This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

17.10.2003

Jorunn Ringstad, nestleiar i samferdselskomiteen

Lesarinnlegg fr� stortingsrepresentant Jorunn Ringstad, nestleiar i samferdselskomiteen

Regjeringa sin samferdselspolitikk- ei brikke i sentraliseringsspelet

Eit aktivt arbeid for god kommunikasjon og samferdsel i heile landet, er god senterpartipolitikk. Vi veit at n�ringsliv og bedrifter treng vegar, ferjer og tog for � kunne oppretthalde verksemder i heile landet. Ungar m� ha trygge skulevegar og det m� vera mogleg � komme seg fr� ein stad til ein annan p� ein sikker og grei m�te. Det trengs gode l�ysingar for b�de privatbilar, n�ringstransport og kollektivtrafikk.

Etter ei veke med lesing av �rets forslag til statsbudsjett, er det enkelte trekk som g�r igjen. Regjeringa startar friskt i forslag til samferdselsbudsjett: Samferdselspolitikken er ein viktig del av Regjeringas n�rings-, milj�- og distriktspolitikk. Denne utsegna er heilt i tr�d med sentrepartiet sin politikk. Vidare i innleiinga til budsjett heiter det at ein godt utbygd samferdselsinfrastruktur betyr mykje for konkurranseevne og verdiskaping, at gode kommunikasjonsl�ysingar er viktige for folks livskvalitet og regjeringa vil f�re ein samferdselspolitikk som er med p� � gi �kt velferd over heile landet. Med den innleiinga regjeringa her har, skulle ein tru dei fine orda vart omsett i gode l�ysingar i budsjettet. Men dessverre er det eit anna blide som kjem fram n�r ein les det som er framlagt.

Regjeringa har i �r satsa p� kollektivtransport, og det skal dei ha ros for. Men ein kunne jo �nskje at det ikkje berre var dei store byane som fekk nyte godt av desse midlane. Verre vert det likevel n�r ein ser p� resten av budsjettet. Pengar til vegar er det lite av. Og av det som er foresl�tt, g�r ein stor prosentdel til sentrale strok. Alt dette er i tr� med uviklinga dei siste �ra. Som eksempel kan det visast til at i ti �rs perioden 1988 til 1998 auka tilskote til riksvegar i det sentrale austlandet fr� 15 til 33 prosent. L�yvingane til utkantstrok vart redusert i takt med dette. Det same gjeld p� jernbanesatsinga. Den auken som er lagt inn i budsjettet vert eten opp av strekninga Sandvika- Asker. Kvar vart det av satsinga p� eit godt jernbanenett?

N�r det gjeld riksvegferjene er forslaget til statsbudsjett faretruande. Regjeringa vil setje ut mest alle ferjer p� anbod i l�pet av dei kommande ti �r. Samstundes er det sagt at ei oppretthalding av dagens ferjetilbod er avhenging av ei effektivisering. Denne effektiviseringa skal mellom anna skje ved ein reduksjon i passasjersertifikatet slik at ein og kan redusere bemanninga. � kalle dette for oppretthalding av eit godt tilbod, er for senterpartiet ikkje til � forst�.

Korleis kan regjeringa halde fast p� at deira forslag til samferdselsbudsjett er god distriktspolitikk? Regjeringa spelar p� mange omr�de eit sentraliseringsspel og i dette spelet er samferdsel ei sv�rt viktig brikke. Dette kan vi ikkje godta. Sentrepartiet vil gjere alt vi kan for � ta tak i dette. Vi vil at folk skal kunne bu der dei vil, at n�ringslivet skal kunne ha levelege vilk�r og at det skal vera rom for det gode liv alle stader av landet. Dette handlar om folks kvardag og vi kan ikkje sitte stille � sj� p� den distriktsutarminga som skjer.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data