This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

18/12-03

Marit Arnstad, Parlamentarisk leder Senterpartiet

Leserinnlegg

Omsorgspenger til alle!

Selvstendig n�ringsdrivende i Norge f�r i dag ikke omsorgspenger ved barns sykdom p� lik linje med andre arbeidstakere. Senterpartiet har derfor foresl�tt at folketrygdloven m� endres slik at ordningen med omsorgspenger blir gjort gjeldende for alle yrkesaktive.

�rsaken til at Senterpartiet har gjort dette er f�rst og fremst for � gi alle barn bedre omsorg under sykdom. Da b�r ogs� foreldre som er selvstendig n�ringsdrivende f� mulighet til � ta vare p� sine syke barn uten � tape penger p� dette. For Senterpartiet er dette et sp�rsm�l om � im�tekomme barns behov for omsorg uavhengig av foreldrenes yrkesmessige stilling. F�lgelig b�r alle yrkesaktive likestilles, for at ikke barna skal v�re den skadelidende part.

Etter folketrygdens � 9-5 utbetales omsorgspenger ved barns sykdom til l�nnstakere med barn under 12 �r. Ordningen med omsorgspenger gir hver av foreldrene rett til fri med omsorgspenger i inntil 10 dager. Foreldre med to barn har rett til 15 dager hver. Selvstendig n�ringsdrivende kan forsikre seg mot jobbfrav�r grunnet egen sykdom. Men det finnes ikke ordninger som sikrer dem mot inntektstap grunnet syke barn.

Senterpartiets forslag om omsorgspenger ble behandlet i Stortinget 25. november. Stortinget avviste ikke forslaget, men viste til at det er nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe skal vurdere selvstendig n�ringsdrivendes plikter og rettigheter i forhold til svangerskap, f�dsel og omsorg for sm� barn. I denne sammenheng vil behovet for � styrke selvstendig n�ringsdrivendes rettigheter vurderes n�rmere. Arbeidsgruppens innstilling vil foreligge innen 27. februar 2004. Senterpartiet forutsetter at utvalget kommer fram til en positiv l�sning p� dette sp�rsm�let og vil fortsatt st� p� for at alle foreldre skal ha rett til omsorgspenger for � ta seg av sine barn, uavhengig om de er selvstendige n�ringsdrivende eller ikke.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data