This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

12.12.2003

Magnhild Meltveit Kleppa, Senterpartiet, leiar i Stortingets kommunalkomite.

Innlegg

Eit urettvist inntektssystem

Stortinget vedtok nyleg endringar i kommunane sitt inntektssystem som skal ta omsyn til kommunane sine utgifter til rus- og psykiatriarbeid, ogs� kalla ny kostnadsn�kkel for sosiale tenester. Dette er ei stor sak, ho inneber gjennomgripande endringar i inntektssystemet. Regjeringa brukar diverre denne saka til � gjennomf�re ei massiv pengeoverf�ring til dei st�rste kommunane utan at dette har samanheng med kva kostnader dei har til rus- og psykiatrioppg�ver.

Det er ingen tvil om at mange kommunar no har store og aukande utfordringar n�r det gjeld rus og psykiatri. Regjeringa si manglande oppf�lging av psykiatriplanen forsterkar desse utfordringane. Det er likevel direkte oppsiktsvekkjande at Framstegspartiet no har sikra fleirtal for eit opplegg som Framstegspartiet var med � avvise tidlegare i �r, og som dei sa dei var imot s� seint som i oktober.

Regjeringa sitt system sl�r heilt gale ut. Opplegget inneber ei gigantisk og systematisk overf�ring til dei aller st�rste byane. Opplegget inneber at byar som i dag f�r eit mellombels storbytilskot fordi dei har spesielle utfordringar, ikkje lenger f�r det, t.d. Drammen, Skien, Fredrikstad og Arendal. Desse byane taper p� denne omlegginga, og vi f�r skeive verknader overfor kommunar med s�rlege utfordringar. I innstillinga fr� kommunalkomiteen p� Stortinget, er forholdet mellom Asker og Skien nemnt som d�me. Desse kommunane har om lag same folketal. Asker har mellom dei l�gaste sosiale kostnadane i landet. Kommunen har god skatteinngang og s�leis ca. 250 mill. kroner meir i inntekter pr. �r enn Skien. Med Regjeringa si endring vil Asker f� ca. 15 mill. kroner meir til sosiale utgifter. Skien derimot, som har vesentleg l�gare skatteinntekter og h�gare sosiale utgifter, vil tape ca. 10 mill. kroner p� den nye kostnadsn�kkelen.

Kommunar som er nasjonalt kjende for rusmilj�a sine, t.d. Haugesund, Verdal og Kristiansund taper millionar p� ordninga. Haugesund mistar 6,5 millionar, Kristiansund 7 millionar og Verdal taper 5 millionar kroner p� omlegginga.

Senterpartiet her eit stort engasjement for ein betre kommune�konomi. Vi vil ha 4 milliardar kr meir til kommunane enn Regjeringa sitt opplegg til neste �r. Vi vil sanere kommunal gjeld og arbeider for ein opptrappingsplan som skal g� over fleire �r for � rette opp den �konomiske ubalansen i kommunane. Vi vil og sikre midlar f� dette til, t.d. ved � innf�re skatt p� aksjeutbytte. Berre det aleine ville medf�rt fleirfaldige milliardar med ei helt anna fordeling og h�ve til satsing p� fellesskapen enn i dag. Det ville gi meir pengar b�de til storbyane og til dei mindre kommunane. Hovudutfordringa i tida framover er � sikre kommunesektoren nok midlar til dei oppg�vene dei skal utf�re. Regjeringa er diverre meir oppteken av ei nedbygging av offentleg sektor og ei sterkare omfordeling kommunane i mellom. Dette kan ikkje vere framtidsretta politikk.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data