This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

10. november 2003

Sp

Til redaksjonen

Senterpartiets alternative budsjett: �KT VERDISKAPING OG BEDRE VELFERD I HELE LANDET

N�kternt regnet vil Senterpartiets alternative budsjett gi en gevinst p� 17.000 �rsverk fordelt med 6000 innen skole/helse/omsorg, 5000 innen bygg og anlegg og 6000 i n�ringslivet for�vrig. Kostnaden p� kort sikt vil v�re at det brukes 53,3 milliarder av oljefondet i stedet for Regjeringens 50. Gevinsten er bl.a. at grunnlaget for �kt norsk verdiskaping og bosetting reetableres, at viktige velferdstjenester berges og at svake grupper ikke rammes �konomisk, sier finanspolitisk talsmann Morten Lund fra Senterpartiet. Sammen med parlamentarisk leder Marit Arnstad la han i dag fram Senterpartiets alternative budsjett.

Senterpartiet vil bruke nesten 5 milliarder mer enn Regjeringen til en m�lrettet n�ringslivssatsing. Vi vil snu ledighetsveksten som truer med � �delegge grunnlaget for gode velferdsordninger og bosetting i hele landet, sier Lund.

Senterpartiet �ker de frie inntektene til kommunesektoren med 4 milliarder kroner og de �remerkede med 1 milliarder kr. Ordningen med statsgarantert l�n til vedlikehold og opprusting av skolebygg utvides med 2 milliarder.

Senterpartiet vil ikke g� med p� Regjeringens forslag om dramatisk �kning av egenandelstaket for frikort p� medisiner og legebes�k, innstramminger i dagpenger, sykepenger, rehabiliteringspenger og attf�ringspenger.

Senterpartiets skatte- og avgiftsendringer gir knapt 4.5 milliarder kr som bidrag til bedre fordeling og �kt satsing p� prioriterte omr�der.

Senterpartiet �ker bevilgningene til de regionale helseforetakene med 1.1 milliarder kroner. I tillegg foresl�r Senterpartiet at staten dekker helseforetakenes underskudd fra 2002 og 2003 p� inntil 3 milliarder for � hindre at viktige tilbud legges ned eller sentraliseres.

Vedlagt f�lger en mer fyldig presentasjon.

Alternativt budsjett ligger p�

www.senterpartiet.no

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SENTERPARTIETS ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2004

N�kternt regnet vil Senterpartiets alternative budsjett gi en gevinst p� 17.000 �rsverk fordelt med 6000 innen skole/helse/omsorg, 5000 innen bygg og anlegg og 6000 i n�ringslivet for�vrig.

Kostnaden p� kort sikt vil v�re at det brukes 53.3 milliarder av oljefondet i stedet for Regjeringens 50. Gevinsten er bl.a. at grunnlaget for �kt norsk verdiskaping og bosetting reetableres, at viktige velferdstjenester berges og at svake grupper ikke rammes �konomisk.

Senterpartiet vil bruke nesten 5 milliarder mer enn Regjeringen til en m�lrettet n�ringslivssatsing. Vi vil snu ledighetsveksten som truer med � �delegge grunnlaget for gode velferdsordninger og bosetting i hele landet

Senterpartiet lanser s�rlige tiltakspakker for verftsindustrien/maritim sektor, for marin sektor og for reiselivet. Verftsindustripakken er p� 200 millioner kroner, realisering av nettol�nnsordning for sj�folk koster 270 millioner kroner, markedsf�ringstilskudd til reiseliv 100 millioner kroner, reversering av kutt i permitteringsregler 470 millioner kroner.

Senterpartiet vil gi SND, kommuner og fylkeskommuner anledning til � hjelpe fram n�ringslivet. Summen av disse �kninger er 1625 millioner kroner. Herav 100 millioner kroner til kommunale n�ringsfond som Regjeringen har fjernet helt.

Den ekstra satsingen innenfor samferdsel er p� en milliard. Det aller meste til � f� utf�rt anlegg, vedlikehold og rassikring der planene ligger klare og der maskiner og mannskap er ledige.

