This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

12.10.2003

SP

Uttalelse fra Senterpartiets landsstyrem�te p� Vettre i Asker 11. og 12. oktober 2003

Politiet trenger �kte ressurser - styrk lensmannskontorene

Senterpartiets mener det framlagte statsbudsjettet ikke setter politiet i stand til � l�se sentrale oppgaver i politireformen. Reformen skulle gi et bedre politi, ikke et billigere. Flere steder i landet er det varslet oppsigelser og vakante stillinger i massevis. Regjeringen legger opp til at politiet skal f� like store bevilgninger som for innev�rende �r, noe som i realiteten inneb�rer at politiet m� redusere aktiviteten etter som kostnadsniv�et vil bli h�yere neste �r enn i �r.

Senterpartiet st�tter derfor politimesterens krav om en uavhengig analyse av �konomien i politidistriktene.

En av politiets sentrale oppgaver er � bidra til lokal velferd ved � sikre trygghet i hverdagen. Et synlig politi, et politi som deltar i bekymringssamtaler med unge kriminelle og deres foreldre og et politi som har ressurser til � p�gripe kjente gjerningsmenn og drive videre etterforskning p� basis av etterretningskunnskap vil virke forebyggende og p� sikt spare samfunnet for store summer.

I fase II av politireformen skal det foretas en gjennomgang av antall lensmannsdistrikter og politistasjoner. I statsbudsjettet sier Regjeringen klart at det er behov for en sammensl�ing av "flere lensmannsdistrikt", men at antall tjenestesteder skal opprettholdes. Medieoppslag den siste tiden gir grunn til stor uro. Flere steder i landet ser det ut til � skje en sanering av lensmannskontor og politistasjoner. Senterpartiet vil f�lge utviklingen med argus�yne og kjempe mot nedleggelsen av lensmannskontor og politistasjoner.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data