Riksforsamlingen våren 1814

Landkretser:

Søndenfjeldske Infanteri-Regiment

       Representanter:
        1. Kommerherre, oberst Johan Daniel Frederik Petersen
        2. Musketer Ole Svendsen

Vesterlehnske Infanteri-Regiment

       Representanter:
        1. Major Just Henrik Ely
        2. Underjæger Osmund Bjørnsen Bercheland

Nordenfjeldske Infanteri-Regiment

       Representanter:
        1. Kaptein Peter Blankenborg Prydz
        2. Musketer Helge Ellingsen Waagaard

Søndenfjeldske Dragon-Regiment

       Representanter:
        1. Ritmester Eilert Waldemar Preben Ramm
        2. Korporal Peder Paulsen Balke

Norske Jægercorps

       Representanter:
        1. Kaptein Palle Rømer Fleischer
        2. Korporal Nils Dyhren

Ingenieur-Brigaden

       Representanter:
        1. Kaptein Henrik Frederik Arild Sibbern

Artilleri-Corpset

       Representanter:
        1. Kaptein Peter Motzfeldt
        2. Sersjant Hans Haslum

Sø-Defensionen

       Representanter:
        1. Kommandør Jens Schou Fabricius
        2. Secondløitnant Thomas Konow
        3. Underofficer Peter Johnsen
        4. Matros Even Thorsen

Smaalenenes amt

       Representanter:
        1. Provst Peter Ulrik Magnus Hount
        2. Gaardbruker John Hansen

Akershus amt

       Representanter:
        1. Kammerherre, generalveiintendant Peder Anker
        2. Sorenskriver Christian Magnus Falsen
        3. Gaardbruker Christian Christensen Kollerud

Akershusiske ridende Jægercorps

       Representanter:
        1. Major Valentin Christian Wilhelm Sibbern

Akerhusiske Skarpskytter-Regiment

       Representanter:
        1. Oberstløintnant, bataljonskommandør Frederik Wilhelm Bruenech Stabell
        2. Kommandersersjant Zacharias Mellebye

Christiania

       Representanter:
        1. Professor Georg Sverdrup
        2. Toldprokurør Christopher Frimann Omsen

Hedemarkens amt

       Representanter:
        1. Amtmand Claus Bendeke
        2. Kancellisekretær Anders Aagaard Kiønig
        3. Lensmand Ole Olsen Evenstad

Christians Amt

       Representanter:
        1. Sorenskriver Lauritz Weidemann
        2. Sogneprest Hans Jacob Stabel
        3. Proprietær Anders Lysgaard

Oplandske Infanteri-Regiment

       Representanter:
        1. Oberst Diderik Hegermann
        2. Kommandersersjant Paul T. Harildstad

Buskerud amt

       Representanter:
        1. Provst Frederik Schmidt
        2. Foged og konstituert amtmand Johan Collet
        3. Gaardbruger Christopher Borgersen Hoen

Jarlsbergs Grevskap

       Representanter:
        1. Grev Herman Wedel-Jarlsberg
        2. Sorenskriver Gustav Peter Blom
        3. Gaardbruker, lensmand Ole Rasmussen Apeness

Laurvig Grevskab

       Representanter:
        1. Proprietær, sektionschef Iver Magnussen Hesselberg
        2. Skibskaptein Anders Grønneberg
        3. Gaardbruker Ole Olsen Amundrud

Bratsberg Amt

       Representanter:
        1. Kammerherre, amtmand Severin Løvenskiold
        2. Justisraad, forhenværende foged Peter Jørgen Cloumann
        3. Gaardbruker Tollef Olsen Huvestad

Thelemarkske Infanteri-Regiment

       Representanter:
        1. Kaptein Enevold Steenbloch Høyum
        2. Kommandersersjant Gullik Madsen Røed

Robygdelagets amt

       Representanter:
        1. Sorenskriver Thomas Bryn
        2. Gaardbruker Even Torkildsen Lande
        3. Lensmand Ole Knudsen Tvedten

Nedenæs amt

       Representanter:
        1. Jernverkseier Jacob Aall
        2. Sogneprest Hans Jacob Grøgaard
        3. Lensmand Thor Reiersen Lilleholt

Lister amt

       Representanter:
        1. Kjøbmand Gabriel Jochumsen Lund
        2. Foged Jens Erichstrup
        3. Gaardbruker, sektionscef Teis Jacob Torkildsen Lundegaard

Mandals amt

       Representanter:
        1. Gaardbruker Osmund Andersen Lømsland
        2. Gaardbruker Erich Haagensen Jaabæk
        3. Gaardbruker Syvert Amundsen Eeg

Stavanger amt

       Representanter:
        1. Sogneprest Laurentius Oftedahl
        2. Kjøbmand Christen Mølbach
        3. Gaardbruker Asgaut Olsen Regelstad

Søndre Bergenhus amt

       Representanter:
        1. Sorenskriver Arnoldus von Westen Sylow Koren
        2. Sogneprest Georg Burchard Jersin
        3. Gaardbruker Brynild Andersen Gierager

