This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

22.8.2003

Stortingsrepresentant Morten Lund, Senterpartiet

KOSTBART ANBUDSBYR�KRATI

Regjeringen sier den vil forenkle og fjerne un�dig regelverk og byr�krati. Den sier den ogs� vil gj�re det enklere for kommunene � drive effektivt ved � innf�re st�rre lokal frihet. S� leser vi i Nationen at Regjeringen har oppnevnt et utvalg som foresl�r at det for alle kommunale innkj�p over 50.000 kroner skal innf�res en nasjonal standardprosedyre. Det er allerede bestemt at alle anskaffelser over 200.000 kroner skal ut p� anbud. Det foresl�s n� at den ansatte som ikke f�lger reglene til punkt og prikke kan straffes med fengsel!

Reaksjonene fra kommunene viser at papirarbeidet med � f�lge de statlige innkj�psregler for sm� innkj�p er kostbart og un�dvendig. Dette uttales b�de fra sm� og middels store kommuner, og fra ordf�rere fra ulike partier.

Dette var ogs� budskapet fra kommunesektoren da Stortinget i 2000 behandlet de reglene som n� gjelder. Likevel var det bare Senterpartiet som ikke ville innf�re krav om anbud for l�gere bel�p enn de terskelverdiene som er fastsatt i EU-direktiv - 1.6 mill. kr. for kj�p av varer og tjenester.

Jeg mener det b�r v�re opp til den enkelte kommune � fastsette innholdet i sitt innkj�psreglement for anskaffelser under denne terskel. Bel�psgrenser ved krav om anbud vil da kunne bli forskjellig i ulike kommuner og ogs� for ulike typer innkj�p. Man vil ogs� kunne bestemme lokalt at rutiner m� fravikes for eksempel n�r tidsn�d tilsier det.

Senterpartiet deler synet til Ap-ordf�reren i �rdal i Sogn og Fjordane som mener at et strengt anbudsbasert regelverk vil virke sentraliserende. P� lengre sikt vil kommunen og kommunenes innbyggere kunne spare store bel�p p� at det finnes en lokal r�rlegger eller bokhandel. Slike hensyn som handler om mer enn prisen p� det enkelte innkj�p m� det v�re lov � ta. For di det l�nner seg p� lang sikt.

Senterpartiet har tillit til at de i den enkelte kommune gj�r det de kan for � f� mest mulig ut av de tilgjengelige penger. Der tror vi b�de de styrende organer og de ansatte ledere er helt p� linje. Pengemangelen f�les p� kroppen hver eneste dag i de aller fleste kommuner. S�rlig i de mindre kommuner vil un�dig pengebruk og eventuelt snusk lett bli oppdaget og sl�tt ned p�. Revisor, kontrollutvalg og kommunestyret utgj�r til sammen en god kontroll.

Akkurat n� mener jeg det er viktigst for Storting og Regjering � befri kommunene fra regelverk som hindrer dem i � gj�re sin jobb p� en smart og rasjonell m�te ut fra de lokale forutsetninger. Un�dvendig byr�krati m� bort. Her kan mange milliarder spares. � heve bel�psgrensa for krav om anbud er bare ett tiltak.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data