This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

��Stortinget, 5. november 2003

6.11.2003

Liv Signe Navarsete, Senterpartiet

Nedbygging av helsetilbod kan f�re til fr�flytting og utarming av kommunane.

Planane om nedbygging av f�deavdelingar og akuttberedskap r�rer ved grunntryggleiken til

mange menneske i distrikta, seier Liv Signe Navarsete fr� Senterpartiet. I sp�rjetimen i Stortinget i dag, sette Navarsete fokus p� dei konsekvensar ei nedbygging av helsetilbod vil f� for b�de dei som bur i distrikta og for kommunane som no vert p�f�rt store ekstrautgifter.

Navarsete stilte dag sp�rsm�l til kommunalminister Erna Solberg, der Solberg vart utfordra p� om ministeren var samd i at nedbygging av helsetilbod i distrikta f�rer til auka fr�flytting og sentralisering. I sitt svar sa kommunalministeren seg einig i at nedbygging av mellom anna f�deavdelingar, vil kunne ha innverknad p� val av bustad for nyetablerarar. Ho hevda lokevel at det vil vera vanskeleg � oppretthalde sterk faglegheit og desentraliserte tilbod p� same tid. Eg har vanskeleg for � tru at dyktige fagfolk ved lokalsjukehusa seier seg einig i denne beskrivinga, seier Liv Signe Navarsete. Det er dessutan skremmande � sj� at Regjeringa s� tydeleg ser faren for fr�flytting og sentralisering utan at dette f�r nokon innverknad p� politikken den f�rer.

Ein konsekvens av omdanning fr� f�deavdelingar til f�destover f�rer er at tilbodet av f�lgjeteneste m� utvidast. F�lgjeteneste er eit kommunalt ansvar og dette vil f� store konsekvensar for ein allereie stram kommune�konomi. Navarsete viser til at for kommunane i Indre Sogn vil denne utgjere ein auke med meir enn 1 million dersom f�deavdelinga ved lokalsjukehuset i L�rdal vert omdanna til f�destover. Statsr�d Solberg hadde ingen pengar � love kommunane som kompensasjon for dei auka utgiftene. Ikkje nok med at tryggleiken skal takast fr� dei som bur i distrikta, men her skal ogs� kommunane p�f�rast store ekstra kostnadar. Dette er ei tydeleg brikke i det store sentraliseringsspelet som no vert spela av regjeringa, avsluttar Navarsete

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data