This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Stortinget, 27. november 2003

Senterpartiets stortingsrepresentant Eli Sollied �veraas i familie-, kultur-, og administrasjonskomiteen

Lesarinnlegg

Skulesekkane vert fylt med kultur

Stortingsvedtaket i 2002 om ny fordeling av tippeoverskotet innebar eit historisk l�ft og ein formidabel auke til b�de idrettsform�l og kulturform�l. Endringa f�rte blant anna til ein solid auke i tilf�rsla av midlar til Den kulturelle skulesekken (DKS). Den store auken gjorde og at det vart naudsynt med ei stortingsmelding om DKS som no er handsama og vedtatt i Stortinget.

Prognosar viser at i 2005 kan 180 millionar kroner kome DKS til gode.

-Vi snakkar her om ei av dei st�rste kultursatsingane p� mange �r, og form�let er eine og aleine � gi skolebarna tilgang til gode kunst- og kulturopplevingar, seier Eli Sollied �veraas.

Senterpartiet meiner det er viktig at midlane kjem n�rast r�d brukarane. Difor st�r vi saman med Ap, SV og Frp bak innstillinga om at 80 prosent, og ikkje 60 prosent som regjeringa ynskjer, skal formidlast av fylkeskommunen, medan 20 prosent skal g� til sentrale prosjektmidlar.

-Senterpartiet st�tter hovudlinjene i meldinga fullt ut. I handsaminga i komiteen har Senterpartiet lagt vekt p� at pengane skal g� til mest mulig aktivitet og minst mulig til byr�krati. Likeins har vi lagt vekt p� at DKS skal ha lokal forankring og har understreka at midlar til det s�kalla etablerte milj�et ikkje m� v�re til hinder for at andre organisasjonar, kunstnarar og kulturarbeidarar �g kan bidra og vere ein viktig del av tilbodet i DKS, seier Sollied �veraas.

Da endringa i tippen�kkelen vart vedtatt, vart det samstundes understreka at denne nysatsinga ikkje skulle g� p� bekostning av tilsvarande l�yvingar p� statsbudsjettet, men f�re til ei reell styrking av form�la. Det har dessverre ikkje skjedd. B�de i 2003 og i budsjettframlegget for 2004 har kapittel og postar p� kulturbudsjettet f�tt til dels store kutt. Dette f�rer til at Stortingets intensjon med endringa av tippen�kkelen har blitt monaleg svekka.

Denne svekkinga vert illustrert i merknadene fr� H�gre, KrF og Frp, der det vert vist til det etterslepet Rikskonsertane har i h�ve tilbodet om skulekonsertar. Desse tre partia meiner det skal nyttast kultursekkmidlar til � dekke dette etterslepet, medan Senterpartiet, Arbeidarpartiet og SV meiner l�yvingar til Rikskonsertanes turn�verksemd m� kome fr� ordin�re l�yvingar over statsbudsjettet, og understrekar at desse l�yvingane m� vere tilstrekkelege til � m�te behova i kommunane. P� det viset vil vi unng� utvatning av den ekstrasatsinga som vart f�respegla brukarane.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data