This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Stortinget, 3. november 2003

Stortingsrepresentant Eli Sollied �veraas (Sp) i familie- kultur- og administrasjonskomiteen

Nynorsk vitamininnspr�yting

Senterpartiet tar til orde for ei offensiv satsing p� nynorsk. I sitt alternative budsjett for 2004 fremjar Sp forslag om ei nynorskpakke p� 10 millionar kroner. I tillegg gjer Sp framlegg om � opprette eit fond p� 25 millionar kroner - f�rebels kalla Vinjefondet for nynorsk journalistikk - oppkalla etter forfattaren og avismannen A. O. Vinje.

Regjeringa peikar i Kulturmeldinga (Kulturpolitikk fram mot 2014) p� at det i 2013 er 200 �r sidan Ivar Aasen vart f�dd og at "det ti�ret som st�r att fram til dette jubileet, kan vere eit h�veleg tidsperspektiv for eit meir systematisk arbeid med � styrkje den nynorske skriftkulturen". Senterpartiet tar Regjeringa p� ordet og fremjar forslag om ei offensiv satsing p� nynorsken. I tillegg til Vinjefondet, �nsker Senterpartiet � styrkje ei rad nynorske institusjonar, til d�mes Norges M�llag, Samlaget og Det Norske Teatret, med til saman 10 millionar kroner ut over Regjeringas budsjettframlegg. Meininga med Senterpartiets nynorskpakke er � syte for ei vitamininnspr�yting og betre nynorskens konkurranseevne andsynes bokm�l i Noreg.

Eit typisk trekk for nynorsk skriftkultur er at der er mange handlekraftige milj� og mange institusjonar, men at det alltid manglar pengar til � realisere dei beste ideane. Kulturpolitisk vil det difor vere verdifullt � etablere eit fond som blir forvalta og brukt uavhengig av dei kortsiktige prioriteringane som ligg til grunn for dei �rlege statsbudsjetta. Styrking av nynorsk skriftkultur gir mest att p� dei omr�da der spr�kbruken er mest synleg. Eit fond for nynorsk journalistisk formidling b�r difor prioritere styrking av nynorsk innanfor aviser, radio, TV, internett og reklame. Ein aktuell bruksm�te kan vere frikj�p av journalistar og andre mediearbeidarar i inntil tre m�nader til etterutdanning ved h�gskular eller ved NRK sitt nye kompetansesenter for nynorsk mediespr�k.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data