This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

19.11.2003

Stortingsrepresentant Inger S. Enger (Sp)

Innstilling om Regjeringens milj�vernpolitikk og rikets milj�tilstand avgitt i dag: Flertall for frivillig barskogvern

?Senterpartiet er sv�rt forn�yd med at et flertall best�ende av Regjeringspartiene, Fremskrittspartiet og Senterpartiet sl�r fast at utvidelsen av skogvernet i stor grad skal skje gjennom ordningen med frivillig vern. Dette gir h�p om at konfliktniv�et i barskogvernet kan reduseres, og at skogeierne sj�l kan v�re en aktiv part i de videre verneprosessene, sier Inger S. Enger.

Flertallet i Energi- og milj�komiteen har lagt vekt p� gode resultater fra et pr�veprosjekt med frivillig vern. Pr�veprosjektet som blei gjennomf�rt i et samarbeid mellom Skogeierforbundet, Milj�verndepartementet og tre fylkesmenn, har vist at det er mulig � verne b�de storomr�der og mindre, sv�rt biologisk rike omr�der ved denne framgangsm�ten.

?Vi h�per n� at det skal v�re slutt p� de konfliktfylte verneprosessene som har skapt stor uro og frykt for n�ringsgrunnlaget i mange bygder, sier Inger S. Enger. Etter den nye ordningen skal milj�vernmyndighetene f�rst definere hvilke typer skog det er behov for � verne, og s� skal skogeiernes organisasjoner finne fram til egna arealer der eierne er interessert i � inng� en frivillig avtale om vern. Erstatningsbel�pene blir en del av den frivillige avtalen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data