Bergenhusiske Infanteri-Regiment

       Representanter:
        1. Kaptein, tjenstforrettende major Ole Elias Holck
        2. Musketer Niels Johannesen Loftesnes

Nordre Bergenhus amt

       Representanter:
        1. Kancelliraad, sorenskriver Lars Johannes Irgens
        2. Sogneprest Nicolai Niels Nielsen
        3. Gaardbruker Peder Hiermand

Romsdals amt

       Representanter:
        1. Amtmand Hilmar Meincke Krohg
        2. Provst Jens Stub
        3. Gaardbruker Elling Olsen Valbøe

Søndre Throndhjems amt

       Representanter:
        1. Sogneprest Jacob Hersleb Darre
        2. Sorenskriver Anders Rambech
        3. Klokker Lars Larsen Forsæth

Første Trondhjemske Infanteri-Regiment

       Representanter:
        1. Kaptein Georg Ulrik Wasmuth
        2. Sersjant Daniel Larsen Schevig

Andet Throndhjemske Infanteri-Regiment

       Representanter:
        1. Kaptein Jacob E. Lange
        2. Sersjant Helmer Andersen Giedeboe

Throndhjemske Dragoncorps

       Representanter:
        1. Premierløitnant Frederik Hartvig Johan Heidmann
        2. Kvartermester Peter Johnsen Ertzgaard

Røraas Bergcorps

       Representanter:
        1. Kaptein Richard Floer

Nordre Throndhjems amt

       Representanter:
        1. Provst Hans Christian Ulrik Midelfart
        2. Sogneprest Hieronymus Heyerdahl
        3. Gaardbruker, skolelærer Sivert Paulsen Bratberg

Bykretser:

Frederikshald

       Representanter:
       1. Kancelliraad, byfoged Carl Adolph Dahl

Frederiksstad

       Representanter:
       1. Kancelliraad, byfoged Anders Michael Heiberg

Moss

       Representanter:
       1. Auditør, byfoged Gregers Winther Wulfsberg

Drammen

       Representanter:
       1. Forhenværende forvalter Nicolai Schejtli

Kongsberg

       Representanter:
       1. Bergmester, bestyrer av Kongsberg jernverk Paul Steenstrup

Holmestrand

       Representanter:
       1. Sogneprest Hans Hein Nysom

Tønsberg

       Representanter:
       1. Grosserer Carl Peter Stoltenberg

Laurvig

       Representanter:
       1. Justisraad, byfoged og sorenskriver Christian Adolph Diriks

Porsgrund

       Representanter:
       1. Grosserer, stadskaptein Jørgen Aall

Skien

       Representanter:
       1. Grosserer Diderik von Cappelen

Kragerø

       Representanter:
       1. Auditør, byfoged Christian Hersleb Hornemann

Østerrisør

       Representanter:
       1. Kjøbmand, jernverkseier Henrik Carstensen

Arendal

       Representanter:
       1. Distriktslæge Alexander Christian Møller

Christianssand

       Representanter:
       1. Residerende kapellan Nicolai Wergeland
       2. Grosserer Ole Clausen Mørch

Stavanger

       Representanter:
       1. Kjøbmand, stadskaptein Peder Valentin Rosenkilde

Bergen

       Representanter:
       1. Kancellisekretær, sorenskriver Wilhelm Friman Koren Christie
       2. Grosserer Frederik Meltzer
       3. Sogneprest Jonas Rein
       4. Grosserer Jens Rolfsen

Molde

       Representanter:
       1. Byfoged, sorenskriver Frederik Motzfeldt

Christianssund

       Representanter:
       1. Kjøbmand John Moses

Throndhjem

       Representanter:
       1. Etatsraad, justitiarius I Trondhjems stiftsoverret Anders Rogert
       2. Grosserer Peter Schmidt


Det første overordentlige Storting, høsten 1814

Landkretser:

Smaalenenes amt

        Representanter:
        1. Amtmand Valentin Christian Wilhelm Sibbern
        1. Provst Peter Ulrik Magnus Hount
        2. Provst, konsistorialraad Torkild Aschehoug
        3. Byfoged og sorenskriver Samuel William Manthey

Agershus amt

        Representanter:
        1. Kammerraad, kst. Amtmand Poul Christian Holst
        2. Sorenskriver Paul Frederik Michael Heltzen
        3. Biskop Frederik Julius Bech
        4. Sogneprest Jacob Neumann

Christiania

        Representanter:
        1. Kst. politimester, cand.jur Andreas Arntzen
        2. Hovedbestyrer av det Ankerske fideikommis Jacob Nielsen
        3. Professor Niels Treschow
        4. Justisraad, byfoged og sorenskriver Christian Adolph Diriks

Hedemarkens amt

        Representanter:
        1. Kaptein Johan Christopher Ræder
        2. Overretsprokurator, cand.jur Arne Arntzen
        3. Skibskaptein, gaardbruker Anders Steen
        4. Skogeier og Forlikskomissær Hans Hansen (Grundset) Bjølset

