This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

26.11.2003

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):

Senterpartiet krev overgangsordningar for arbeidsinnvandring

Senterpartiet legg i dag fram forslag om � f�rebu endringar i utlendingslovgjevinga slik at Noreg kan nytte overgangsordningar n�r EU-utvidinga opnar for fri arbeidsinnvandring fr� dei nye EU-landa. Vi treng no ein brei diskusjon om korleis vi skal handtere denne problemstillinga n�r EU/E�S vert utvida fr� 1. mai neste �r, seier Magnhild Meltveit Kleppa.

Presset p� arbeidsplassar og velferdsordningar i Noreg vil bli kraftig forsterka n�r det vert opna for fri r�rsle av arbeidskraft fr� dei nye medlemslanda. Ei rekke sentrale EU-land har alt avklart at dei vil setje i verk overgangsordningar. Det b�r og Noreg vurdere.

Vi m� f�rebu ein politikk som skjermar velferdsordningane v�re, ivaretek behovet for utanlandsk arbeidskraft p� ulike omr�de og ikkje minst motverka sosial dumping av billig arbeidskraft fr� Aust-Europa. Noreg er i dag ikkje f�rebudd p� dei endringane som kjem. Overgangen til ein fri og open arbeidsmarknad m� takast over tid.

Overgangsordningar vil gjere det mogleg med ei langt betre f�rebuing av informasjon, naudsynte presiseringar i aktuelt lovverk samt styrking og utbygging av dagens kontrollregime. Ein vil samstundes ha h�ve til ei gradvis tilpassing til ein ny situasjon, og endringane vil kome samstundes i Noreg som i dei st�rste arbeidsmarknadene i Europa. Det er og naudsynt � hindre at utvidinga svekkar tilh�va og arbeidet med � skape meir ordna h�ve i dei mest utsette delane av arbeidslivet.

Senterpartiet fremjar difor forslag om overgangsordningar fr� og med 1. mai 2004. Samstundes f�resl�r vi at det vert lagt til rette for kvotar for arbeidskraft fr� andre land etter n�rare avtale mellom partane i arbeidslivet.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data