This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

3.12.2003

Nestleiar i samferdselskomiteen p� Stortinget, Jorunn Ringstad (Sp)

Lesarinnlegg

Senterpartiet tapte kampen for styrking av samferdsel

Samferdselskomiteen har no avgjeve si innstilling til budsjett for 2004. Resultatet er dessverre svakt i forhold til dei utfordringane som ein st�r over for p� samferdselssektoren.

Senterpartiet har i sitt alternative budsjettframlegg g�tt inn for � styrkje samferdselssektoren med ein ekstra samferdselsmilliard. Vi meiner at ei auka satsing p� samferdsel er avgjerande for � kunne ta heile landet i bruk og for � oppretthalde den verdiskaping som skjer i distrikta, og for � oppretthalde livskvaliteten til einskildmenneska. I ei tid med stor arbeidsl�ye, er det forsvarleg � auke bruken av oljepengar til tiltak som gir arbeid til ledige. Det er og vesentleg � styrke arbeidet for sikre utsette ulykkesstrekingar p� vegnettet og � oppretthalde frekvens og tryggleik p� riksvegferjene.

Senterpartiet gjekk inn for � auke l�yvingane til investeringar p� sekund�re riksvegar med 420 mill. kroner, og l�yvingane til drift og vedlikehald med 100 mill. Det er eit sterkt behov for � f� gjort noko med vegstandarden, og mange prosjekt st�r klare til � bli realiserte. For � utl�yse det store verdiskapingspotensialet i distrikta, vil utbygging av det sekund�re riksvegnettet vere avgjerande. Styrkinga av tilskot til sekund�rt riksvegnett er s�rleg vektlagt d� dette har vore lite tilgodesett i dei siste budsjetta.

For Senterpartiet har det vore viktig � styrke den s�rskilde satsinga p� rassikring og vi gjekk derfor inn for � aukar denne posten med 200 mill. kroner. Rassikring er viktig for tryggleiken til dei som ferdast langs vegen, og her trengs det friske midlar dersom ein skal kunne gjere noko med dei strekningane som er utsette.

Ei auka satsing p� samferdsel m� og i vareta kysten. Det var derfor ikkje mogleg for partiet � godta den reduksjonen Regjeringa foreslo n�r det gjaldt investeringar og vedlikehald til innan hamner, farleier, merker og fyr. Senterpartiet foreslo derfor � auke l�yvingane til desse omr�da med 40 mill. kroner. Vi meiner og det er viktig � halde fram arbeidet med sikte p� � bygge Stad skipstunnel, og gjekk inn for � setje av 10 mill. kroner til vidare planlegging av dette arbeidet.

Handsaminga av samferdselsbudsjettet viste dessverre at det ikkje er fleirtal for � ta p� alvor dei utfordringar vi st�r overfor for � oppretthalde og utbetre vegar, ferjer, hamner og kollektivl�ysingar for heile landet, og Senterpartiet er uroleg for konsekvensane av dei vedtak som no vert gjort. Vi vil ikkje gi opp kampen for at styrking av samferdselssektoren er ei heilt n�dvendig satsing og vi vil halde fram � arbeide for at Noreg skal f� den r�aste infrastrukturen i Europa.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data