentasjon av L2

Untitled Document

O1_cCStiftelsesår - NUM
Manglende data: Variabeltype:

O1_c omgjort til numerisk variabel