This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

6.10.2003

Senterpartiet

Sp utfordrer partiene p� valgl�fter

Senterpartiet vil under dagens trontaledebatt i Stortignet fremme 5 forslag som utfordrer andre partier p� deres valgl�fter. Dersom partiene st�r ved det de lovte i valgkampen, kan det v�re flertall for forslagene som omhandler:

Opprettholdelse av Hydros virksomhet i H�yanger, �rdal og p� Karm�y

Differensiert arbeidsgiveravgift

Permitteringsreglene

Ivaretakelse av norsk kulturlandskap

Sikring av et desentralisert f�detilbud og et forsvarlig akuttmedisinsk tilbud over hele landet

Forslagene har denne ordlyden:

Stortinget ber regjeringen om � g� i dr�ftinger med Hydro ASA om rammebetingelser for � sikre modernisering og videre drift av konsernets virksomhet i H�yanger, �rdal og p� Karm�y

Det gjennomf�res ikke endringer i den differensierte arbeidsgiveravgiften i 2004.

Stortinget ber om at regjeringen i l�pet av 2004 legger fram en egen sak om den differensierte arbeidsgiveravgiften, eventuelt om fullgode alternative ordninger til dagens avgiftsfritak.

Stortinget ber regjeringen om � foresl� endringer i Lov om l�nnsplikt ved permittering slik at adgangen til permittering utvides til 52 uker fra og med 1.1.2004.

Stortinget ber regjeringen om � iverksette en handlingsplan for ivaretakelse av norsk kulturlandskap.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en plan for � sikre et desentralisert f�detilbud og et forsvarlig akuttmedisinsk tilbud over hele landet. Planen m� ta sikte p� � forhindre den seksjonering og sentralisering av slike tilbud som n� kan skje innen spesialisthelsetjenesten.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data