This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

20-11-2003

Morten Lund, finanspolitisk talsmann i Senterpartiet

Finansinnstillingen avgitt: OLJEFONDET OG DE RIKESTE SKJERMET DA BUDSJETT-GODBITENE BLE DEKKET INN - �KT BRUK AV OLJEPENGER UTSATT TIL ETTER NYTT�R

-De endelige forslag som n� er kjent bekrefter at dette ble et bedre budsjett for folk flest. Fem milliarder mer til skole , omsorg, helse og til kampen mot arbeidsledigheten kommer godt med. Beste nyheten er likevel at Fremskrittspartiet mer eller mindre frivillig er parkert p� sidelinjen i norsk politikk. Dermed er ogs� H�yres posisjon i Regjeringen svekket. N�r Jon Lilletun og folk flest n� er s� forn�yd, m� jeg sp�rre: Hvorfor gjorde ikke Regjeringen en slik avtale i fjor?

-N�r p�plussingene kan dekkes inn uten � bruke ei ekstra oljekrone i denne omgang, skyldes det en salig blanding av kreativ bokf�ring og at regninger gjemmes. Eksempel p� det siste er at bevilgninger til flere tiltaksplasser og utvidet permitteringsperiode, dekker bare 1. halv�r - selv om behovet helt sikkert blir like stort etter sommeren. Denne regninga p� 410 millioner m� bare dekkes.

At budsjettets overforbruk av oljepenger i forhold til handlingsregelens krittstrek vil �ke fra 16.5 milliarder kroner til godt over 20, m� ikke overraske noen.

-S� dekkes til sammen 3 milliarder kroner av spontan-forslag om salg av statlige eiendommer, �kt utbytte fra statlige selskaper og tapping av reserveposten. At denne dekningsm�te skal v�re sunnere for �konomien enn � overf�re penger fra oljefondet, er ikke mye logisk.

-Avtalen inneholder ei liste med vonde kutt p� om lag 1.5 milliarder kroner. At disse er foretrukket framfor en viss skatte�kning til de rikeste er et sikkert H�yre-merke. F.eks kunne kuttet p� 30 mill. kr til st�nad til enslig mor v�rt erstattet av � �ke toppskatten med 40 kroner for hver av de som tjener over 354.300 kroner. N� velger man � redusere st�tten med 16.000 kroner dersom denne toppskatteyteren er enslig mor med et barn. Har hun to, mister hun 24.000 kroner. Har hun en gjennomsnittsinntekt taper hun bare 800 kroner i gjennomsnitt.

Ett annet eksempel: Helseskatten �ker med "bare" 585 mill. kr n�r dagens frikortgrense p� 1350 kroner heves til 1500 i stedet for regjeringens 2500 kroner. Denne �kte helseskatten kunne v�rt nullet ut ved � heve toppskattgrensa til 349.000 kroner i stedet for 354.300 kroner. Dr�yt 700 kroner ville ekstraskatten bli.

Det er synd at forbedringen av statsbudsjettet, ble skjemmet av at oljefondet og de rikeste ble skjermet n�r inndekningen skulle foretas. Senterpartiet vil bidra til at en slik inndekningsprofil blir vanskelig � forsvare ved neste korsvei.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data