This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

5.12.2003

Jorunn Ringstad, nestleier i Stortinget sin samferdselskomit� (Sp)

Stasr�den m� avklare situasjonen kring Avinor

Eg forventar at statsr�den avklarar situasjonen kring Avinor, seier nestleiar i samferdselskomiteen Jorunn Ringstad. Dei seinare dagars utspel med truslar om nedlegging og uro kring trafikktryggleik gjer at truverdet til selskapet er strekt redusert. Her m� statsr�den vera tydeleg og klart gi melding om tenestetilbod og stenging av flyplassar for komande �r.

Dei seinare dagane har det vore mange og ulike utspel knytt til Avinor, og knytt til stenging eller nedlegging av flyplassar. Denne debatten vart i dag og tatt opp i Stortinget si handsaming av samferdselsbudsjettet for 2004. Ringstad viste i debatten mellom anna til Senterpartiet sitt alternative budsjett der det er auka l�yving til Avinor med 80 mill. for � sikre dei regionale flyplassane og for � oppretthalde tryggleiken.

Det er viktig for Senterpartiet at distrikta framleis skal ha eit godt flytilbod og det er viktig at rasjonaliseringa innan Avinor ikkje g�r ut over tryggleiken. I den situasjonen som vi no har, m� stastr�den rydde opp, seier Ringstad og minner om at Stortinget i v�r slo fast at flyplasstrukturen skal takast opp i full breidde i samband med handsaminga av NTP p� ny�ret.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data