This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

10.12.2003

Eli Sollied �veraas, stortingsrepr. Sp

Ang debatten om ambulanseskyss: Stortinget tek ansvar for skyss av helsepersonell

Regjeringa m� snarast vurdere konsekvensane for dei kommunane som f�r s�rlege auka utgifter med skyss av helsepersonell og ogs� rette opp utilsikta verknader!

Dette er klart etter at Senterpartiet i samband med kommunalkomiteen sitt budsjett fekk st�tte fr� Arbeidarpartiet, Framstegspartiet og Sosialistisk Venstreparti for � p�leggje Regjeringa eit slikt oppdrag.

Det er heilt n�dvendig � ta p� alvor dei mange urovekkjande meldingane som no kjem fr� ei rekkje kystkommunar om negative verknader av ei endring i Folketrygda som vert gjort gjeldande fr� nytt�r og som inneber auka �konomisk ansvar for kommunane. Senterpartiet kan ikkje godta at fleire kommunar no f�r store ekstra utgifter til b�ttransport t.d. i legevaktsamarbeid og anna transport av helsepersonell.

Regjeringa blir p�lagt � ta kontakt med dei aktuelle kommunane og gi eit oversyn over saka i kommuneproposisjonen for 2005 med forslag til eventuell oppretting av uheldige �konomiske verknader.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data