This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

6.11.2003

Eli Sollied �veraas, stortingsrepr, Sp

Statsbudsjettet 2004:

Senterpartiet ynskjer ein m�lretta og aktiv n�ringspolitikk!

Senterpartiet ser med uro p� den h�ge arbeidsl�ysa, og vil ha ein aktiv og m�lretta n�ringspolitikk med tanke p� nye arbeidsplassar. Regjeringa sin n�ringsn�ytralitet bidreg ikkje til vekst og optimisme for � sikre og skape aktivitet innanfor n�ringslivet. N�ringslivet treng handling - ikkje oppskrifter p� handlingslammelse!

Senterpartiet lanserer difor ein n�ringspakke til om lag 4,6 mrd kroner som kan bidra til om lag 17 000 nye arbeidsplassar.

Ei m�lretta satsing p� marin sektor og verftsindustrien er blant Sp`s satsingsomr�de. Gjennom eit m�lretta program for verftsindustrien kan "storsamfunnet" bidra til � behalde dei mange kompetansearbeidsplassane vi har langs kysten. Sp foresl�r difor � satse 200 millionar kroner til restaurering av bevaringsverdige jern- og st�lfarty. Dei marine n�ringane er framtida. F�resetnaden er at forskning, produktutvikling, kommersalisering og markedsf�ring vert prioritert. Sp ynskjer ei langsiktig satsing p� dette omr�det og f�resl�r ei dobling av marint innovasjonsprogram fra 10 til 20 millioner kroner for 2004, samstundes som vi peiker p� at innan 5 �r b�r satsinga vere p� 100 millioner kroner.

Senterpartiet meiner at Norge skal ha Europas r�aste infrastruktur! Avstandskostnadar gir n�ringslivet i distrikta d�rlegare konkurranseforhold, difor M� transportkostnadane ned!

Senterpartiet f�resl�r difor 1 samferdselsmilliard for 2004 som eit bidrag til ein kraftig reduksjon for n�ringslivet sine kostnader.

Vidare satser Senterpartiet p� ein offensiv distriktsprofil med bruk av �konomiske verkemiddel. Vi vil ha ein auke p� 180 millioner kroner p� det landsdekkande s�kornfondet, og f�resl�r samstundes at staten tar eit st�rre ansvar og risiko gjennom at den statlege st�ttesatsen vert auka fra halvparten til 2/3. Ei distriktsretta l�neordning m� bli gjenoppretta - i f�rste omgang med 800 millioner kroner. Der private bankar ikkje er villeg til � ta risiko, m� staten inn med sin kapitalstyrke for � legge grunnlaget for vekst og utvikling.

Reiselivsn�ringa m� styrkast slik at Norge i st�rre grad vert markedsf�rt som eit spennende reisem�l overfor andre land. Difor vil vi styrke reiselivssatsinga med 100 millioner kroner.

N�ringslivet ikkje minst i M�re og Romsdal, har gitt klare signal om permitteringsreglane. Sp vil utvide desse reglane til 52 veker for utvalde bransjer, men med 46 veker som ein hovedregel. Og Senterpartiet st�r fast p� vedtaket fr� v�ren 2003 om nettol�nn for sj�folk!

I ei tid med aukande arbeidsl�yse er det viktig med tiltak og grep for � sikre at vi beheld kompetansen p� det vi i Norge er dyktige p�.

N�r n�ringslivet i M�re og Romsdal krev handling fra sentrale politikarar,

,nyttar det ikkje � snakke om n�ringsn�ytralitet og at verktykassa er tom!

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data