This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

22. oktober 2003

Stortingsrepresentant Inger S. Enger

Senterpartiet vil gi st�tte til kompetanseutvikling for mikro- og minikraftverk

Ved behandlinga av statsbudsjettet vil Senterpartiet foresl� � opprette en ny tilskuddsordning for sm�kraftverk. Det blir foresl�tt � sette av 5 millioner kroner p� NVE's budsjett der regionr�d og aktuelle fagmilj�er i fylkene kan s�ke om midler. St�tten skal brukes til � kartlegge utbyggingspotensialet i regionen og bist� utbyggere med faglig og �konomisk veiledning.

?N� m� Stortinget kjenne sin bes�kelsestid og oppmuntre til at de mange planene om nye sm� kraftverk blir realisert, sier Senterpartiets energipolitiske talskvinne Inger S. Enger. Energipotensialet for mikro-, mini- og sm�kraftverk er ansl�tt til � v�re opp mot 15 TWh, dvs et betydelig tilskudd til energiforsyninga. Str�m fra slike kraftverk er godtatt som "gr�nn energi" i Europa, og interessen for � bygge nye sm� kraftverk er for tida stor. Sm�kraftverk vil ha en positiv n�ringseffekt for grunneierne og kan gi �kt verdiskaping i mange distrikter.

Det var om lag 2400 sm�kraftverk i Norge etter krigen. N� er det igjen ca 800. ?I dag g�r utbygginga av nye mini- og mikrokraftverk for langsomt. Mange av de interesserte grunneierne mister motet i m�te med en kostbar, omstendelig og langsom godkjenningsprosess. Ved � gj�re et felles kartleggingsarbeid og tilby veiledning til interesserte grunneiere, vil disse prosessene bli enklere, sier Enger.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data