This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

2.12.2003

Nestleiar i samferdselskomiteen Jorunn Ringstad, Senterpartiet

Lesarinnlegg

Uroleg for riksvegferjene

For enkelte deler av Noreg, er riskvegferjene ein viktig del av vegnettet. Utan ferjene som knytt saman ulike sider av fjordanen, eller som er bindeledd mellom �y og fastland vil det vera vanskeleg � oppretthalde busetnad og eit levande n�ringsliv. Dette tek Senterparitet p� alvor, og partiet har mellom anna programfesta eit m�l om gratis ferje.

I den seinare tida, er det kome tiltak og signal fr� regjeringa som gjer at det er p� h�g tid � rope eit varsko for riksvegferjene. I Regjeringa si budsjettinnstilling, heiter det mellom anna at ein vil ha tiln�rma full konkurranseutsetjing innan 7 til 10 �r og ein �nskjer � sj� p� mannskapssertifikatet slik at ein kan redusere bemanninga p� ferjene. I samband med budsjetthandsaminga, stilte Senterpartiet sp�rsm�l til departementet kva skal konsekvensar dette vil f�. Svaret er ein reduksjon i driftskostnader, men og auka k�danning i periodar med h�g trafikk. Med andre ord, i dei periodane av d�gnet kor eksempelvis pendlarane er avhenging av eit godt tenestetilbod, vil det oppst� kunne problem og forseinkingar. Departementet argumenterar med at mannskapskostnadane er om lag 50% av driftsutgiftene til ferjene, slik at reduksjon av desse kostnadane vil v�re sv�rt viktige i effektiviseringa av ferjene. I ei tid med stor arbeidsl�yse, er det alts� reduksjon av tilsette som skal v�re l�ysinga.

Dette vil g� ut over det tilbodet ein har i dag, b�de n�r det gjeld oppretthaldinga av gode kommunikasjonsnett og n�r det gjeld arbeidsplassar i distrikta. N�r ein i tillegg aukar fors�k med endra takstsystem som resulterar i s� store auka kostnader for n�ringslivet at ein m� vurdere nedlegging av verksemder enkelte stader, d� er det verkelge p� tide � rope varsko.

Senterpartiet har i sitt alternative budsjettframlegg i haust g�tt inn for � auke l�yvingane til riksvegferjedrifta med 180 mill. for � oppretthalde dagens niv� for tryggleik og auka frekvens p� ferjene. Vi vil ikkje godta at folk skal miste jobbane sine, at ferjetilbodet skal reduserast og at n�ringslivet skal f� auka kostnadar som gjer det vanskeleg � drive verksemder p� stader der ein er avhenging av ferje. Ein tankegang der ein isolert ser p� dei �konomiske kostnadane ved � drive riksvegferjene og mellom anna kuttar ned p� bemanninga utan � tenkje p� konsekvensar for folk og busetnad i desse omr�da, er ikkje akseptabelt.

Sentrepartiet vil at det skal vera gode tilbod for dei som har ferjene som ein del av riksvegen sin. Det betyr blant anna at l�yvingane til dette form�let m� aukast. L�ysingane som er skissert av regjeringa skapar ingen tryggleik verken for folk eller n�ring. Her m� vi kunne st� saman for � hindre ei utvikling som vil ramme allereie utsette strok av landet. Senterpartiet vil fortsette � arbeide mot full konkurranseutsetjing og tiltak som rammar n�ringsliv og viktige arbeidsplassar. Vi vil halde fast p� at riksvegferjene er ein del av vegnettet, og det m� l�yvast midlar til dette slik at m�let er gratis ferjer som gir gode vilk�r for b�de folk og verksemder.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data