This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

11.12.2003

Inger Enger og Rune J. Skj�laaen, stortingsrepresentantar for Senterpartiet

Lesarinnlegg

Eit krafttak for l�rlingane

Senterpartiet er opptekne av l�rlingane sine k�r, og fremma difor eit framlegg for Stortinget om � betre l�rlingane sine k�r p� fleire omr�der. Over halvparten av elevane vel i dag yrkesfagleg studieretning, der det er vanleg � ta to �r i vidareg�ande skule og to �r som l�rling i ei bedrift. Dette er bra, og denne gruppa fortener � bli verdsette p� same m�te som andre elevar.

Landet v�rt treng kompetanse p� mange omr�der, og sj�lv om h�gare utdanning er eit viktig satsingsomr�de m� det ikkje verte slikt at vi gl�ymer dei som vel � utdanne seg til handverkarar. Det er sv�rt viktig for landet at vi har dugande r�rleggarar, elektrikarar, industriarbeidarar, bygningsarbeidarar og andre liknande yrkesgrupper. Desse ungdommane fortener like god oppfylging som dei som gjer andre yrkesval.

Senterpartiet �nskjer difor � betre l�rlingane sine k�r p� fleire omr�der. Mellom anna er det slik at l�rlingane vanlegvis sj�lv lyt kome seg fr� heimen til arbeidsstaden, og for eiga rekning. Elevar som g�r i vidareg�ande skule f�r nytte gratis skulerute dersom avstanden er lang nok. L�rlingar har ikkje n�dvendigvis noko betre �konomi i starten av l�retida enn det �vrige elevar har. Senterpartiet ynskte difor � sj� p� h�ve for at l�rlingane i alle fall det fyrste �ret kunne f� dekka dei utlegga dei har p� skyss til og fr� arbeidsstaden.

Vidare foreslo Senterpartiet at l�rlingane skulle ha den same retten som elevar n�r det gjeld � organisere seg. Medan elevane har store organisasjonar som ivaretek deira syn, vert l�rlingane ofte meir "einsame" rundt p� l�restadane og har f� kanalar der dei kan formidla syna sine.

Senterpartiet foreslo vidare at ein m� f� p� plass eit system som kan sikre at dei instrukt�rar og verksemder l�rlingane f�r plass hj� vert kvalitetssikra og fagleg vurderte. Samt at fleire l�rlingar f�r sjanse til internasjonal utveksling i og etter l�retida. Viktig er det �g � sikre at l�rlingane f�r tilgang p� god r�dgjevingsteneste slik at dei har ein person ved den vidareg�ande skulen dei kan ta kontakt med �g etter at dei er starta i bedrifta..

Sj�lv om forslaget fikk ei lunken mottaking blant Stortingsfleirtalet, lovar vi i Senterpartiet � halde fram med � arbeide med l�rlingane sine k�r fram mot den viktige stortingsmeldinga om grunnoppl�ringa som kjem til v�ren.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data