This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

12.11.2003

Til redaksjonen

Dekning av sykehusgjeld

Ved Stortingsm�tets start i dag ble det fra Senterpartiet overlevert stortingspresidenten et privat forslag om � dekke sykehusgjeld. Det s�kalte dokument 8-forslaget gjengis nedenunder. Forslaget vil bli behandlet i Stortinget p� et senere tidspunkt etter forutg�ende komitebehandling.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dokument nr. 8:

(2003-2004)

Forslag fra stortingsrepresentantene Ola D. Gl�tvold, Morten Lund og �slaug Haga om dekning av opparbeidet gjeld i helseforetakene for 2002 og 2003.

Til Stortinget

Bakgrunn

Gjennom dr�ftinger i Stortinget er det konstatert bred enighet om at helseforetakenes �konomi m� sikres gjennom at de opparbeidede underskudd nedbetales snarest mulig. Samtidig m� de l�pende inntekter tilpasses et niv� der helsetjenestene til befolkningen sikres.

Svar fra Finansdepartementet/Helsedepartementet 3. november 2003 viser at opparbeidet underskudd fra 2002 samt forventninger om underskudd for 2003 vil bel�pe seg til om lag 3 milliarder kroner.

Forslagsstillerne har erfart at det foreligger omfattende planer om nedlegginger eller sentralisering av tilbud i alle helseregioner og at vedtak om gjennomf�ring av disse kan bli fattet tidlig i 2004.

P� denne bakgrunn mener forslagsstillerne at Stortinget i samarbeid med Regjeringen m� foreta en gjeldssanering uavhengig av budsjettbehandlingen for 2004. Forslagsstillerne vil peke p� at pengene allerede er brukt fordi innkj�p, anskaffelser og l�nnsutbetalinger er foretatt. Derfor vil en slik gjeldssanering ikke f�re til �kt press i �konomien.

Forslagsstillerne vil understreke at en ekstraordin�r gjeldssanering ikke skal oppfattes som en aksept for budsjettoverskridelser og at departementet derfor gjennom sitt forarbeid til et forslag til vedtak m� gj�re det klart at et eventuelt bevisst overforbruk ikke blir dekket.

Statsr�den har i Stortinget sagt at vedtak om gjennomf�ring av nedleggingsforslag ikke skal skje f�r statsbudsjettet for 2004 er behandlet. Forslagsstillerne vil understreke at det ogs� m� avventes vedtak i forhold til dette forslaget f�r nedleggingsvedtak gjennomf�res.

Forslag:

P� denne bakgrunn fremmes f�lgende

Forslag:

Stortinget ber Regjeringen snarest fremme forslag for Stortinget om dekning av opparbeidet gjeld i helseforetakene for 2002 og 2003 innenfor en ramme p� 3 milliarder kroner.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data