This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

5.12.2003

SENTERPARTIET

Senterpartiet kritisk til for sterk milit�r utenlandssatsing: - Norge trenger et sterkt, nasjonalt forsvar

- Senterpartiet er kritisk til en forsvarspolitisk utvikling som g�r i retning av nedprioritering av sikkerhetsutfordringer hjemme til fordel for deltagelse i internasjonale operasjoner. Mandag 8. desember legges Forsvarssjefens milit�r-faglige utredning (MFU) frem. Den er et innspill til regjeringens langtidsplan for Forsvaret som skal legges frem for Stortinget f�r p�ske. Senterpartiet mener landets sikkerhetspolitiske interesser best ivaretas gjennom videref�ring av et nasjonalt vernepliktsforsvar kombinert med et sterkt kystforsvar ut fra hensynet til suverenitetshevdelse og overv�king av landets rike havomr�der, sier Senterpartiets sentralstyre samlet til m�te i Oslo 5. desember.

- Senterpartiet vil understreke at avgj�relser om hvilket Forsvar landet skal ha, er en avgj�relse som skal fattes av Stortinget, ikke av ledelsen i Forsvaret. Norge vil fortsatt ha behov for en desentralisert struktur p� forsvars- og �vingsanlegg hvor heimevernet inng�r som en viktig del, p�pekes det i uttalen fra Senterpartiet.

- Norge har g�tt fra � ha et defensivt forsvar til � ha et internasjonalt rettet, offensivt forsvar. Et forsvar som bygges opp for � kjempe utenlands er ikke n�dvendigvis godt skikket til � forsvare landet. Senterpartiet er bekymret for at vi n� bygger opp et kostbart forsvar som prioriterer kapasiteter til internasjonale operasjoner p� bekostning av hjemlige behov. Norge skal v�re en aktiv samarbeidspartner i internasjonal kriseh�ndtering, f�rst og fremst innen en FN-ramme, men bidrag til internasjonal kriseh�ndtering m� ikke g� utover evnen til � forsvare norsk territorium. Den nedbyggingen av H�ren og Heimevernet som n� foreg�r, f�rer til en uthuling av verneplikten og svekkelse av v�r forsvarsevne, sier sentralstyret i Senterpartiet .

- Norges geografiske plassering og posisjon som energistormakt gj�r det n�dvendig � opprettholde et robust nasjonalt forsvar. S�rlig gjelder dette nordomr�dene der Norge har spesielle utfordringer. Senterpartiet er bekymret over det �kende presset p� � redusere Forsvarets tilstedev�relse i Nord-Norge. Det er store utfordringer knyttet til de strategisk viktige sj�rutene i nordomr�dene. Allerede om f� �r vil eksporten av olje fra Nordvest-Russland komme opp i et volum p� rundt 100 millioner tonn per �r. Det vil v�re en stor oppgave ogs� i fremtiden � drive ressurskontroll i havomr�dene i Nord, og det faktum at flere stater er uenige i v�rt syn p� deling av havomr�dene gj�r oppgaven mer krevende, mener Setnterpariets sentralstyre.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data