This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

4.12.2003

Stortingsrepresentant Rune J. Skj�laaen (Sp)

Lesarinnlegg

Skj�r i sj�en for ferjene

Mange stader i landet v�rt, er riksvegferjene ein avgjerande viktig del av vegnettet. Utan ferjene som knyter saman ulike sider av fjorden, eller er bindeleddet mellom �y og fastland vil det vere vanskeleg � oppretthalde busetnad og eit levande n�ringsliv mange stader. Dette tek Senterparitet p� alvor, og partiet har mellom anna programfesta eit m�l om gratis ferje.

I den seinare tida, er det kome signal fr� regjeringa som gjer at det er p� h�g tid � rope eit varsko for riksvegferjene. I Regjeringa si budsjettinnstilling heiter det mellom anna at ein vil ha tiln�rma full konkurranseutsetjing innan 7 til 10 �r, og ein �nskjer � sj� p� mannskapssertifikatet slik at ein kan redusere bemanninga p� ferjene. I samband med budsjetthandsaminga, stilte Senterpartiet sp�rsm�l til departementet kva skal konsekvensar dette vil f�. Svaret var reduksjon i driftskostnader, men �g auka k�danning i periodar med h�g trafikk. Med andre ord, i dei periodane av d�gnet kor eksempelvis pendlarane er avhenging av eit godt tenestetilbod, vil det oppst� kunne problem og forseinkingar.

Departementet argumenterar med at mannskapskostnadane utgjer store delar av driftsutgiftene til ferjene, slik at reduksjon av desse kostnadane vil v�re sv�rt viktige i effektiviseringa av ferjene. I ei tid med stor arbeidsl�yse, skal ein alts� redusere talet p� tilsette og gje eit d�rlegare tilbod til dei som bur og skapar verdiar langs kysten v�r. Dette vil vi i Senterpartiet kjempe mot. Ein reduksjon i ferjedrifta vil g� ut over det tilbodet ein har i dag, b�de n�r det gjeld oppretthaldinga av gode kommunikasjonsnett, dei sm� og store bedriftene v�re og arbeidsplassane i distrikta.

I tillegg vil regjeringa pr�ve seg med endra takstsystem, noko som resulterar i s� store auka kostnader for n�ringslivet at ein m� vurdere nedlegging av verksemder enkelte stader.

Senterpartiet har i sitt alternative budsjettframlegg i haust g�tt inn for � auke l�yvingane til riksvegferjedrifta med 180 mill. for � oppretthalde dagens niv� for tryggleik og for � auke frekvensen p� ferjene. Bondevik-regjeringa sin tankegang, der ein ser isolert p� dei �konomiske kostnadane ved � drive riksvegferjene og kuttar i tilbodet utan � tenkje p� konsekvensar for folk og busetnad i desse omr�da, er kortsiktig.

Senterpartiet har lagt opp til ein heilskapeleg tankegang i v�rt alternative budsjett. Det samfunns�konomisk riktige er � setje anleggsfolk og maskiner i arbeid, bygge vegar og bruer samt gjere ferjene gratis. Dette vil f�re til vekst i n�ringslivet langs kysten slik at verksemdene og folk langs kysten kan fortsette � skape dei store verdiane til fellesskapen som dei bidreg med i dag.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data