This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

19.12.2003

Senterpartiets Eli Sollied �veraas

Leserinnlegg

Kulturpolitikk utan visjonar?

I fleire aviser har det vore fokus p� kulturpolitikk, kulturjournalistar og kulturpolitikarar dei siste dagane. Kulturarbeidarar evnar ikkje � forhalde seg til politikarar, vert det hevda. Kulturjournalistane p� si side er slappe og uinteresserte, og kulturpolitikarane er ikkje det spor betre - dei manglar b�de kunnskap, visjonar og evne til � prioritere. Eg kjenner meg ikkje heilt att, men sj�lvsagt kan kulturarbeidarar bli betre til � p�verke dei som tar avgjerder. Og sj�lvsagt kan politikarane gjere meir enn � spreie eit tynt, jamt lag av kulturkroner utover landet.

P� kulturfeltet er det mange munnar som skal mettast. Munnane er umettelege - og godt er det; Ulikt mange andre ting her i verda, er kultur noe vi neppe f�r for mykje av. Problemet er etter mitt syn ikkje inkompetanse hj� dei einskilde akt�rane. Det er mangfaldet og mengda av akt�rar som gjer kulturfeltet spesielt. Det kan verke vanskeleg � bli h�yrt, og for oss politikarar er prioriteringa ei stor utfordring.

Senterpartiet har valt � prioritere dei delane av kulturfeltet som legg grunnlaget for folks eige engasjement og deltaking i lokalt kulturliv. Difor foreslo vi � oppretthalde l�yvingane til friviljug verksemd gjennom Frifond-ordninga (i staden for � kutte, slik regjeringspartia og Arbeidarpartiet gjorde). Difor foreslo vi �g � styrke region- og distriktsoperaene, for berre � nemne nokre av dei endringane og p�plussingane vi foreslo i kulturbudsjettet. N�r det gjeld Frifond fekk Senterpartiet fleirtal for at Regjeringa no skal vurdere � forenkle ordninga - til glede for dei mange lag og organisasjonar som nyt godt av ordninga.

Om vilja er til stades er det ingenting som hindrar oss i � lyfte fram viktige omr�de vi vil gje eit ekstraordin�rt l�ft. I tillegg til friviljug verksemd, valde Senterpartiet i dette budsjettet � lyfte fram nynorsken. Vi �nskte � opprette eit fond oppkalla etter spr�kmannen og journalisten A.O. Vinje for � styrke journalistikk og anna formidling p� nynorsk. I erkjenning av at vi har to jamstelte m�lformer her i landet, �nskte vi �g � styrke fleire av dei viktige nynorskinstitusjonane som Det Norske Teatret, Samlaget og Noregs M�llag. Sj�lv om vi ikkje fekk fleirtal for desse forslaga no, legg vi dei ikkje fr� oss.

Det gjer vi heller ikkje n�r det gjeld Den norske Kulturb�ten. I budsjettet fekk vi fleirtal for at Regjeringa skal sette ned ei arbeidsgruppe som greier ut sp�rsm�let om bygging og drift av ein nasjonal kulturb�t for heile kysten fr� Halden til Kirkenes.

Til v�ren skal Kulturmeldinga opp til handsaming i kulturkomiteen p� Stortinget. Det gir oss ein sjeldan moglegheit til � diskutere dei store linjene i kulturpolitikken. Det gir ein ny moglegheit for kunstnarar og kulturarbeidarar til � synleggjere deira arbeid og visjonar, og det gir ein ny moglegheit for oss politikarar til � vise at vi i kulturpolitikken vil og kan anna enn � sm�re tynt utover eller sende helsingar heim.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data