        Suppleanter:
        1. Sogneprest Andreas Fredrik Weidemann

Christians Amt

        Representanter:
        1. Sorenskriver Lauritz Weidemann
        2. Proprietær Anders Lysgaard
        3. Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad
        4. Amtmand Ole Hannibal Sommerfeldt

Buskeruds amt

        Representanter:
        1. Amtmand Johan Collet
        2. Provst Frederik Schmidt
        3. Lensmand Jens Gram

Jarlsberg Grevskab

        Representanter:
        1. Grev Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg
        2. Justitiarius i Akershus stiftsoverret Jens Christian Berg

Laurvigs Grevskab

        Representanter:
        1. Sogneprest Jacob Bull

Bratsberg Amt

        Representanter:
        1. Foged Marcus Henrik Florentz
        2. Bygmester og gaardbruker Aasmund Saamundsen Norgaard

Raabygdelaugets Amt

        Representanter:
        1. Sorenskriver og byfoged Thomas Bryn

Nedenæs Amt

        Representanter:
        1. Sogneprest Søren Georg Abel
        2. Pers. kapellan Hans Christie Reiersen

Lister Amt

        Representanter:
        2. Sectionsanfører, Skipsreder, gaardbruker, sagbrukseier Peder Jacobsen Bøgvald
        1. Sectionsanfører Teis Jacob Torkildsen Lundegaard

Mandals amt

        Representanter:
        1. Toldinspektør, kammerraad Christen Tidemand
        2. Garvermester Jørgen Jørgensen

Stavanger amt

        Representanter:
        1. Sorenskriver Hans Leierdahl Nansen
        2. Styrmand Eilev Hansen Tothammer
        3. Gaardbruker Nils Trulsen Bru
        4. Gaardbruker, hjelpemann for presten Rasmus Rasmussen Wieland

Søndre Bergenhus amt

        Representanter:
        1. Provst Nils Hertzberg
        2. Sorenskriver Arnoldus von Westen Sylow Koren
        3. Gaardbruker Aad Davidsen Kløve
        4. Gaardbruker Thorbjørn Gundersen Sandvig

Nordre Bergenhus amt

        Representanter:
        1. Provst Nils Griis Alstrup Dahl
        2. Gaardbruker Torger Halvorsen Næss
        3. Kjøbmand Ole Torjersen Svanø
        4. Handelsmand, haandverker Erik Olsen Nord

Romsdals amt

        Representanter:
        1. Postmester Peder Tonning
        1. Amtmand Hilmar Meincke Krohg
        2. Gaardbruker, byggmester, forlikskommissær Elling Olsen Valbøe
        4. Los Lars Olsen Godøe

Søndre Throndhjems Amt

        Representanter:
        1. Tidl. Statsraad Christian Krohg
        2. Lensmand, bygselmand Paul Larsen Forsæth
        4. Residerende kapellan Johan Garmann

        Suppleanter:
        3. Oberstløitnant Ole Krabbe

Nordre Throndhjems Amt

        Representanter:
        1. Provst Svend Busch Brun
        3. Godseier, follougsmand Anders Gotaas

        Suppleanter:
        2. Lensmand, gaardbruker Ole Jacobsen Mehlum

Bykretser:

Frederikshald

       Representanter:
       1. Kjøbmand, trælasthandler, større eiendomsbesidder Wilhelm Hansen

Moss

       Representanter:
       1. Overretsprokurator Herman Peter Vogt Krefting

Drammen

       Representanter:
       1. Sogneprest Søren Tybring
       2. Stadskaptein Iver Andreas Günther Holter

Kongsberg

       Representanter:
       1. Bergmester, bestyrer av Kongsberg jernverk Paul Steenstrup

Tønsberg

       Representanter:
       1. Kjøbmand, forlikskommissær Carl Peter Stoltenberg

Laurvig og Sandefjord

       Representanter:
       1. Provst Johan Frederik Sartz

Skien og Porsgrund

       Representanter:
       1. Stadskaptein Jørgen Aall

Kragerø og Øster-Riisøer

       Representanter:
       1. Kjøbmand, stadshauptmand Henrik Georg Tønder

Arendal

       Representanter:
       1. Distriktskirurg Alexander Christian Møller

Christiansand

       Representanter:
       1. Stiftsprost og sogneprest Christian Sørenssen
       2. Høiesteretsassessor Lorentz Lange

Stavanger

       Representanter:
       1. Told- og konsumtioninspektør Arnt Møglestue

Bergen

       Representanter:
       1. Assessor Edvard Hagerup
       2. Vicekommandant paa Bergenhus Peter Motzfeldt
       2. Handelsmand August Konow
       4. Kancellisekretær, sorenskriver Wilhelm Friman Koren Christie

Christianssund og Molde

       Representanter:
       1. Res.kap Lorentz Angell

Throndhjem

       Representanter:
       1. Direktør for banklaaneinstitution, etatsraad Hans Carl Knudtzon
       2. Oberstløitnant Frederik Christian Otto Hegermann
       3. Residerende kapellan Niels Stockfleth Schultz
       4. Skoleinspektør og lærer Jacob Hersleb Sodemann

 

Kilde: Politikerarkivet 1814-1905 ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data