This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

19.11.2003

Eli Sollied �veraas, St.repr. Sp

Leserinnlegg

En seier for distriktene

Samtlige partier p� Stortinget har stilt seg bak et opplegg som sikrer bedre kompensasjon for bortfall av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift enn det Regjeringen foreslo i h�st. Dette er en seier for distriktene, fordi det reduserer ulempene ved denne omleggingen s� langt som r�d er.

Senterpartiet mener det hadde v�rt mulig � beholdt hele ordningen dersom Regjeringen hadde gjort mer for � heve saken fra det byr�kratiske til det politiske plan. Dette er en ordning som er viktig for bosetting i distrikts-Norge. Det er dramatisk at ikke et slikt viktig hensyn har g�tt foran stadig nye regeltilpasninger fra Brussel. N�r ordningen n� likevel faller bort har det for

Senterpartiets del v�rt s�rlig viktig � sikre minst mulig skadevirkninger. Vi er sv�rt forn�yd med at de forslag vi har lagt til grunn gjennom hele denne prosessen, n� st�ttes av et samlet storting.

Det viktigste som n� skjer er, at Regjeringen har tatt signalene fra et samlet politisk milj� om at iverksettelsen av endringene m� utsettes slik at ber�rte virksomheter f�r tid til � tilpasse seg best mulig, og at det n� er s�kt ESA om en slik utsettelse.

Videre sikrer Stortingsflertallet at omfanget av avgifts�kningen reduseres s� mye som mulig, gjennom at Regjeringa er p�lagt � utforme en modell der s� mange virksomheter som mulig, b�de i privat og offentlig sektor, kan beholde differensiert sats som i dag.

For Senterpartiet har det v�rt sv�rt viktig at de n�ringer og regioner som taper p� omleggingen, skal sikres full og varig kompensasjon. Dette skal n� gjennomf�res og det skal gis en samlet oversikt over dette i de �rlige statsbudsjettene. Det blir ogs� viktig � sikre de n�ringene som kommer spesielt d�rlig ut, og som ikke vil nyte godt av de ulike kompensasjonsordningene.

Innf�ring av h�yere arbeidsgiveravgift i distriktene gj�r at vi m� forsterke de generelle distriktspolitiske virkemidlene slik at vi kan sikre fortsatt vekst og utvikling i hele landet. Senterpartiet vil fortsatt bidra til en bedre distriktspolitikk, n� gjenst�r det � se hva de andre partiene legger p� bordet.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data