This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

20.10.2003

Jorunn Ringstad, Senterpartiet

Lokalsjukehusa m� sikrast

Det er ein viktig rett at folk skal kunne ha n�rleik til sjukehus og f�destuer, seier Jorunn Ringstad fr� Senterpartiet. Sjukehusa i L�rdal og Flor� er viktig for lokalsamfunnet og regionen, og Senterpartiet vil gjere sitt for at dette framleis skal kunne gi eit godt helsetilbod.

I regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett vert det sl�tt fast at helsef�retaka skal oppn� regnskapsmessig balanse i 2004. Slik situasjonen er i dag, er det samla underskotet til f�retaka p� fleire milliardar. Skal dei p�legga regjeringa gir i statsbudsjettet f�lgjast, vil dette f�re til innsparingar og nedlegging. I denne prosessen er det lett at lokalsjukehusa i distrikta vert taparane.

Senterpartiet har fleire gonger fremma forslag om at Stortinget m� f� til handsaming dei store endringane som n� skjer innan helsetenesta og sjukehussektoren, men dette ansvaret er ikkje fleirtalet viljuge til � ta.

I budsjettbehandlinga vil Senterpartiet arbeide aktivt for � sikre kvar enkelt sitt behov for behandling og rehabilitering.

Her er det grunnleggande rettar som st�r i fare, seier Ringstad. Folk skal ha rett til � kjenne tryggleik for � kunne bli ivaretatt dersom ein treng hjelp fr� helsevesenet. Lokalsjukehusa gir denne tryggleiken, og det m� vi ta vare p�. Verdien av tryggleik, arbeidsplassar og moglegheit for levande distrikt kan ikkje berre settast opp mot krav til profitt og �konomisk overkott.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data