This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys

-----------------------------------------

10.9.2003

Lars Peder Brekk, Senterpartiets 1.nestleder

Leserinnlegg

NEI TIL INNGJERDING AV KYSTFL�TEN".

Fiskeriminister Svein Ludvigsen fra H�yre uttalte nylig p� et m�te p� Hus�y i Troms, at han gjennom sin Strukturmelding hadde foretatt "en effektiv inngjerding av kystfl�ten".

Regjeringas strukturmelding inneb�rer at kystfl�ten blir inndelt i definerte st�rrelsesgrupper, hvor det innen de ulike grupper, gies anledning til kj�p og salg av kvoter og rettigheter. Rettigheten til � drive fiske samt kvotene blir ytterligere privatisert, og vi vil oppleve et press for sammensl�ing og omorganisering av fl�ten,- med f�rre fart�yer som resultat.

I Tr�ndelagsfylkene og p� mange andre steder langs kysten er vi sv�rt s�rbare her. Med et lite antall fart�yer i hver gruppe, og med geografisk begrensninger i muligheten til � kj�pe/selge fart�yer, st�r vi overfor den fare at vi i mange kystomr�der og regioner snart kan st� uten fart�yer i enkelte grupper. Dette vil i neste omgang redusere leveransene til fiskeindustrien, og dermed true mottaksstruktur og arbeidsplasser p� land.

Senterpartiet har v�rt sterk motstander av denne inngjerdinga av kystfl�ten. Vi er vant til gjerder og stengsler p� landjorda, men i den bl� �keren �nsker vi ikke nye gjerder.

I stedet for ukritisk g� inn for � redusere antall fart�yer i kystfl�ten, slik som regjeringa og fiskeriministeren n� gj�r, �nsker Senterpartiet b�de gjennom reguleringer, �konomiske virkemidler og gjennom fordeling av kvoter, � prioritere de minste b�tene og gi dem st�rre frihet. Ogs� innenfor dagens reguleringsregime er det mulig, om en vil,- � omfordele ressurser i fav�r av de minste b�tene. Dette er i tillegg en effektiv m�te � sikre lokale arbeidsplasser i fiskeindustrien.

Det forundrer meg stort at H�yres regjeringspartnere, - Venstre og Kristelig Folkeparti ikke ser at det er kystfl�ten som er viktigst for sysselsettingen og bosettingen, og som sikrer den desentraliserte mottaksstrukturen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

 

Source: NSD´s Archive of Party-Political Documents | Condition for Use of Data | Access to Data