This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

Oslo, 29.08.03

�slaug Haga, leder i Senterpartiet:

Ikke tenkeboks, men tenketank om lokalt folkestyre

- Senterpartiet fremmer i h�st forslag om � opprette en tenketank som skal skissere tiltak for � revitalisere det lokale folkestyret i Norge.

Norske lokalpolitikere og internasjonale eksperter p� desentralisert demokrati skal jobbe frem l�sninger som kan bidra til � gjenopplive det lokale folkestyre som et demokratisk lokomotiv og politisk laboratorium, sier �slaug Haga, leder i Sp.

Makt- og demokratiutredningen viser at kommunen er i ferd med � forvitre som politisk arena. �rsakene til dette er todelt. Dels innsnevrer statlig p�lagt oppgaver kommunenes politiske handlingsrom, dels underminerer den labre kommune�konomien det lokale selvstyrets evne og muligheter til � utvikle politikk p� omr�der som g�r utenfor de p�lagte oppgavene.

- Svekkingen av det lokale selvstyret er ingen sp�k, f�rst og fremst fordi det kaldkveler den delen av det norske demokratiet som har de beste forutsetningene til � v�re nyskapende: Tenke nytt, utvikle l�sninger og reformer skreddersydd for lokale forhold, og i tr�d med velgernes politiske preferanser og �nsker, mener Haga.

- Sannsynligheten for at demokratiet som styreform skal bedre velferd og trivsel �ker dersom det lokale folkestyret har reell mulighet til � fungere som (pro-)aktive politiske laboratorium, sier Sp-lederen.

- En slik utvikling krever et sunt �konomisk fundament: Kommunene m� ha midler til avsetninger og investeringer som gj�r lokalpolitikerne i stand til � iverksette planer, ideer og velferdsfremmende tiltak. I tr�d med dette g�r Sp inn for b�de �kte overf�ringer, innf�ring av produksjonsbundet selskapsskatt, en begrenset lokal beskatningsrett og en �kning i det kommunale skatte�ret p� 2 prosentpoeng for � utvide den �konomiske handlefriheten som et mer aktivt og konstruktiv lokalt folkestyre er avhengig av.

Internasjonal input

- Maktutredningen har stilt en tankevekkende diagnose for det lokale selvstyret, sier Haga, og mener denne b�r danne utgangspunkt for forfriskende medisinering.

- Helt konkret vil Sp ta initiativ i Stortinget til at en tenketank skal komme med innspill til den varslede stortingsmeldingen om Maktutredningen. M�let med innspillene er � foresl� grep som gj�r lokalpolitisk arbeid og engasjement mer attraktivt, og muligheten for praktisk iverksetting mer realistisk. I tillegg er det viktig � se p� hva Norge kan l�re av land med mer utstrakt og velfungerende desentralisert demokrati, for eksempel Sveits og USA. Derfor b�r tenketanken ogs� best� av internasjonale eksperter p� lokalt folkestyre, og gi r�d om hvordan l�rdommer og erfaringer fra slike land eventuelt kan iverksettes her til lands, avslutter Sp-lederen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data