This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

17/12-2003

Ola D. Gl�tvold, Stortingsrepresentant Senterpartiet

Leserbrev

Stopp diskrimineringa av funkSjonshemmede

Senterpartiet vil at funksjonshemmede p� linje med alle andre skal f� mulighet til � ha like bra livskvalitet som funksjonsfriske. For � gi funksjonshemmede denne muligheten m� arbeidslivet tilrettelegges for funksjonshemmede, hjelpemidler til funksjonshemmede m� finansieres gjennom offentlige budsjetter og egenandelene m� holdes lave.

Statsbudsjettet for 2004 er behandla i Stortinget, og Regjeringa ville ta flere hjelpemidler ut av st�nadsordningen for funksjonshemmede fordi de er blitt s� billige og alminnelige. Det gjelder blant annet telefon med spesialfunksjon, treningssykkel osv. Senterpartiet vektlegger prinsippet om at man skal f� dekket merutgifter som f�lge av funksjonshemning, og vi ville derfor under budsjettbehandlinga opprettholde st�nad til hjelpemidler med 15.8 mill kroner. I tillegg til hjelpemidler, er brukerstyrt personlig assistanse noe vi ville prioritere. Gjennom � �ke dette tilskuddet ville det blitt lettere for mange med funksjonshemning � delta i samfunnet, i skole, arbeid og fritid.

Et positivt resultat av budsjettet er enigheten om at 10 % av studentboligene skal tilrettelegges for folk med funksjonshemninger. � gi handikappede like muligheter til � gjennomf�re utdanning som folk flest krever at vi tilrettelegger infrastruktur og bygninger for alle. Handikappet blir man bare n�r storsamfunnet ikke er lagt til rette for alle. Vi m� derfor stoppe diskrimineringa av funksjonshemmede. Senterpartiet vil fortsette � jobbe for dette.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data