Senterpartiet vil fjerne arveavgift p� n�ringsformue for � lette generasjonsskifter i familiebedrifter, og gj�re nyregistrering i Br�nn�ysundregisteret gratis (100 millioner kroner)

Senterpartiet vil bedre avskrivingssatsen for landbruksbygg med 2% (110 millioner kroner) og g�r mot �kningen i matkontrollavgift (195 millioner kroner).

Senterpartiet vil �ke kontrollinnsatsen mot den �kende svarte �konomien (25 millioner kroner) som er en trussel mot de som driver seri�st og lovlig i de bransjer som er mest utsatt.

Kommunepakken

Senterpartiet �ker de frie inntektene til kommunesektoren med 4 milliarder kroner og de �remerkede med 1 milliarder kr. Ordningen med statsgarantert l�n til vedlikehold og opprusting av skolebygg utvides med 2 milliarder.

Senterpartiet g�r mot de foresl�tte endringer til kraftverkbeskatning, noe som inneb�rer 100 millioner kroner i �kt eiendomsskatt til kommunene.

De �kte �remerkede overf�ringene til kommunesektoren g�r til bedre integrering og norskoppl�ring for innvandrere, boligtilskudd, psykiatri-tjenester og andre lokale helsetjenester.

Mer rettferdig fordeling.

Senterpartiet vil ikke g� med p� Regjeringens forslag om dramatisk �kning av egenandelstaket for frikort p� medisiner og legebes�k (880 millioner kroner). Heller ikke de foresl�tte innstramminger n�r det gjelder dagpenger, sykepenger, rehabiliteringspenger og attf�ringspenger (300 millioner kroner).

Senterpartiets skatte- og avgiftsendringer gir knapt 4.5 milliarder kr som bidrag til bedre fordeling og �kt satsing p� prioriterte omr�der. I tillegg kommer knapt 3 milliarder som gevinst av den �kte sysselsettingen (innsparte dagpenger, �kt skatt, arbeidsgiveravgift og moms).

Senterpartiet foresl�r � �ke frikortgrensa fra 23.000 til 40.000 kroner. �kning av prosentsatsen i minstefradraget til 27,5% gir 1.070 millioner kroner i skattelette til inntekter mellom 115.000 til 172.000 kroner. Lavere innslagspunkt for toppskatt gir �kt skatt for inntekter over 330.000 kroner. Skatt p� aksjeutbytte handler om de med h�ge inntekter - stort sett menn som bor i sentrale str�k.

Skatteendringene gir mindre skatt til inntekter under 180.000 kroner, og �kt skatt for inntekter over 320.000. Dette inneb�rer at 500.000 kvinner f�r l�gere skatt - 170.000 kvinner f�r �kt skatt. Blant menn er det motsatt: 590.000 f�r �kt skatt - 330.000 f�r lavere skatt.

Bedre forebygging og bedre helsevesen

Senterpartiet �ker bevilgningene til de regionale helseforetakene med 1.1 milliarder kroner, til opptreningsinstitusjoner med 100 millioner kroner og til kj�p av operasjoner for sykemeldte med 50 millioner kroner. Senterpartiet foresl�r at Staten dekker helseforetakenes underskudd fra 2002 og 2003 p� inntil 3 milliarder utenom denne budsjettbehandlingen for � hindre at viktige tilbud legges ned eller sentraliseres.

Senterpartiet vil �ke innsatsen for � forebygge at sykdommer, helseskade, uf�rhet og kriminalitet f�r �ke videre i et omfang som �delegger mye av den �konomiske handlefriheten. Senterpartiet vil gi frukt og gr�nt til skoleelever, �ke den fysiske aktiviteten i skolehverdagen og forsl� en ny budsjetteringspraksis som f�r fram samfunnsgevinstene ved � forebygge framfor � reparere. Senterpartiet forsl�r at ordningen med skattefrihet for gaver ogs� skal omfatte idrettslag.

Senterpartiet vil bruke avgiftssystemet til � forebygge. Alkoholavgiften beholdes med samme satser som f�r Bondevik II overtok, og det innf�res en egen sukkeravgift p� leskedrikk. Gevinsten p� 364 millioner kroner g�r til bedre forebyggende helsevesen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data