This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

12.10.2003

SP

Uttalelse fra Senterpartiets landsstyrem�te p� Vettre i Asker 11. og 12. oktober 2003

Hold l�ftene!

Kommune�konomien m� styrkes. Kommunene m� settes i stand til � gi ungene v�re en ordentlig skole og v�re eldre en verdig alderdom. Senterpartiet vil foresl� en opptrappingsplan som g�r over flere �r for � rette opp den �konomiske ubalansen vi n� ser i kommunene. For 2004 vil vi kreve nok penger til gjennomf�ring av statlige reformer som barnehageforliket, introduksjonslov for innvandrere, psykiatri- og rusreform. Det er ikke akseptabelt at disse reformene skal finansieres innenfor kommunenes allerede knappe rammer. Kommunene m� ogs� settes i stand til � h�ndtere nye pleieoppgaver som f�lge av at pasientene skrives ut tidligere fra sykehusene.

Trylleordene "skole og eldreomsorg" fra valgkampen f�r en bismak n�r forslaget til statsbudsjett er kjent. B�de effektene av omleggingen inntektssystemet og regjeringas forslag til ramme for kommunesektoren gir desverre nedbygging av skoletilbud og eldreomsorg i utkantkommunene.

Regjeringen trosser Stortingets p�legg fra i v�r om � styrke kommunene med ytterligere 1,75 milliarder. Regjeringen f�lger ikke opp Stortingets klare forutsetning om at gjennomf�ringen av barnehagereformen skal fullfinansieres med statlige midler. Regningen skyves over p� kommunene. Kostnadene p� 2,8 mrd skal derfor ogs� dekkes innenfor den samme knappe rammen. En Regjering som p� denne m�ten undergraver m�lsetningene for kommunal velferd, holder Stortinget og folket for narr.

Regjeringen har brukt sommeren og valgkampen til � love tidenes l�ft for kommunene. Alle lokalpolitikere som hadde h�pet p� et pusterom sitter n� sv�rt fortvilet tilbake. Senterpartiets tillitsvalgte p� alle plan skal v�re aktive p�drivere for at l�ftene fra valgkampen f�lges opp.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data