This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

11.11.2003

Odd Roger Enoksen (Sp)

Ny konsesjonslov svekker grunnlaget for et livskraftig landbruk og spredt bosetting

Regjeringen henter nok en gang st�tte fra Fremskrittspartiet n�r den n� har f�tt flertall for en heving av konsesjonsgrensene fra 20 dekar til 100 dekar, hvorav ikke mer enn 20 dekar kan v�re fulldyrket.

Det samme flertallet fjerner kravet om at det m� finnes jord- og skogbruksfaglig kompetanse i kommunene.

- Senterpartiet st�r fast p� dagens konsesjonsgrense p� 20 dekar. Det er b�de oppsiktsvekkende og sterkt kritikkverdig at Regjeringen ikke har foretatt noen evaluering av endringene som ble foretatt i 2001 f�r de foresl�r en s� kraftig heving av konsesjonsgrensene, sier Enoksen som er saksordf�rer for konsesjonsloven.

Regjeringen har verken i h�ringsbrevet til ny konsesjonslov eller i lovforslaget til Stortinget, framlagt tall som viser de konkrete konsekvensene av lovforslaget. Tall fra SSB viser at om lag 25 000 nye bruk blir konsesjonsfrie med flertallets linje.

- Dette vil gi store og uoversiktige konsekvenser for bosettingsm�nsteret og for landbruksn�ringen, sier Enoksen.

Regjeringspartiene og Fremskrittpartiet fjerner kravet til at det skal v�re jord- og skogbruksfaglig kompetanse i kommunene.

- Fordi kommunene blir tillagt avgj�relsesmyndighet i alle konsesjonssaker og delingssaker, er det viktig � opprettholde kompetansekravet, fastsl�r Enoksen.

Samtidig vil lav kompetanse sannsynligvis f�re til flere klager og d�rligere rettssikkerhet, noe som igjen f�rer til lengre saksbehandlingstid og behov for st�rre kapasitet og mer kompetanse p� fylkesniv�. Samfunnskostnadene ved en slik utvikling vil v�re store.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data