This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

12.12.2003

Stortingsrepresentant Morten Lund, Senterpartiet

Nye regler for fri konkurranse om kommunale pensjoner vedtatt: TILBAKESLAG FOR LIKESTILLINGEN

-Jeg er skuffet over at Ap og SV har abdisert i et viktig likestillings-sp�rsm�l. At Kr.F f�yer seg etter H�yre og Fr.P i slike sp�rsm�l, er ikke lenger s� overraskende.

Utgangspunket var at alle kommuner uten egen pensjonskasse var medlemmer av Kommunal Landspensjonskasse (KLP) der det ble betalt lik pensjonspremie for kvinner og menn, ung og gammel - endog uavhengig av evt. uf�rhet hos den enkelte.

N� har Regjeringen f�tt st�tte fra Fr.P til � forby en slik ordning med full utjamning av pensjonspremiene. Alle selskap gis anledning til � tilby en ordning der dr�yt halvdelen av premien skal gjennomsnittsberegnes, mens det resterende av premien skal fastsettes slik at alder, kj�nn og evt. handicap f�r fullt utslag. Det �pnes for at �n enkelt kommune kan utgj�re en fellesordning for utjamning av premie!

Senterpartiet mener det er meget uheldig � gj�re det dyrere � ansette kvinner, seniorer og yrkeshemmede. Det er det som skjer ved denne lovendringen. Det er innafor de nevnte grupper at vi finner store arbeidskraftreserver. Samfunnet b�r i stedet finne m�ter � stimulere til at disse grupper blir foretrukket i st�rre grad ved ansettelser.

Senterpartiet ble alene om � foresl� en lov som sikrer full utjamning av pensjonspremier etter den "gamle KLP-modellen". Dette er meget overraskende og skuffende ut fra entydige �nsker fra fagforeninger og ogs� fra mange kommuner. Akademikerne skriver: "Etter v�r oppfatning, som er i samsvar med Fagforbundets syn, vil forslaget fra Regjeringen ikke gi kj�nns- og aldersn�ytralitet." -Partiprogrammene til SV, Ap og Kr.F sier klart at disse krever forbedringer og ikke forverringer!

Senterpartiet foresl�r � lovefeste en plikt for selskapene til � tilby en ordning med full utjevning av premiene og der utjevningen skal skje innafor en fellesordning av alle kunder i samme kategori (kommuner, institusjoner, selskaper). I tillegg til � hindre kj�nns-, alders- og handicap-diskriminering vil en slik ordning v�re sv�rt rimelig � administrere, og derved gi rimeligere pensjonsordning for sektoren totalt sett.

Det er s�rlig skuffende at Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ikke f�lger opp sine valgprogram. Deres forslag gir selskapene anledning til � tilby en god ordning (inkludert en premie-beregning med full utjevning). De overlater til fagbevegelsen ved forhandling eller streik � sikre at den enkelte kommune inng�r en slik avtale. -Jeg mener dette er en politisk abdikasjon, avslutter Morten Lund.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data