This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

7.11.2003

Magnhild Meltveit Kleppe, stortingsrepresentant, Sp

Lesarinnlegg

Samferdselsministeren godtek nedlegging av lokalaviser

Tradisjonelt har senterpartiet og Venstre vore forkjemparar for mangfald og lokal meiningsbryting. Slik er det ikkje no lenger.

Senterpartiet har i haust teke fleire initiativ for � f� samferdselsminister Torill Skogsholm til � ta tak i konsekvensane av omleggingane i Posten. Eit viktig tema har vore f�lgjene av den varsla auken av porto for aviser. Vi vil ikkje godta ei utvikling der mangfaldet av lokalaviser og h�vet til lokal meiningsbryting blir borte. Seinast i Stortinget sin sp�rjetime den 5. november, utfordra eg Venstre-statsr�d Skogsholm p� kva ho vil foreta seg i denne saka.

Det er fr� Posten si side sagt at det er Samferdselsdepartementet sitt krav til inntening som ligg til grunn for portoauken. N�r d� statsr�den svarar at det er viktig for departementet at Posten er skodd for at meiningsytringar skal kunne spreiast i heile landet, heng dette ikkje saman med den manglande vilje til handling ho har vist i denne prosessen.

Senterpartiet vil ikkje gi slepp p� denne saka. Vi sit ikkje sitje stille og ventar p� at enno ei brikke i sentraliseringsspelet fell p� plass. Dette er ei ytterlegare utarming av mange distrikt og inneber ei svekking av den tilh�yrighet og identitet som lokalavisene representerer. Det er eit samfunnsansvar � oppretthalde dei tenestene som er viktige for gode levevilk�r i distrikta. Senterpartiet vil framleis arbeide for � oppretthalde det mangfaldet av lokalaviser vi har i dag.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data