This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Stortinget, 1.desember 2003

Senterpartiets stortingsrepresentant Eli Sollied �veraas i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Leserinnlegg

Kan ikke vedta lykkelige ekteskap

Takket v�re heftig debatt rundt forslaget om � lage et "skilsmisseregnskap" er det mange som har f�tt med seg at Stortinget i disse dager har behandlet ferdig en stortingsmelding om familiepolitikk (Stortingsmelding nr. 29 Om familien - forpliktende samliv og foreldreskap). Forslaget fra KrFs Dagrun Eriksen om et skilsmisseregnskap ble lagt fram helt p� tampen av komit�behandlingen i forrige uke. Etter � ha m�tt solid motb�r i komiteen, ogs� fra regjeringsmakker H�yre, forsvant forslaget like fort ut igjen.

Selv om jeg er imot forslaget representant Eriksen lanserte, s� er jeg enig i at det er viktig � debattere visjoner, m�lsettinger og tiltak som fokuserer p� "det gode samliv". Men jeg tror likevel debatten er tjent med at man konsentrerer seg om andre ting enn hva en skilsmisse koster.

Tradisjonelt har Senterpartiet st�tt n�r KrF i familiepolitikken. Innstillingen fra familiekomiteen viser da ogs� at Senterpartiet i hovedtrekk st�tter meldinga. Flertallet er blant annet enige om � gi samboere med barn langt flere rettigheter og plikter enn i dag. Samtidig som vi understreker at familien som begrep omfatter mange typer samliv, er vi enige med KrF i at ekteskapet st�r i en s�rstilling, slik det ogs� er formulert i Senterpartiets program.

Vi m� likevel ta inn over oss at vi ikke kan vedta gode og lykkelige ekteskap. Storsamfunnets oppgave er � legge til rette for alle typer familieforhold, enten det er ekteskap, samboerskap, partnerskap eller andre m�ter � organisere livet p�. Her, som i andre deler av familiepolitikken, m� m�let v�re � sikre barna gode og trygge oppvekstvilk�r.

Av den grunn st�tter Senterpartiet ogs� Regjeringens forslag om � styrke familievernet. Familiemeldinga sl�r fast at kompetansen ved familievernkontorene skal styrkes, og at det skal gis tilbud om samlivskurs for alle nybakte foreldre.

P� et par viktige punkter r�der det imidlertid uenighet. Senterpartiet st�tter for eksempel ikke KrFs og Regjeringens �nske om en opptrapping av dagens kontantst�ttemodell. Senterpartiet g�r i stedet inn for en kontinuerlig evaluering av ordningen for � se om det finnes grunnlag for andre tiltak som p� en mer hensiktsmessig m�te kan bedre sm�barnsforeldres situasjon. Valgfrihet er et sikkord i denne sammenheng. Senterpartiet mener at det beste politikerne kan gj�re med hensyn til valgfrihet for sm�barnsforeldre, er � sikre at barnehageforliket blir gjennomf�rt som forutsatt slik at alle som trenger det, f�r tilbud om barnehageplass til en rimelig penge.

P� enkelte omr�der savner Senterpartiet mer engasjement fra KrF og de andre regjeringspartiene. Ett av disse omr�dene er adopsjonsst�tten. Tidligere har Senterpartiet og KrF st�tt skulder ved skulder for � �ke st�tten til par som adopterer barn fra utlandet. Senterpartiet mener det er viktig � legge til rette slik at ikke foreldrenes inntekt skal v�re avgj�rende for muligheten til � adoptere barn. Verken i familiemeldinga eller i budsjettet for 2004 ser det imidlertid ut til at det lykkes Senterpartiet � sikre flertall for forslaget om en opptrappingsplan for � f� adopsjonsst�tten opp p� et niv� tilsvarende folketrygdens grunnbel�p (1 G).

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data