This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

4.11.2003

Sp

Til redaksjonen

Senterpartiet bringer faklene inn i Stortingssalen

Senterpartiet vil onsdag 5. november gjennomf�re en offensiv i Stortinget overfor helseministeren ang�ende nedleggelse av akuttberedskap og f�deavdelinger. Helseministeren m� svare p� sp�rsm�l fra 6 stortingsrepresentanter fra Senterpartiet. Ett sp�rsm�l g�r ogs� til kommunal- og regionalministeren. Utgangspunktet er den frustrasjon som mange mennesker viser gjennom demonstrasjoner og fakkeltog i forhold til at tilbudene lokalt kan bli rasert. Senterparteit har flere ganger tatt opp saken i Stortinget, og fors�ker n� et nytt framst�t. Dette er uttrykk for det engasjementet Senterpartiet har i denne saken.

Senterpartiet mener disse viktige s�rsm�lene som ber�rer gruntryggheten for fok i distriktene m� bringes inn i Stortingssalen. Helseministeren har s� langt avvist at Stortinget skal uttale seg om sykehusstrukturen.

Sp�rsm�lene gjengis nedenfor.

Med hilsen

Fra representanten �slaug Haga til helseministeren:

I revidert nasjonalbudsjett varslet Regjeringen at den ville komme tilbake i statsbudsjettet ang�ende strukturendringene innen helseforetakene. De som hadde forventet at statsbudsjettet skulle invitere Stortinget til en bred debatt om aktuelle strukturendringer innen helseforetakene, ble skuffet. P� hvilken m�te vil statsr�den involvere Stortinget i sp�rsm�lene om nedlegging av f�deavdelinger og akuttberedskap?

Fra representanten Inger S. Enger til helseministeren:

I styrem�te 6. oktober 2003 vedtok Sykehuset Innlandet omfattende endringer i oppgavefordelingen mellom sykehusa i Oppland og Hedmark. Med den "nye" strukturen vil bl.a. akuttilbudet i Lillehammer bli kraftig redusert. Pasienter fra Nord-Gudbrandsdalen som har behov for akuttmedisinsk behandling, vil bli henvist til Gj�vik eller Hamar. Det er vel kjent at kortest mulig vei til akuttsykehus kan v�re livreddende for pasienten. Hvordan ser statsr�den p� denne problematikken?

Fra representanten Rune J. Skj�laaen til helseministeren:

Styrene i helseforetakene foresl�r endringer i sykehusstruktur og funksjonsfordeling som f�lge av krav om innsparing. Disse strukturendringene skaper mer sentraliserte sykehustilbud og befolkningen i distriktene opplever utrygghet over � miste sine tilbud. Mener statsr�den at tilstrekkelige faglige hensyn ligger til grunn for de forslag til omstrukturering av spesialisthelsetjenesten som n� foreligger?

Fra representanten Odd Roger Enoksen til helseministeren:

Hvordan kan man forsvare at omorganisering fra f�deavdeling til jordmorstyrt f�destue skal v�re et bedre tilbud for de f�dende enn f�detilbud med gynekologer tilstede?

Fra representanten Ola D. Gl�tvold til helseministeren:

Helseforetakene er i statsbudsjettet for 2004 p�lagt ytterligere endringer og omstillinger i tjenestetilbudet. N� kommer det meldinger om at helseforetak vil divisjonere og seksjonere virksomheten, bl.a. ved � samle ulike faglige spesialiteter. Dette vil rive opp gode, etablerte samhandlingskjeder og bl.a. svekke akuttberedskapen ved det som i dag er fullverdige akuttsykehus. Hva vil statsr�den gj�re for � forhindre dette?

Fra representanten Magnhild Meltveit Kleppa til helseministeren:

Helse Stavanger er eitt av mange d�me p� stillingskutt i 2004. Direkt�ren i Helse Stavanger m� fjerna 200 stillingar. Han seier til Stavanger Aftenblad at enda raskare utskrivingspraksis m� vurderast. Meiner statsr�den at kommunehelsetenesta i ulike fylke i dag har kompetanse og ressursar til � overta pasientgrupper sjukehusa ikkje har midlar til � ta seg av, eller vil han f�reta seg noko for � sikra st�rre helsefagleg tryggleik for pasientar, p�r�rande og tilsette i kommunehelsetenesta?

Fra representanten Liv Signe Navarsete til kommunal- og regionalministeren:

Planane om nedbygging av f�deavdelingar og akuttberedskap r�rer ved grunntryggleiken til mange menneske i distrikta. Er statsr�den samd i at nedbygging av desse tilboda kan f�re til fr�flytting og ytterlegare sentralisering?

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data