This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

6.10.2003

Nestleder i samferdselskomiteen, Jorunn Ringstad (Sp)

Sp�rsm�l til Samferdselsministeren.

oversendt fra nestleder i samferdselskomiteen, Jorunn Ringstad til Samferdselsminister Skogsholm.

F�lgende sp�rsm�l er i dag

Sp�rsm�l til Samferdselsministeren.

Forhandlingane mellom Posten og representantar for lokalaviser i samband med varsla auke av

porto, er no sluttf�rt. Kva vil Statsr�den gjera overfor Posten n�r ein ser dei konsekvensane den varsla auke f�r for lokale og regionale aviser, og kven skal ta ansvaret for at mangfaldet av lokalaviser skal kunne overleve?

Grunngjeving:

Etter avslutta forhandlingar mellom Posten og avisene, kan ein no sj� konsekvensane av den auke i porto som skal innf�rs p� aviser og blad.

For mange av lokalavisene vil dette f�r s� store �konomiske konsekvensar at dei ikkje lenger har �konomi til � oppretthalde drifta. Dette vil og f� store ringverknader, mellom anna for sm� lokale trykkeri.

I konsesjonane til Posten er det lagt vekt p� ikkje- diskriminerande vilk�r for prisfastsetjing og Samferdselsdepartementet har tidlegare gjeve si vurdering av korleis konsesjonen b�r tolkast med omsyn til fastsetjing av porto ved distribusjon av blad og aviser. Departementet har og lagt vekt p� at ei eventuell endring av Posten sin konsesjon ville vera uheldig d� dette kan virke konkurransevridande. Konsekvensane av dette vert f�rre lokalaviser. Det er vanskeleg � forst� at ikkje Statsr�den og meiner at dette er uheldig. Slik det ser ut no, verkar konsekvensen av auka krav til avkasting � vera viktigare enn oppretthalding av lokalaviser. Posten grunngjev mellom anna si auke av porto med at Posten ikkje har noko kulturpolitisk ansvar.

Eg vil be statsr�den ta initiativ til tiltak overfor Posten slik at ein hindrar dei dramatiske konsekvensane som det n� ser ut til � verta av auka porto for aviser og blad.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data