This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

12.10.2003

SP

Uttale fr� landsstyrem�te i Senterpartiet p� Vettre i Asker 11. og 12. oktober 2003

N�ringspolitikk for fleire i arbeid

Senterpartiet vil ha ein m�lretta politikk for n�ringsutvikling og verdiskaping. Dette er naudsynt for � oppretthalda velferdssamfunnet, halda mange i arbeid, og ei busetjing i alle deler av landet. Det f�reset ei langt sterkare satsing p� forskning og utvikling, p� stimulering av entrepren�rskap og etablerervilje, samt utvikling av sterke n�ringsklynger p� omr�der der Noreg har s�rskilte fortrinn. For � sikre auka verdiskaping m� samferdsleinvesteringane i Norsk Transportplan (NTP) trappast opp. Senterpartiet etterlyser st�rre satsing p� samferdsle som tiltak mot auka arbeidsl�yse.

Senterpartiet vil i v�rt alternativ til det framlagte budsjettet synliggjera ein nasjonal n�ringslivsstrategi, som skal leggja til rette for � videreutvikla n�ringslivet i heile landet med utgangspunkt i naturressursar, kapitalstyrke og kunnskap. Prinsippet om n�ringsn�ytralitet m� difor vike til fordel for satsing p� klart definerte omr�der.

Det framlagte statsbudsjett er eit opplegg for auka arbeidsl�yse. Endringane i permitteringsreglane der permitteringsperioden vert redusert fr� 42 til 26 veker og utvidinga av arbeidsgjevarperioden fr� 3 til 30 dager vil bidra til fleire oppseiingar. Saman med forslaget om auka tilgong til mellombelse tilsettingar bidreg dette til ei brutalisering av norsk arbeidsliv. Regjeringa foresl�r eit kutt i den distriktsretta n�ringssatsinga p� over ein milliard kroner, samanlikna med det som Stortinget vedtok i v�r. Senterpartiet kan ikkje godta desse framlegga.

Senterpartiet meinar ogs� det er ein meiningslaus politikk � la nyutdanna ungdom g� ledige i lengre perioder og er difor kritisk til den manglande kampen mot ungdomsarbeidsl�ysa. Senterpartiet meiner det trengst eit breidt spekter av tiltak for � f� ungdom i arbeid, og vil enno ein gong gjere framlegg om � gje ungdom tilbod om gr�nderkurs som eit alternativ til arbeidsl�yse.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data